'ဧရာဝတီ ...... ေျ­ဖပါ။'

By Qing Minya, on Sunday, June 17, 2012

ရခိုုင္အေရးအခင္းအျပီး ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ တင္ဆက္သည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုုေၾကာင့္ ယခုုထိတိုုင္ ရွင္မင္းယာ စိတ္ကသိသေအာက္ ျဖစ္ရသည္။ ဧရာဝတီ၏ အာေဘာ္အရ ၂၀၁၂ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အဓိကရုုဏ္မ်ားသည္ အင္တာနက္အသံုုးျပဳ၍ လႈံ႕ေဆာ္သူမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနပိုု၍ ဆိုုးရြားခဲ့ရသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာဝတီရွင့္။ ေဆာင္းပါးပါ ေရးသားခ်က္ မွန္၏၊ မမွန္၏ ဟုု အျငင္းမပြားလိုုပါ။ သိုု ့ေသာ္ျငား ဧရာဝတီအား ေမးခြန္းအနည္းငယ္ ေမးပါရေစ။

၁။ ယခုု ရခိုုင္အေရးအခင္းတြင္ အဓိကျဖစ္သည့္ ဘင္ဂလီမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့၏ Facebook friends မဟုုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့ ေရးသားေနသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အရင္းခံ ရိုုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ပိုု ့စ္မ်ားကိုု သူတိုု ့ ဖတ္ဖူးပါသလား။ ဖတ္တတ္ပါသလား။

၂။ အထက္တြင္ တင္ျပထားသည့္အတိုုင္း ရခိုုင္အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္သူ ရခိုုင္ျပည္သူျပည္သား အမ်ားစုု Facebook သံုုးပါသလား။ သူတိုု ့ေဒသ မီးဟုုန္းဟုုန္းေတာက္၍ ျပည္သူအမ်ား က်ီးလန္ ့စာ စားေနခ်ိန္ဝယ္ Facebook သံုုး၍ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့တင္ျပေသာ ဓါတ္ပံုုမ်ား၊ ပိုု ့စ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုု တကူးတက ၾကည့္ပါမည္လား။

၃။ ရခိုုင္အေရးအခင္းတြင္ မည္သူအက်ိဳးအျမတ္ ရသနည္း။ ႏိုုင္ငံတကာအား အသနားခံ မ်က္ရည္ခံထိုုးေသာ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားေလာ၊ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့Facebook သံုုးသူမ်ားေလာ၊ ရခိုုင္ျပည္သူမ်ားေလာ၊ ရိုုဟင္ဂ်ာေထာက္ခံသူ ျပည္ပအေျခစိုုက္ မီဒီယာမ်ားေလာ။

၄။ ရခိုုင္အေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအလိမ္အညာ ျဖန္ ့ေဝမႈမ်ား မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရပါသည္။ ထိုုကလီကမာ အလိမ္အညာ သတင္းမ်ားကိုု မည္သူေတြ ျဖန္ ့ေဝပါသနည္း။ ရိုုဟင္ဂ်ာ ဘက္ေတာ္သားမ်ားေလာ၊ ျပည္ပ အေျခစိုုက္မီဒီယာမ်ားေလာ၊ ကြ်န္ေတာ္ /ကြ်န္မတိုု ့ေလေလာ။

၅။ ရခိုုင္အေရးအခင္း ကာလတြင္း ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့သည္ အမိျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရခိုုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ မည္သည့္ဘက္မွ ရပ္တည္ပါသနည္း။

၆။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုုင္း ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့သည္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ တစံုုတရာမပါပဲ အမိျမန္မာႏိုုင္ငံႏွင့္ ရခိုုင္ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနရွင့္၊ သင္ ကူညီပံ့ပိုုးေနသူမ်ားထံမွ မည္သိုု ့ေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ိဳး အျပန္အလွန္ရယူခဲ့ပါသနည္း။

၇။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တိုုက္တြန္းမႈ၊ အတင္းအဓမၼ ခိုုင္းေစမႈ၊ လာဘ္လာဘ လက္ခံမႈ အလ်င္းမပါပဲ ဤရခိုုင္အေရးအခင္းကိုု အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တရပ္သဖြယ္ မိမိ အသိစိတ္ျဖင့္ အလိုုအေလ်ာက္ ပါဝင္ျပီး ရခိုုင္မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီသတင္းဌာနသည္ မိမိတင္ျပမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကိုု မိမိဆႏၵျဖင့္ တင္ဆက္ပါသလား။ သိုု႔တည္းမဟုုတ္ တဦးတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ကြယ္မွ ညႊန္ၾကားမႈပါ ပါသလား။

၈။ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတိုု ့သည္ ရခိုုင္အေရးအခင္းကာလအတြင္း မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကိုု ျဖန္ ့ေဝ၍ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကိုု ကန္ ့ကြက္ေဖာ္ထုုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနမွ ရခိုုင္အေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားေသာ သတင္းမ်ား၊ သံုုးႏႈန္းေသာ အေခၚအေဝၚမ်ား မွန္ကန္တိက်မႈ ရွိပါသလား။
မွန္ေသာစကားဆိုုျခင္းကိုု သစၥာဟုု ေခၚပါသည္။ ရိုုဟင္ဂ်ာ ကိုုကိုုဘဘမ်ား ထားလွ်င္လည္း ေနရပါမည္။ လည္လွီးလွ်င္လည္း မာလကီးယားပါမည္။ ယခုုေမးခြန္းမ်ားကိုု ဧရာဝတီ သတင္းဌာနတင္ မဟုုတ္ပဲ အျခားေသာ ျပည္ပအေျခစိုုက္ သတင္းဌာနမ်ားကိုုလည္း ေျဖေစခ်င္စမ္းပါဘိ။

No comments: