ပအို၀္းအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားျပဳလုပ္ရန္ PNO နာယက ခြန္ေမာင္တုတ္ တိုက္တြန္း

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး) | ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို ့၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုးရံႈးေစရန္အတြက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ ဗဟိုနာယဂ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ ပအို၀္းျပည္သူလူထုမ်ားကုိ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

PNO ဗဟို နာယဂ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ ဆက္လက္၍ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္ မရွိပါက ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုသည္မွာ လံုး၀မ သိႏိုင္ေၾကာင္း။ ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္မလို၊ ေမြးဇာတာပုရပိုဒ္ရွိလ်ွင္ရၿပီ ဆိုသည့္ ၿပီးစလြယ္ အယူအဆမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ဆုိသည္။

အရပ္လက္သည္ႏွင့္ ေမြးသည့္ပအို၀္းကေလးမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းသို ့ အေၾကာင္းၾကားရမွန္း မသိျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ ေမြးဇာတာ ဆိုသည္မွာ ပအို၀္းရိုးရာ ေမြးေန ့ ေမြးရက္ အခ်ိန္ကို အတိတက်မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ရိုးရာအသိအမွတ္ျပဳ ဇာတာ သာျဖစ္သည္။ ေမြးဇာတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြား သည့္အခါတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲ စသည္တို ့မွ စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကား၀ယ္ ေျမယာၿခံမ်ား ၀ယ္ယူသည့္အခါတြင္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္ေနသည့္ကာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိဆႏၵျဖင့္ မဲေပးလိုသည့္အခါတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္ရွိရမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ေမြးဖြားသည့္ကေလးတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုး၏ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတြင္ အမည္ေရးသြင္းရမည္။ အသက္ (၁၂) ျပည့္သည္မွစ၍ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္ကို ႏိုုင္ငံသားတိုင္း ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္သည္ အလြန္ေရးပါသည့္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသက္ (၁၈) ႏွစ္ ျပည့္သူတိုင္း ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

သို ့ျဖစ္၍ လာမည့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မိမိအမည္ ပါ၀င္ေစရန္၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း အတိအက် ပါေစရန္၊ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္လုပ္ရန္ ႏုိးေဆာ္သည့္အျပင္၊ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပင္ဆင္မႈအတြက္ မိမိလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိဆႏၵျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ေခၚ မွတ္ပံုတင္လုပ္ရန္ ဦးခြန္ေမာက္တုတ္က ပအုိ၀္းလူထုမ်ားကုိ အထူးတိုက္တြန္း လိုက္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပအို၀္းရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ား မိမိတုိ႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားပါတီကို မဲေပးလိုၾကေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မရွိ၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိသူက မ်ားခဲ့သည့္အတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးခဲ့ရေၾကာင္းကုိ PNO ဗဟို နာယဂ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္မွ ၎၏ကိုယ္ေတြ ့ျဖစ္ရပ္ကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့သည္။

No comments: