ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း"

ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း" တဲ့

ကွယ်ႏတွော့ ပေါႏဝွေꩻသီးကတူႏခီႏကို တွမ်ႏ ဝွေသီးသꩻဓာတ် မဥ်ႏတပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻတဝ်း မဥ်ႏအဝ်ႏခံႏထူႏစွူစွူဒျာႏ ဝွေꩻသီးထာꩻယူႏနုဲင်းယိုခါခါနဝ်ꩻ တွမ်ႏရိုꩻမွုန်းဒွိုန်း ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း၊ ကအဝ်ႏခါလဲဥ်းဒါႏ ဖြားဗွာလှဖေသီးတွမ်ႏ ကသီမားလဲဥ်းဒါႏပအိုဝ်ႏအာႏဇာႏနည်းဖြားသီး ကအွဥ်ႏကုဲင်ခါꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏတော်ႏလန်ႏရေꩻသမဲင်ꩻဖုံႏ အီႏဖေ့ဝုဲင်ꩻထိုꩻမားအီထဲင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူယာꩻ တဗꩻဟံႏတလွစ်တဝ်း။

PNA ယိုခါ ထွာဒျာႏပြည်သူ့စစ်တဲင် နာႏခံႏဗာႏ ခံႏထူႏဗာႏ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရပခ) အမိန်းအာႏဏာႏ၊ အဝ်ႏသော့ꩻထိုꩻလဲဥ်း စဲ့ꩻမန်းထိန်ꩻချုပ်မုꩻ (ကွပ်ကဲမှု) ဆꩻလ။ ထွာထိုꩻလဲဥ်း စဲ့ꩻမန်း မင်းအောင်လှိုင် စူခွုမ်စူစံႏ (လက်ကိုင်တုတ်)၊ စဲ့ꩻမန်းထွဥ်ႏအတွိုင်ꩻ မာꩻလွဥ်ꩻဗာႏ၊ စဲ့ꩻမန်း ထွဥ်ႏထိန်ꩻချုပ် တေက်ꩻနျꩻချယ်လယ်ချာ နီပအိုဝ်ႏလူထု။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် PNA ယို ပအိုဝ်ႏစဲ့အစဲစ်အမဲဥ်ႏလဲ့ တရိုꩻသင်ꩻတဝ်းဒွုမ်။
 
ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် မာꩻလိုꩻတန်တဲ့ ဟဝ်လဲဥ်အံႏတဝ်း ခမ်းသားလိုထမ်ꩻသာꩻ။ ငဝ်းလဲဥ် ငွါမာႏ အကျောင်ꩻခရာႏတမွေးမဲဥ်ႏတဝ်းဖုံႏယို စွိုးခွိုꩻတွမ်ႏခမ်းသားတာႏ အကျိုꩻတထွာအီတဝ်း။ နီပအိုဝ်ႏအနာႏဂါတ်တာႏ အန္တရာယ်ႏတန်ငါႏ။ ယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻ နီပအိုဝ်ႏခမ်းထီရေꩻ စဲ့ꩻရေꩻ စွိုးခွိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ ကစဒါႏ အရေꩻ အခေႏအနေႏအမွေးမဲဥ်ႏတဗာႏယို အမွေးတွိုင်ꩻအမဲဥ်ႏတွိုင်ꩻ လိုႏချꩻနယ် ခြုဲင်းနယ် စေနယ် ခမ်းသားမွိုးဖာ။

ထွာလိုꩻတန်တွော့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏတမွေးမဲဥ်ႏတဝ်းမျိုꩻဖုံႏ နီမဥ်ႏဒေါ့ꩻနယ် ခမ်းသားနဝ်ꩻ မာꩻလိုꩻတန်သားတွမ်ႏဝွေꩻသီးမိသားစုတာႏ အကျိုꩻစီꩻပွာထွာအီရိုꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ ထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻ နစ်နာႏထိုꩻအီထွူတကာႏတဝ်း တနီꩻခါသူꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ထိုꩻမားအီနွောင်ꩻ။ အနာႏဂါတ်ဆꩻငါ ကအီႏတန်လွဥ်ဒါႏ ခေတ်တသာပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွုပ်စွုပ်သီးတာႏ ထွာအီသမဲင်ꩻမာႏ သမဲင်ꩻတရွို့ꩻ။
 
နဝ်ꩻမꩻတဲင် မာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ထွားငါႏမွော့ ပစ္စက္ခကာႏလတွမ်ႏ နမ်းကျိုꩻရေꩻရာႏ။ လိုႏဗွောင်မဲ့ဗွောင်နား လိုႏထွားငါညာꩻညာꩻလွေꩻပါဒျာႏ ဆုဲင်ꩻချာနောင်ႏလာႏ ကအီႏခွဲတလူႏလွဥ်ဒါႏ နီပအိုဝ်ႏဖဝကံႏကျမ္မာႏတာႏနေနေ။

တယ်ႏစွဥ်ႏ PNA တွမ်ႏစဲ့ꩻမန်း ကတဲမ်းကဲစ်ꩻဒါႏ အတွိုက်ꩻခꩻယွုတ်ꩻဆွိုးရေꩻလိတ်ချုပ်စူမုဲင်ꩻ နေင်ႏ ၁၉၉၁ ဗာႏ ဗꩻတွိုႏလွဥ်ဟန်ႏနီꩻ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ခမ်းသားလူထု အကျိုꩻစီပွာꩻတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻ စွိုးခွိုꩻရေꩻရာႏမာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻ အုပ်ချုပ်ပဲင်ႏခွင်ꩻ တွမ်ႏ အမျိုꩻသာꩻနိုင်ႏငံႏရေꩻရုဲင်ꩻတသွိုးခွင်ꩻ ကစဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ အဝ်ႏလွဥ်နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုႏနပ်ထွားစဲစ်ဆေꩻချာဒျာႏ။
 
ခမ်းသားမွိုးဖာသီးတာႏ ယီးနယ်ဒျာႏ အမော့အဖင်ႏ၊ ဒင်ႏနယ်ဗော့ꩻဒျာႏအခြုံသိုႏသိုႏသာႏသာႏဖုံႏလဲ့ မဥ်ႏတွိုႏစွိုးခွိုꩻတာႏ အသွီႏအထီ အနမ်းကဲဥ် အကျိုꩻတရာꩻ ကထွာအီမွေးမွေးဒါႏနဝ်ꩻ တစွိုးတမျိုꩻငါလဲ့ တအွဥ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း။
 
စင်းစစ်တဗာႏ မဥ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုပ်ခွင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏအခြုံသိုႏခြေင်ခြေင်လွုမ်ꩻ၊ အနှစ်သာရ ထွူႏတွုမ်မုꩻ တပျာႏငါလဲ့ တအဲဥ်ထဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖာလောင်း သြဇာႏအာႏဏာႏကအဝ်ႏဒါႏ PNO/PNA လိုꩻတန်ဖုံႏ လိုႏသေနာႏငါႏ။ ဝင်ꩻဒပ်ꩻဖေႏ အုပ်ချုပ်ခွင်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏအမဥ်ꩻခြေင်ခြေင်ပေႏလဲ့ မဥ်ႏဟွိုန်တလေ့ မဥ်ႏသꩻရေꩻဟွုန်ပျော်ႏ မဥ်ႏကျေႏနပ်လွဥ်ꩻဗော့ꩻနေးနဝ်ꩻလွုမ်ꩻတဲ့ နီပအိုဝ်ႏဖဝကံကျမ္မာႏယို အဝ်ႏဆုက်ယုက်လင်ꩻထဲင်းထဲင်းလွုမ်ꩻ။

အမည်ခံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှ စစ်တပ်၏လက်ပါးစေ PNO/PNA ၏ တလွဲမူဝါဒ

ပအိုဝ်း ပြည်သူ့စစ် (PNA)
ယခု လတ်တလောမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပအိုဝ်းပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့လို့ လူသိများတဲ့ PNA အဖွဲ့ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်မှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်မှာ ဌာနေပြည်သူ့စစ် အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့တာကြောင့် စစ်တပ်လက်အောက်ခံ အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ရံဖန်ရံခါပေးတဲ့ ရိက္ခာနဲ့ လစာကို ရယူပြီး စစ်တပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဒေသတွင်းမှာ လှုပ်ရှားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့် PNO ရဲ့ မဲရရှိရေးနဲ့ စစ်တပ်အာဏာ ဖြန့်ကျက်မှုကို ရာနှုန်းပြည့် အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်တဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ဗမာ့တပ်မတော်််််နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့များ ပြည်သူ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်များ ဥပဒေမဲ့ ဖျက်ဆီး

This only happen in Burma (Myanmar). Soldiers and police patrolling on the city streets at night, terrorizing civilians, shooting into residential home and destroying public properties and vehicles on the streets. These are polices and soldiers living on tax payer money means to protect people. What they do now in Burma is worse than street thugs. This is a crime, this is lawlessness, this is inhumane. They are criminal.
ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်နဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်စောင့်လျှောက်ဖို့ ပြည်သူပေးတဲ့ လစာကိုစားပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို ပြန်ပြီးအမျိုးအမျိုးနှိက်စက်ညင်းပန်းနေတာ။ အပစ်မဲ့တဲ့အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ်စည်းကို လိုက်လံဖျက်ဆီး လမ်းမှာတွေ့ရာလူကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်နေတာ လူဆိုးလူမိုက် လူရမ်းကားတွေထက် ဆိုး၀ါးလုပ်ရပ်တွေဖြစ်တယ်။ လက်မခံနိုင်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။


 

ဆန်ဒပြပြည်သူကို ချိန်ပစ်ပြီး ထိတော့ ၀မ်းသာအားရခုန်ကတဲ့ စစ်ခွေးများ

ဗွီဒီမှတ်တမ်းလေးမှာ ပါတဲ့အတိုင်း မယုံနိုင်စရာ လူးသားမဆန်တဲ့ယုတ်မာမှုတွေ တွေ့ရမှာပါ။

ထား၀ယ်မြို့က ၂/၂၈/၂၀၂၁ ရက်နေ့ ဆန်ဒပြပြည်သူများကို ပစ်သတ်ဖို့ စစ်သားတစ်ဦီးက ရဲကိုသေနတ်လမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီရဲက ဆန်ဒပြသူများ စစ်သေနတ်နဲ့ သေသေချာချာချိန်ပစ်၍ ထိမှန်တဲ့အတွက် အားရ၀မ်းသာပြီးတော့ မြူးတူးစွာခုန်ပေါက်ကြပါတယ်။

  

ဗွီဒီယို မူရင်းကို https://www.facebook.com/100010746343574/videos/1341918292843036/


လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ နိုးထကြလော့


တတိုင်းပြည်လုံးက အလွှာပေါင်းစုပြည်သူလူထုများ နိုးကြားထကြွစွာ စစ်အာဏာရှင်အမြှစ်ပြုတ်ခြေမှုန်းရေး ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲ၀င်နေကြပြီ။ အထူးသဖြင့် ကျောင််းသား/သူများ နိုင်ငံ့၀န်ထန်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်ထုအင်အားစုများ တတိုင်းပြည်လုံးရှေ့တန်းက ဦီးဆောင်နေတာကို ကြည့်ရင်းအားရလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ကျမိတယ်။
 

အာဏာရှင်တို့ သဘောသဘာ၀

စစ်အာဏာရှင်အားလုံးက လက်ထဲမှာအာဏာရှိရင် သူတို့မိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက် အတားအဆီးမဲ့ အစစ်အဆေးမဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ကိုင်တွယ်ချယ်လည်နိုင်တယ်။ အဲဒီထင်သလိုချယ်လည်ခွင့်ကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာ သူတို့အကြောက်ဆုံးပဲ။

ကိုယ်ကျိုးမက်တဲ့ အုပ်စုနှစ်ခုကြားက အလူးအလဲခံနေရတဲ့ ပအို၀််းပြည်သူ

မနေ့တနေ့ကမှ post နှနှစ်ခုရေးတင်လိုက်ပါသေးတယ် Post နှစ်ခု။ ပအိုဝ်းအနုပညာအဖွဲ့တွေ ဘုရားပူဇော်ပွဲလုပ်မယ့်အကြောင်းနဲ့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအကြောင်း

​Post မှာ သတိပေးရေးတင်တဲ့အတိုင်း တိတိကျကျကို ဖြစ်လာတာ။
 

ပအို၀််းပြည်သူကို ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ခြင်း

မနေ့တနေကမှ အာဏာရူးစစ်ခွေးတွေ တိုင်းပြည်လူထုအာဏာကို မတရားလုယူတယ်။ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ သေနတ်ပြောင်း၀မှာ အနိုင်ကျင့်မင်းမူနေတယ်။ အခုလက်ရှိ ဒီစက်ကန့် ဒီမိနစ် ဒီအချိန်မှာတောင် စစ်ခွေးတွေ တတိုင်းလုံး တပြည်လုံးက အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို ဖမ်းချင်သလိုဖမ်း သေနတ်တကားကားနဲ့ ပစ်ချင်သလိုပစ်ပြီး ဥပဒေမဲ့ထင်တိုင်းလိုက်ရမ်းကားနေဆဲ ဖြစ်နေတာကို ဘာမှမဖြစ်သလို မျက်ကွယ်ပြုနေသလား။

အမျိုး ဘာသာ သာသာနာ။

ဖေဖေါ််၀ါရီလ ၂၄၊ ၂၀၂၁

ဒီအသုံးအနှုန်းက နားထောင်လို့သိပ်ကောင်းတယ်၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ချစ်မြတ်နိုးပါ လို့ကြားလိုက်ရင် အလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာ နိုးကြွလာတယ်။

ဖြားဗွာလှဖေ ဘဝဖြစ်စဉ်အကျဉ်းနှင့် ပအိုဝ်းအာဇာနည်နေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံ။


မှတ်ရန် ယခုဆောင်းပါးအား ၂၀၁၅ ခု အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်မှ တောင်ကြီးတိုင်းမ်စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး မဖတ်ရသေးသောသူများဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရေးသားတင်ပြသူ = ခွန်ဆန်ကီ

ဖြားဗွာလှဖေသည် ၁၉၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဘီလင်းမြို့နယ် ညောင်ပလ္လင်ကျေးရွာအုပ်စု သံပရာဆိပ်ရွာနေ ဦးဖိုးဒွန်း ဒေါ်နန်းတို့မှ ဖွားမြင်သော သားသမီး (၃)ဦးအနက် အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် B.Sc Hons သိပ္ပံဂုဏ်ထူးတန်းဘွဲ့ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်တွင် BL ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။

ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ စစ်တပ်မတရားသိမ်းစည်းထားသည့်မြေပေါ် မူလမြေယာပိုင်ရှင်များ၀◌င်ရောက်စိုက်ပျိုးခြင်း

ခမ်းသားငေါ၀်းသတင်းဌာနမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဥ် ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်

RCSS/SSA ပိုင် Tai Freedom စာမျက်နှာမှ လူမျှိုးမုန်းတီးမှုဖန်တီးတဲ့ သတင်းအလိမ်အညှာတင်ပြ

ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက် ၂၀၁၈ ခု ရက်စွဲဖြင့် RCSS/SSA ပိုင် Tai Freedom စာမျက်နှာမှာတင်တဲ့ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း ရှမ်းကျောင်းသူ ၂ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ မဟုတ်မမှန် သတင်းအလိမ်အညာဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုပါတယ်။ ယခုလိုလုပ်ကြံသတင်းတွေဟာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို ရည်ရွယ်ရှိရှိနဲ့ သမြင်ဖန်တီးနေပါတယ်။ RCSS/SSA အနေနဲ့ ဤကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတာတွေဟာ အထူးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။