ပအို႔၀္၊ ပအုိ၊ "ပအုိ၀္း"

ပအို႔၀္၊ ပအုိ၊ ေခၚဆုိ ပအုိ၀္း

ဤသံုးမ်ိဳးတြင္

"ပအုိ၀္း" သည္သာ တုိ႔ႀကိဳက္ပါ၏။

စာေပသမား ေႏွာင္ရင္းမ်ားတုိ႔

ပအုိ၀္႔၊ ပအုိ၊ မသံုးလုိႏွင့္

"ပအုိ၀္း" ျဖင့္သာ သံုးစြဲပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ "ဒဲဥ္သီးလက္ေဆာင္း" စာေစာင္မွ

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔သိမွတ္စရာ

အမ်ိဳးသားေန႔ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထဲမွာရွိသည့္ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ဘ၀ရပ္တည္ေနႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ိဳးစားရုန္းကန္ေနရသည့္ ကာလအတြင္း သမုိင္းတေနရာမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ မေမ႔ႏုိင္ေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သလုိ လူမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအျဖစ္ ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

Pa-Oh National Organization

The Pao National Organization (PNO) is the main armed opposition force among the Pao (Pa-oh, Taungthu) people in rural districts around Taunggyi in southwestern Shan State in Myanmar (Burma). Pao nationalists took up arms with the Karens, to whom they are related, in 1949 shortly after Burma's independence. More than 100,000 Paos inhabit rural districts of the Karen and Mon States. Militant Pao nationalism, however, has mostly been expressed within the context of Shan State, where more than 500,000 Paos live. Most Paos are Buddhists.

Peace with Pa-Oh national group

Most of the Pa-Oh nationals live in Taunggyi, Hopong, Hsihseng, Bangyin, Mongpon, Maukmai, Pinlaung and Shwenyaung regions in Shan State. Pa-Oh has the second largest population in Shan State. They rebelled against Shan feudalists because of their suppression. In 1948, Pa-Oh youths went underground.