နားေဘာင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစို္က္ကြင္း သမိုင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္(ခ်္)လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

နားေဘာင္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစိုက္ကြင္း သမိုင္းသတင္းကို မဟုတ္မွန္ေသာေၾကာင့္မတ္လ ၂၁ ရက္ ထီဟန္းေဆြးရြာ၌ ေျမသိမ္းခံရရြာသားမ်ား သတင္းစာရွင္လင္းပြဲဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက ္္ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နားေဘာင္စိုက္ကြင္းသမိုင္းဟာ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ျပန္လည္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္သည့္ အခါနားေဘာင္စိုက္ကြင္း ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား သေဘာတူညီမႈ မရဘဲ ဗုိလ္ခ်န္ဇံုလက္ထက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ သိမ္းယူခဲၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿခံယာပိုင္ရွင္မ်ား စုၿပီး ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာေၾကာင့္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရေသာ ထီဟန္းေဆြးေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လာ၍ ၁၉၉၈ ခု ေမလတြင္ ၿခံပိုင္ရွင္က သေဘာတူညီမႈ မရွိဘဲ ဦးစႏ ၱာ(ကြယ္လြန္) ကျပန္လည္သိ္မ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိဘဲ အာဏာျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်န္ဇံု လက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ေပးေသာေစ်းကို ေစ်းေကာက္အေနျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်း၏ေျမာက္ဘက္ ေတာင္ေပၚတြင္ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ကားလမ္းမႀကီးအေနာက္ဘက္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ TPA ဂ်ပန္အဖြဲ႕အစည္းက ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းကို ထီဟန္းေဆြးဆရာေတာ္ ဦးခႏီၵဓဇက ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တဖန္ကားလမ္းအေနာက္ဘက္ စိုက္ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ ကာရာမိုစီယာ စံျပေက်းရြာႏွင့္ ကာရာမိုစီယာ စိုက္ပ်ိဳး ေရးၿခံမ်ားကို ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းသာ ျဖစ္ၿပီး ယခုထိေနထိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO စိုက္ ကြင္း ဧရိယာအတိအက်ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းကို ယုတၱိမရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကားလမ္းမႀကီးအေနာက္ဘက္တြင္ ေက်းရြာေသာက္သံုးေရကန္တစ္ကန္ကို ရြာသားမ်ားကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ PNO အဖြဲ႕က ေဆာက္ေပးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

ေရွ႕မွီ ေနာက္မွီျဖစ္ေသာ ေျမ ၁၄ ဧကအသိမ္းခံရသည့္ ဦးပညာ (ခ) ဦးရွင္ယင္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္သည္ တန္ဖိုး သင့္ေငြ ေပးတာ တစ္ခါမွ မရွိဖူးေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေျမယာကို ေပါင္နံျခင္း၊ ေရာင္းစားျခင္းမရွိဟု ေျပာရာတြင္ ထိုင္ဝမ္ကုမၸဏီ သို႕ႏွစ္ ၃၀ ဌားရမ္းထားေၾကာင္းကို ဗိုလ္မွဴးဦးခြန္သိန္းေဖ ေျပာဖူးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

၎မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအေပၚတြင္ ၿခံပိုင္ရွင္မ အမွန္စကားကို သူတို႕ကျပန္ေခ်ပျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ သတ္ျဖစ္ေန၍ မမွန္ေသာသတင္းကို နားေယာင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္လို႕မရေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသ ဦးျမေမာင္ က ေျပာသည္။

အာဏာအေနႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၿခံပိုင္ရွင္ႏွင့္ လူထုအေပၚတရားမွ်တမႈ မရွိ၊ အႏုိင္က်င့္ခံေနရေၾကာင္း ေျမ သိမ္းခံရသူဦးလြန္းက ေျပာသည္။ ဒီသတင္းကို ေျမသိမ္းခံရေသာၿခံပိုင္ရွင္အေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ စည္းအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေပလြန္း၏သားျဖစ္သူ ဦးေမာင္ငယ္က ေျပာသည္။

ၿခံေျမယာသိမ္းၿပီး ႏွစ္နာေၾကး ျပန္လည္ေပးျခင္းမရွိ၊ ဒီသတင္းထဲကအတိုင္း မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေယာကၡထီးဦးကံုရဝန္ လုပ္ကိုင္စဥ္လည္း ႏွစ္နာေၾကးေပျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျမသိမ္းခံရသူ ဦးထြန္းစိန္က ေျပာသည္။

နားေဘာင္ေစ်းအနီး PNO ရံုး၌ မတ္လ ၃ ရက္က ဗုိုလ္မွဴးဦးခြန္လာေျပာခဲ့ေသာ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပလည္ေအာင္ ညွိႏိုင္ေပးမည္ဟ ုေျပာသည့္အတိုင္း ေျပလည္ေအာင္လုပ္ေပးလွ်င္ လုပ္ေပး၊ ေျပလည္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏို္င္လွ်င္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕မွီေနာက္မွီ အဘိုးဦးရွင္ယင္ က ေျပာသည္။

1 comment:

Unknown said...

ေကာင္ေရြစြဳိသီးဖုံေဟြး.. မဥ္ရက္ေမြးခြဳိ ၊ မဥ္ထီေမြး လုိမ်ဳိန၀္ နီလုိမ်ဳိခ်င္ခ်င္ ကထြာဒါ ခမ္းသားမြဳိးဖာတြမ္ အုပ္ခ်ဳတ္ေရသားယုိ ေဖကတလူလြ၀င္၊ ေဖကထီသင္မြဳိန္း၀င္န၀္ လြဳိးအ၀္လုိမာတ၀္းဗာ၊ ထြားဆြာဆြာ ထီဆြာဆြာေတြာ့ နီစြဳိးခြဳိ ဘာသာ သာသနာ ေယန္ငဲးေဖကထုိမားမြဳိန္း ေျခြာ့ေျခြာ့တဥ္တဥ္ ေဖကအ၀္၊ ပညာ ဘာသာ စီပြာကစ ေဖကထင္ထုိထဲင္းထဲင္းန၀္ နီအီမာႏုဲင္းမုဲင္၊ အီခြဳမ္စံႏုဲင္းမုဲင္ က႐ုိန၀္ အ၀္လုိ တြဳိင္ပင္/ ေဗြာင္နယ္ေဖ ခမ္းသားမြဳိးဖာဒ်ာ၊ နီခ်င္ခ်င္ ေဖက႐ြဳိ႕ရန္ ေထင္ညင္ဗာလြ၀င္န၀္ ဟ၀္မာတ၀္း၊ ဟ၀္အြဥ္တလူတ၀္း၀င္။ သီကတူခီး(ဦးေနာက္)မဥ္အ၀္ေမြး၊ နမ္းထာေသတရာမဥ္အ၀္ေမြးန၀္ သီတဲ့ အီထီေသဒ်ာ.... နီလုိမ်ဳိ/စြဳိးခြဳိ ရန္သူအစဲစ္အမဲဥ္န၀္ တမုဲင္၊ နီဘာသာ ေယန္ငဲး ေဖကေဖ့သူထုိတဲင္ တူတူေတ့ေတ့ ကအ၀္မာန၀္ တမုဲက႐ုိန၀္ ေနးတြမ္ သီဥာဏ္မဲ့ၿဖဳံတဲင္ထြား၊ တြမ္သီနားေဟာ၀္ နားဒါတဲင္ နာစဲင္းစဲင္ေသြာ့။ တြဳိေနာ၀္မဲ့ သီထီေသဗာဒ်ာ နီလုိမ်ဳိရန္သူက႐ုိန၀္ နီလုိခ်င္ခ်င္ေမြးတ၀္းေမြာ့... နီလုိခ်င္ခ်င္န၀္ အ၀္လုိေလြာင္ဗူ ဆြန္ဒ်ာ၀င္စူတဲင္ နီအ၀္လုိရဲးကမ္း ႏြန္ထန္ထုိ နီရန္သူအစဲစ္အမဲဥ္ ကထြာဒါ မိစၧာ၀ါဒသား(ဟဲ့) ကမၻာေလာင္း အေထြာင္းမုဲင္ အခ၀္မုဲင္ကုိစြဥ္တဲ့ ကအ၀္မာသ်ဳတ္တေရင္ဒါဒ်ာထာသား၊ နီဗုဒၶဘာသာ ေဖကထုိမားတဲင္ ေနးတြမ္ အေခ်ာ္နယ္ အက်ံနယ္ နယ္ေပါင္စြဳမ္ ကအ၀္ၿခဲ့လြဥ္ ကအ၀္ႏြဳိ႕လြဥ္ ကအ၀္ေမ်ာ္လြဥ္ လုိစားန၀္ဖုံဒ်ာ။ နီအ၀္လုိ ရဲးကမ္းဒ်ာ၊ နီအ၀္လုိေဖေသဒ်ာ နီခမ္းသား မြဳိးဖာသီး စားန၀္ဒ်ာေနာ။ န၀္န၀္ ခမ္းသားမြဳိးဖာတြမ္ အုတ္ခ်ဳပ္ေရသား ဆြန္၀င္စူ ေလြာင္ေလြာင္ဗူဗူ ရဲကမ္းမလ၊ ပြဳိးန၀္မ (နီယုိန၀္ ေခတ္ပညာဒါသားက၊ မီဒီယာသားက က႐ုိဒါ) အတၱမာနယုိ အြဥ္မြဳိန္းဆငါ ဟ၀္မြဳိန္းနမ္းတာ ၀င္သြီ(ဖ်ားေယာင္း)တြဳိင္တဲ့ ယြဳမ္းမြဳိန္း၊ ထီငါမြဳိန္းရြဥ္၊ လငါရြဥ္ငါေမြးလဲဥ္း နီလုိမ်ဳိ မဥ္ႏုဲင္းမုဲင္ႏုဲင္း-က႐ုိဒါ သယုတ္ေဟြ သဓာတ္ညံးစားဖုံန၀္ လြဳဴးမြဳိန္း၀င္တဲင္ နီလုိခ်င္ခ်င္ ေဖကထီသင္၊ ေဖကခ၀္းဒ်ာ အနယ္ဖုံန၀္ ေနးတြမ္ နီပညာ ထာေသ (မီဒီယာအနယ္ပညာဖုံယုိ) အ၀္လုိသြဳံအီဒ်ာ အခင္လမ္းမဲဥ္ကုိသြဴ။ (ဟ၀္ယူစဲင္းစဲင္းငါေနာ)