ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း"

ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း" တဲ့

ကွယ်ႏတွော့ ပေါႏဝွေꩻသီးကတူႏခီႏကို တွမ်ႏ ဝွေသီးသꩻဓာတ် မဥ်ႏတပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻတဝ်း မဥ်ႏအဝ်ႏခံႏထူႏစွူစွူဒျာႏ ဝွေꩻသီးထာꩻယူႏနုဲင်းယိုခါခါနဝ်ꩻ တွမ်ႏရိုꩻမွုန်းဒွိုန်း ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း၊ ကအဝ်ႏခါလဲဥ်းဒါႏ ဖြားဗွာလှဖေသီးတွမ်ႏ ကသီမားလဲဥ်းဒါႏပအိုဝ်ႏအာႏဇာႏနည်းဖြားသီး ကအွဥ်ႏကုဲင်ခါꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏတော်ႏလန်ႏရေꩻသမဲင်ꩻဖုံႏ အီႏဖေ့ဝုဲင်ꩻထိုꩻမားအီထဲင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူယာꩻ တဗꩻဟံႏတလွစ်တဝ်း။

PNA ယိုခါ ထွာဒျာႏပြည်သူ့စစ်တဲင် နာႏခံႏဗာႏ ခံႏထူႏဗာႏ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရပခ) အမိန်းအာႏဏာႏ၊ အဝ်ႏသော့ꩻထိုꩻလဲဥ်း စဲ့ꩻမန်းထိန်ꩻချုပ်မုꩻ (ကွပ်ကဲမှု) ဆꩻလ။ ထွာထိုꩻလဲဥ်း စဲ့ꩻမန်း မင်းအောင်လှိုင် စူခွုမ်စူစံႏ (လက်ကိုင်တုတ်)၊ စဲ့ꩻမန်းထွဥ်ႏအတွိုင်ꩻ မာꩻလွဥ်ꩻဗာႏ၊ စဲ့ꩻမန်း ထွဥ်ႏထိန်ꩻချုပ် တေက်ꩻနျꩻချယ်လယ်ချာ နီပအိုဝ်ႏလူထု။ နဝ်ꩻမꩻတဲင် PNA ယို ပအိုဝ်ႏစဲ့အစဲစ်အမဲဥ်ႏလဲ့ တရိုꩻသင်ꩻတဝ်းဒွုမ်။
 
ကွပ်နဝ်ꩻမꩻတဲင် မာꩻလိုꩻတန်တဲ့ ဟဝ်လဲဥ်အံႏတဝ်း ခမ်းသားလိုထမ်ꩻသာꩻ။ ငဝ်းလဲဥ် ငွါမာႏ အကျောင်ꩻခရာႏတမွေးမဲဥ်ႏတဝ်းဖုံႏယို စွိုးခွိုꩻတွမ်ႏခမ်းသားတာႏ အကျိုꩻတထွာအီတဝ်း။ နီပအိုဝ်ႏအနာႏဂါတ်တာႏ အန္တရာယ်ႏတန်ငါႏ။ ယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻ နီပအိုဝ်ႏခမ်းထီရေꩻ စဲ့ꩻရေꩻ စွိုးခွိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ ကစဒါႏ အရေꩻ အခေႏအနေႏအမွေးမဲဥ်ႏတဗာႏယို အမွေးတွိုင်ꩻအမဲဥ်ႏတွိုင်ꩻ လိုႏချꩻနယ် ခြုဲင်းနယ် စေနယ် ခမ်းသားမွိုးဖာ။

ထွာလိုꩻတန်တွော့ꩻ အကျောင်ꩻခရာႏတမွေးမဲဥ်ႏတဝ်းမျိုꩻဖုံႏ နီမဥ်ႏဒေါ့ꩻနယ် ခမ်းသားနဝ်ꩻ မာꩻလိုꩻတန်သားတွမ်ႏဝွေꩻသီးမိသားစုတာႏ အကျိုꩻစီꩻပွာထွာအီရိုꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻ ထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻ နစ်နာႏထိုꩻအီထွူတကာႏတဝ်း တနီꩻခါသူꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ထိုꩻမားအီနွောင်ꩻ။ အနာႏဂါတ်ဆꩻငါ ကအီႏတန်လွဥ်ဒါႏ ခေတ်တသာပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွုပ်စွုပ်သီးတာႏ ထွာအီသမဲင်ꩻမာႏ သမဲင်ꩻတရွို့ꩻ။
 
နဝ်ꩻမꩻတဲင် မာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတဝ်း ထွားငါႏမွော့ ပစ္စက္ခကာႏလတွမ်ႏ နမ်းကျိုꩻရေꩻရာႏ။ လိုႏဗွောင်မဲ့ဗွောင်နား လိုႏထွားငါညာꩻညာꩻလွေꩻပါဒျာႏ ဆုဲင်ꩻချာနောင်ႏလာႏ ကအီႏခွဲတလူႏလွဥ်ဒါႏ နီပအိုဝ်ႏဖဝကံႏကျမ္မာႏတာႏနေနေ။

တယ်ႏစွဥ်ႏ PNA တွမ်ႏစဲ့ꩻမန်း ကတဲမ်းကဲစ်ꩻဒါႏ အတွိုက်ꩻခꩻယွုတ်ꩻဆွိုးရေꩻလိတ်ချုပ်စူမုဲင်ꩻ နေင်ႏ ၁၉၉၁ ဗာႏ ဗꩻတွိုႏလွဥ်ဟန်ႏနီꩻ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ခမ်းသားလူထု အကျိုꩻစီပွာꩻတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻ စွိုးခွိုꩻရေꩻရာႏမာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻ အုပ်ချုပ်ပဲင်ႏခွင်ꩻ တွမ်ႏ အမျိုꩻသာꩻနိုင်ႏငံႏရေꩻရုဲင်ꩻတသွိုးခွင်ꩻ ကစဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ အဝ်ႏလွဥ်နုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုႏနပ်ထွားစဲစ်ဆေꩻချာဒျာႏ။
 
ခမ်းသားမွိုးဖာသီးတာႏ ယီးနယ်ဒျာႏ အမော့အဖင်ႏ၊ ဒင်ႏနယ်ဗော့ꩻဒျာႏအခြုံသိုႏသိုႏသာႏသာႏဖုံႏလဲ့ မဥ်ႏတွိုႏစွိုးခွိုꩻတာႏ အသွီႏအထီ အနမ်းကဲဥ် အကျိုꩻတရာꩻ ကထွာအီမွေးမွေးဒါႏနဝ်ꩻ တစွိုးတမျိုꩻငါလဲ့ တအွဥ်ႏနွောင်ꩻတဝ်း။
 
စင်းစစ်တဗာႏ မဥ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုပ်ခွင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏအခြုံသိုႏခြေင်ခြေင်လွုမ်ꩻ၊ အနှစ်သာရ ထွူႏတွုမ်မုꩻ တပျာႏငါလဲ့ တအဲဥ်ထဝ်းကရိုꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖာလောင်း သြဇာႏအာႏဏာႏကအဝ်ႏဒါႏ PNO/PNA လိုꩻတန်ဖုံႏ လိုႏသေနာႏငါႏ။ ဝင်ꩻဒပ်ꩻဖေႏ အုပ်ချုပ်ခွင်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏအမဥ်ꩻခြေင်ခြေင်ပေႏလဲ့ မဥ်ႏဟွိုန်တလေ့ မဥ်ႏသꩻရေꩻဟွုန်ပျော်ႏ မဥ်ႏကျေႏနပ်လွဥ်ꩻဗော့ꩻနေးနဝ်ꩻလွုမ်ꩻတဲ့ နီပအိုဝ်ႏဖဝကံကျမ္မာႏယို အဝ်ႏဆုက်ယုက်လင်ꩻထဲင်းထဲင်းလွုမ်ꩻ။

No comments: