ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္။

အရင္းရွင္စနစ္မတိုင္မီွ ေရာမေခတ္ ကုန္ခါနီး ေအဒီ(၆)ရာစုမွစ၍ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းတြင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ၾကေသာ ဟန္လူမ်ဳိးမ်ား၊ က်ဴတန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရာမအင္ပါယာကုိ မၾကာခဏဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ အလယ္ေခတ္တြင္ကား က်ဴတန္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေဒသႏၱရအလိုက္ နယ္ပယ္ခဲြျခားအုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ နည္းစနစ္လြမ္းမိုးလာခဲ့ေလသည္။


က်ဴတန္တို႔သည္ ေရာမတို႔၏ ဧကရာဇ္ဆန္ေသာ လူေနမႈစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရာမွ ကာလ ၾကာလာေသာအခါ က်ဴတန္တို႔၏ ေဒသအလိုက္ေနထိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ႏွင့္ ေရာမတို႔၏ ဧကရာဇ္ဆန္ေသာ ေနထိုင္မႈစနစ္တို႔ေရာယွက္လာၿပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္တစ္မ်ဳိး ဥေရာပ တိုက္တစ္ေခြတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားမ်ားက ဗဟိုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဧကရာဇ္မင္းတစ္ပါးကို အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုမူ ပေဒသရာဇ္မင္းမ်ား၏ လက္ထဲတြင္သာ ထားရွိ ၾကေလသည္။

အင္းဝေခတ္တြင္ ဟံသာဝတီဘုရင့္ေနာင္မင္းသည္ ယိုးဒယား၊ ဇင္းမယ္၊ လင္းဇင္း ေအာင္ ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္စားပယ္စား ပေဒသရာဇ္မ်ားကို ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ေရႊခြန္မွဴး၊ ေငြခြန္မွဴး၊ ဟိန္၊ ထမုန္၊ ေၾကာ့ စသည္ျဖင့္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခဲြျခားေပးခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဗမာဘုရင္၏ သစၥာေတာ္ကို ခံယူေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မင္းေနျပည္ေတာ္သို႔ အခစားဝင္ေရာက္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပ႑ာဆက္သျခင္း ျပဳၿပီး မိမိ တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္သဖြယ္ အုပ္စိုးခဲ့သည္။ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ၁၈၂၄ မွ ၁၈၈၅ အထိ က်ဴးေက်ာ္စစ္သံုးႀကိမ္ျဖင့္ ဆင္ႏဲြၿပီး ဗမာ့ဧကရာဇ္ဘုရင္စနစ္လည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဗမာ့ဘုရင္၏ သစၥာေတာ္ခံ ပေဒသရာဇ္ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္လ်က္ရွိသည္။

ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၄) ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္ကို အိႏိၵယျပည္နယ္အျဖစ္ သိမ္းပိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေျမလတ္ပိုင္းဟူ၍ ပိုင္းျခားအုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား လက္စဲြဥပေဒကို သတ္မွတ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထိုလက္စဲြဥပေဒျဖင့္ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ၿမိဳ႕႔စားမ်ား၊ ေငြခြန္မွဴးမ်ား တို႔အား Sanad ေခၚအမိန္႔ျဖင့္ Shan Shief ရွမ္းအႀကီးအကဲအျဖစ္ လက္ဖတင္နင္ ဂါဝါနာက အသိအမွတ္္ျပဳခန္႔ထားခဲ့သည္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလႈိုင္လတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းကို ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ႏွစ္ဦးခန္႔အပ္ၿပီး ေစာ္ဘြားမ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းဆိုင္ရာအေရးပိုင္ရံုးကို လားရႈိး၌ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေရးပိုင္ရံုးကို ေတာင္ႀကီး၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ထားရွိခဲ့ သည္။

ဆာနာဒ္ အမိန္႔ျဖင့္ ရွမ္းျပည္(၃၃)နယ္ကို ဗမာျပည္ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္အျပင္ဘက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္သည္ ဥပေဒျပဳမႈ၊ စံမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားစီရင္မႈ အာဏာမ်ားကို ဘုရင္ခံလက္တြင္း၌သာ ထားရွိခဲ့သည္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းကို ေပါင္း၍ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္ဟု ေၾကျငာသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္မကို ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးျမင့္ေပးခ်ိန္တြင္ ျပည္မဥပေဒျပဳေကာင္စီက ျပဳလုပ္ေသာအက္ဥပေဒမ်ား သည္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္ကို အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုနည္းတူ ၁၉၃၇ တြင္ ျမန္မာျပည္အား(၉၁)ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းလဲတိုးျမင့္ေပးေသာအခါလည္း ပေဒသရာဇ္ ရွမ္းျပည္ကို အက်ဳံးမဝင္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္ သည္ ဆက္လက္သီးသန္႔ရွိခဲ့ေလသည္။

က်မ္းကိုး

* ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ တင္ သြင္းမည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း
* ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဒုတိယတဲြ၊ ေဒါက္တာၾကည္ျမင့္ႏွင့္ ေဒါက္တာ အယ္ဂ်လင္း၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၁ ဇြန္လ။
* ျပည္ေထာင္စုထဲ့က ပအို၀္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ထုတ္ေ၀၊ ပထမအႀကိမ္ ၂၀၀၇။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေစာင္းပါးကို ခြိဳပအို၀္း စာမ်က္ႏွာ ျပန္လည္းကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: