၀င္းယေက်းရြာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ PNO မွ တာ၀န္ရွိတစ္ဦး ေရးလာတဲ့ေပးစား

ဇြန္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၂

ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္ အြန္လုိင္းစာမ်က္ႏွာမွ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ “မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ေနၾကေသာ ပအို၀္းလူၾကီးမ်ား” ဆုိသည့္ သတင္းႏွင့္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ “၀င္းယဆရာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အစီးအေ၀းမွတ္တမ္းနဲ႔ ေရးလာတဲ့ေပးစာ” ဆုိသည့္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ေရးလာတဲ့ေပးစာအေပၚ
PNO မွ တာ၀န္ရွိသည့္ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္မွဴးခြန္လာမွ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သည့္စာကုိ ေရးလာတဲ့ေပးစာက႑တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း
ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္၏ေရးလာတဲ့ေပးစာက႑တြင္ ေဖၚျပေသာ ေပးစာမ်ားအား
ေရးသားေပးပုိ႔လာသည့္ကာယကံရွင္မ်ားအျမင္သာျဖစ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ အျမင္သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါတယ္။
--------------------------------------------------------------

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တလံုးၾကီးျမိဳ႕နယ္ခြဲ ေနာင္ပစ္ေက်းရြာအုပ္စု ၀င္းယရြာၾကီးပာာ အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႕ရွိျပီး ၀င္းယေက်ာင္းဒကာအျဖစ္ ၀င္းယဒံု ကန္တန္ဒံု ပာမ္းကလုိးဒံု စသည္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင္႕ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၀င္းယဒံုကုိလည္း စံျပေက်းရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံတကာခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္ေလ့လာရေသာ နာမည္ၾကီးေက်းရြာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ဦးၾသဘာသသည္ ပံုေဆြပင္ဒံုေတာင္ဖက္ ၀င္းယစံျပရြာေျမာက္ဖက္ရွိ ေျမကြက္ကုိ ေရာင္းစားရာမွ ၀င္းယစံျပရြာတြင္ ဦးၾသဘာသ ေျမကြက္ေရာင္းစားမူကုိ လက္ခံေသာရြာသူရြာသား ေျခာက္ဦးခန္႕မွ ေထာက္ခံခဲ႕ျပီး အျခားရြာသားမ်ားက မေထာက္ခံခဲ့ပါ။ မေထာက္ခံေသာ ရြာသားမ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာရြာသူၾကီး (ေက်းရြာအၾကီးအကဲ) လည္း မေထာက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဦးၾသဘာသ ေက်ာင္းထုိင္အေနျဖင္႕ေငြးေၾကးလုိအပ္ပါက အမ်ားရန္ပံုေငြထဲမွ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ဦးၾသဘာသသည္ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ပင္ မိမိဆႏၵကုိေထာက္ခံသူမ်ား မေထာက္ခံသူမ်ား သီးျခားခြဲ ျခားေပးရန္မွ စတင္ျပီး ၀င္းယေက်းရြာအတြင္း ဆႏၵမတူညီေသာ အုပ္စုၾကီး (၂) ခုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာကာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထူးအျမတ္ထားျပီး ႏွစ္သစ္သၾကၤန္ကာလတြင္လည္း တရားဓမၼေပာာၾကားရာ ပလႅင္မွေနျပီး ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းေပၚအျပည့္ မၾကား၀ံ႔ မနာသာစကားျဖင္႕ ရပာန္းမ်ား၀ိနည္းႏွင့္ မကုိက္ေသာစကားျဖင့္ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားကုိ ဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္းခံသျဖင့္ ေက်းရြာစည္းလုးံညီညြတ္မွဳသည္ ၄င္းေၾကာင္းတျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးလာပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေပၚလာသည္႕အျပင္ဦးၾသဘာသသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ ရြာသူၾကီး (ေက်းရြာအၾကီးအကဲ) ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္၊ ထုိသုိ႕လက္မခံပါက မိမိတင္ေျမွာက္ထားေသာ သူၾကီးအသစ္ ဦးေဆြဖာကီး ကုိ လက္ခံရမည္ စသည္ျဖင့္ သာသနာနွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ျပဳမူလုပ္ကုိင္လာေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း အျမင္မၾကည္မူရွိလာပါသျဖင္႕ PNO လူၾကီး လူမ်ိဳးတုိ႔၏ဓေလ့ထုံးစံအရ ၾကီးေသာအမူကုိငယ္ေစ ငယ္ေသာအမူကုိပေပ်ာက္ေစဟူေသာ သေဘာျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ေျဖရွင္းညွိႏုိင္းေပးပါေသာ္လည္း ေက်းရြာသားမ်ားက လက္ခံလာေသာ္လည္း ဦးၾသဘာသသည္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဆုိဆံုးမမွဳကုိ ေရွ႕တြင္လက္ခံေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ မိမိလုိင္အင္ဆႏၵကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္ျပီး စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစမွဳကုိ ပုိမုိျပီး ထပ္မံလုပ္ေဆာင္လာပါတယ္။

၀င္းယေက်း၇ြာၾကီး၏ အေျခအေနကုိ ၀င္းယရြာသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးစု၏ အနာဂတ္ဓေလ့ထံုးစံအရ ညိွႏုိင္းေျဖရွင္းမူပာူေသာ စေလ့ သည္ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္လားပာု စိုးရိမ္တၾကီးျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

3 comments:

Unknown said...

ဒီစာအရဆုိရင္ ခမ္းေဟာခြန္တင္ျပခဲ့တဲ့စာေတြက အမွားေတြျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ပအုိ၀့္တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေအာင္တင္ျပခဲ့တဲ့ စာသတ္သတ္ပဲလား..တကယ္ပဲမွန္တာလား အဲဒီလုိျဖစ္ေနတာဟာစြပ္စြဲမႈေတြ၊ အမွားအမွန္မခြဲျခားတတ္တဲ့ လူေတြရဲ့ ေသြးခြဲမႈေတြလား ဒီလုိပအုိ၀့္အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကုိ...အင္တာနက္သံုးတဲ့ ပအုိ္၀့္လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဒီလုိပဲထုိင္ၾကည့္ေနရမွာလား ....အမွားအမွန္ခြဲျခားရမယ့္တကယ့္အခ်ိန္ေတာ့ေရာက္ေနျပီ....အေ၀းကေနရတဲ့သတင္းထက္ကုိယ္တုိင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရတဲ့သတင္းေတြကသာ ပုိမွန္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္

Unknown said...

ဒီစာအရဆုိရင္ ခမ္းေဟာခြန္တင္ျပခဲ့တဲ့စာေတြက အမွားေတြျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ပအုိ၀့္တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးမႈပ်က္ျပားေအာင္တင္ျပခဲ့တဲ့ စာသတ္သတ္ပဲလား..တကယ္ပဲမွန္တာလား အဲဒီလုိျဖစ္ေနတာဟာစြပ္စြဲမႈေတြ၊ အမွားအမွန္မခြဲျခားတတ္တဲ့ လူေတြရဲ့ ေသြးခြဲမႈေတြလား ဒီလုိပအုိ၀့္အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြကုိ...အင္တာနက္သံုးတဲ့ ပအုိ္၀့္လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဒီလုိပဲထုိင္ၾကည့္ေနရမွာလား ....အမွားအမွန္ခြဲျခားရမယ့္တကယ့္အခ်ိန္ေတာ့ေရာက္ေနျပီ....အေ၀းကေနရတဲ့သတင္းထက္ကုိယ္တုိင္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရတဲ့သတင္းေတြကသာ ပုိမွန္မယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္

Unknown said...

ဒီတင္ျပတဲ့စာအရဆုိရင္ အရင္ကခမ္းေဟာ္ခြန္ တင္ျပခဲ့တဲ့စာနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေနျပီေပါ့
ဒီလုိသာဆုိ ခမ္းေဟာ္ခြန္တင္ျပခဲ့တဲ့ PNOနဲ့
ပအုိ၀့္အမ်ိဳးသားမ်ားသိေစဖုိ႕ဆုိတဲ့ စာပုိဒ္ဟာ
ပအုိ၀့္တုိငး္ရင္းသားေတြကုိ စည္းလံုးမႈပ်က္ျပား
တင္တဲ့စာ သတ္သတ္သာျဖစ္ေနျပီလား ...
အဲဒါကုိပဲအမွန္လုိ႕ယူမလား.......ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ေလ ..ဘယ္လုိအေျခအေနပဲလာလာ ..အဓိက ပအုိ၀့္အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈက
အေရးၾကီးဆံဳးလုိ႕ခံစားရတယ္...ျပည္သူေတြက စည္းလံဳးနုိင္မွသာ ေနရာတကာမွာ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵေတြကုိ PNOအေနနဲ႕ေရာ နုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႕ပါ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာျပီး ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၾကီးထားခဲ့တဲ့ ပအုိ၀့္ျပည္နယ္ ဆုိတာတစ္ေန႕ျဖစ္လာ မွာပါ