ေတာင္ႀကီး-ဇလဲ လမ္းမေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုန္စံုဆုိင္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုိင္ရွင္ကုိသတိေပး

By ခြန္ရာဇာ -ေတာင္ႀကီး | မတ္ခ်္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီး (ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္) ။    ။ ေတာင္ႀကီး-ဇလဲ လမ္းနယ္နမိတ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အဦးဖယ္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးက အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထားေသာ္လည္း ယခုဖယ္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း မတ္လ ၁၄ ရက္ နားေယာင္းေက်းရြာေန ဦးလယ္က ေျပာသည္။နားေယာင္းေက်းရြာ ေတာင္ႀကီး- ဇလဲ လမ္းမေပၚရွိ ဦးခြန္စိန္ဝင္း၏ ကုန္စံုဆိုင္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၉ လ ၉ ရက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး လမ္းအလယ္ဗဟိုမွ ေပ ၂၀၊ အေနာက္ဦးလယ္ၿခံက ၁၀ ေပ ဝန္းက်င္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လမ္းေပၚမွာေနထိုင္ျခင္း၊ သူမ်ားပိုင္ၿခံေပၚခ်ဲ႕ယူျခင္း၊ အေဆာက္အဦးကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ နန္းဟူးေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ဥကၠဌဦးေအာင္ဆန္းထံသို႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္တြင္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးလယ္က ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီး-ဇလဲ လမ္းဧရိယာတြင္းသို႕ က်ဴးေက်ာ္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ စီစစ္တင္ျပရန္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသို႔ ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ အဆိုပါကုန္စံုဆိုင္သည္ လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း တိုင္းတာစစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသို႕ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

နားေယာင္းေက်းရြာ ေတာင္ႀကီး-ဇလဲ လမ္းေပၚရွိ ဦးခြန္စိန္ဝန္း၏ ကုန္စံုဆိုင္သည္ လမ္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ လြတ္ကင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ကာယကံရွင္သို႕ အသိေပးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခအေနကို ျပန္လည္တင္ျပရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္လတ္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိပါက လမ္းနယ္နိမိတ္ ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ သိရသည္။

အေဆာက္အဦးပိုင္ရွင္ ဦးခြန္စိန္ဝင္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီသို႔ အသနားခံစာတင္ၿပီး လမ္းျပင္ လွ်င္ ေျပာင္းေရြ႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေျမစာရင္းရံုးက မၾကာခဏ ကြင္းဆင္းၿပီးအေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းမရွိ၊ အေရးယူျခင္းလည္း မရွိ၊ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေခါင္ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း နားေယာင္းေက်းရြာ ဦးလယ္က ေျပာသည္။

No comments: