ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္အခန္းအနား၊ စည္ကားလုိ႔ေန၏။ ပအုိ၀္းလူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ား သီခ်င္းႏွင့္ ရိုးရာအက တင္ဆက္ျပသေနစဥ္။

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္

ေတာင္ႀကီးတန္ေဆာင္တုိင္ မီးဗံုးပ်ံပြဲ ႏြဲလုိ႔ေပ်ာ္ေစခ်င္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အေရာက္လာခဲ့ပါ။