ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာေနေဒသခံမ်ားကို မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးပညာေပး

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုရွိ မူရားရြာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက မိခင္ႏွင္႔ကေလး က်န္းမာေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပရာ ေဒသခံမ်ားစိတ္၀င္တစား တက္ေရာက္ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္မွ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ပညာေပးအဖြဲ႕မွ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးမင္းဦး (ဗဟိုမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းလက္ေထာက္) က အခုဟာ မူရားရြာအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံမိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရဲ႕အဓိက ရည္ရြယ္္ခ်က္က က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမူေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၄) ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဟာ အားလံုးနဲ႕သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ၀င္မႈအားနည္းေန၍ ပိုမိုပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရွးအယူအဆမ်ားပယ္ဖ်က္ၿပီး မွန္ကန္ေသာက်န္းမာေရး အသိပညာ ရရွိေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ရြာသူရြားသားမ်ား မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားသည္။No comments: