ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း"

ပအိုဝ်ႏသꩻဌေꩻဖြား ခွန်သိန်းဖေ (PNO/PNA) ဒေါ့ꩻ "ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း" တဲ့

ကွယ်ႏတွော့ ပေါႏဝွေꩻသီးကတူႏခီႏကို တွမ်ႏ ဝွေသီးသꩻဓာတ် မဥ်ႏတပြောင်ꩻလုဲင်ႏထိုꩻတဝ်း မဥ်ႏအဝ်ႏခံႏထူႏစွူစွူဒျာႏ ဝွေꩻသီးထာꩻယူႏနုဲင်းယိုခါခါနဝ်ꩻ တွမ်ႏရိုꩻမွုန်းဒွိုန်း ထင်ႏထိုပအိုဝ်ႏခမ်း၊ ကအဝ်ႏခါလဲဥ်းဒါႏ ဖြားဗွာလှဖေသီးတွမ်ႏ ကသီမားလဲဥ်းဒါႏပအိုဝ်ႏအာႏဇာႏနည်းဖြားသီး ကအွဥ်ႏကုဲင်ခါꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏတော်ႏလန်ႏရေꩻသမဲင်ꩻဖုံႏ အီႏဖေ့ဝုဲင်ꩻထိုꩻမားအီထဲင်းကရိုꩻနဝ်ꩻ တွမ်ႏစူယာꩻ တဗꩻဟံႏတလွစ်တဝ်း။