ပဋိပကၡသတင္းစာပညာဆိုင္ရာ ဖိုရမ္တစ္ခုကို ရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ား ပဋိပကၡသတင္းစာပညာဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅၊ ၆ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းသမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီး (၁၁) ၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံတကာမီဒီယာပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕ IMS ႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC တို႕သည္ ပဋိပကၡဂရုျပဳ သတင္းေရးသားနည္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းစီစဥ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ပဋိပကၡသတင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သတင္းမ်ားကို ေရးသားရာတြင္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍စီစဥ္ခဲ့ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡသတင္းမ်ားကိုေရးသားေဖာ္ျပရာမွာ မီဒီယာသမားမ်ား ပိုမိုနားလည္လာနိုင္ရန္၊ သင္တန္းတက္ခဲ့ေသာ မီဒီယာသမားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္နိုင္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေသာဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပဋိပကၡသတင္းစာပညာဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲစီမံသူ ကေျပာသည္။

No comments: