ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ား၏လယ္ယာေျမႏွင့္လယ္တဲမ်ား မီးရိႈ႕ျပီး ဓါးႏွင့္ခုတ္ ဖ်တ္ဆီးခံခဲ့ရ

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊ ကမြန္းအင္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း
ေနထိုင္ၾကေသာပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၼဏီတို႔အၾကား
လယ္ယာေျမ(၄၃၇)ဧကႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

အဆိုပါ လယ္ယာေျမ(၄၃၇)ဧကသည္ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊
ကင္းမြန္းအင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ က်ီးအင္းေက်းရြာအနီးရိွ အေနာက္တုံ
ကန္သစ္ေတာၾကိဳး၀ိုင္း ကြင္းအမွတ္( ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၅၀၊ ၅၁၊ ၈)တို႔ျဖစ္ျပီး
၁၁. ၁၀. ၂၀၀၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါစာအမွတ္ ၃၃၁၈-၁၉/လင/
ပုဂၢလိကစာျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးျမိဳ႕၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန
ညြန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွ ပဲခူးခရိုင္၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၏ ပဲခူးရိုးမ
ေတာင္ေျခေက်းရြာတြင္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူမ်ားအား
ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္
အခင္းျဖစ္လယ္ေျမ(၄၃၇)ဧကကို အေျပာင္ရွင္းျပီး သီးပင္၊ စားပင္၊ ပန္းမန္၊
သရက္ပင္၊ သီဟိုပင္ႏွင့္ သစ္မာအမ်ိဳးေပါင္းစုံ စိုက္ပ်ိဳးျပီး
အဆိုပါအကြက္မ်ားေပၚတြင္ တဲထိုး၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္က်လာ
သည္႔အခ်ိန္တြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးႏွင့္
က်ီးအင္းေက်းရြာ ရာအိမ္မွဴးဦးသန္းဦးတို႔မွ ေနာင္တြင္ ကုမၼဏီမ်ား၏
သိမ္းဆည္းမႈမခံရေလေအာင္ ေျပစာေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္(၁)ဧကလွ်င္
(၈၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေပးေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။
ေျမခြန္ေျပစာမ်ားကို ေတာင္သူအမ်ားစု ရရိွခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၼဏီမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္
ယင္းလယ္ယာေျမ(၄၃၇)ဧကအား ၄င္းကုမၼဏီပိုင္လယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုျပီး
ကုမၼဏီစိုက္ခင္းတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ေဌးညြန္႔ႏွင့္ အလုပ္သမား
(၂၀)ဦးတို႔မွ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ား ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ
သီးပင္၊စားပင္၊ပန္းမန္၊သစ္မာပင္မ်ားႏွင့္ လယ္တဲမ်ားကို
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျပီး ေတာင္သူမ်ားကိုလည္း ဒုတ္၊ ဓါး၊ ေလးခြတို႔ျဖင့္
ျခိမ္းေျခာက္၍ ေမာင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္႔အတြက္ ေျမယာမဲ့ျဖစ္ျပီး
မိသားစုဘ၀ေတြ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါသည္ဟု ေဒသခံ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူ
တစ္ဦးမွေျပာၾကားပါသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေငြ၏
ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကုိင္ေနေသာ ပအို၀္းလူမ်ိဳးစုမ်ား၏
မိသားစု အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အခင္းျဖစ္လယ္ယာေျမအား
ျပန္လည္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွရန္ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ႕နယ္၊
တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးမွ
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း
သိရသည္။

ေဒသခံ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ားႏွင့္
ေကာင္းျမန္မာေအာင္ကုမၼဏီတို႔အၾကား လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမွာ
ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျပလည္မႈမရိွေသးသည္႔အတြက္
ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားေတာင္သူမ်ားမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ထံသို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရိွရပါသည္။