ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္


ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ Myanmar Peace Center တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌
PNLO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား (ဓာတ္ပံု ခြန္ေမြး)

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္ခ်္လ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Myanmar Peace Center ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္ဆိုင္းေရးကိစၥ၊ Code Of Conduct ကိစၥ၊ ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးရံုးမ်ားကိစၥ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားရရိွႏိုင္ေရးကိစၥ၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ လူမူေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွင္းလင္းေရးက႑၊ လူငယ္ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္ အလုပ္သမားက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳက႑ စသည့္ ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားအေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။


ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) ဥကၠ႒ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု ခြန္ေမြး)

"အားလုံးေပါင္း ကုိးခ်က္ေပ့ါဗ်ာ၊ အဲ့ကုိးခ်က္စလုံးကုိ အားလုံးကုိ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ အခ်က္တုိင္း အခ်က္တုိင္းမွာေတာ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြ ပါပါတယ္၊ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးက ပင္မ အခ်က္ႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္၊ အားလုံးကုိ မေန႔ကလည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္၊ ဒီေန႔လည္း ေဆြးေႏြးပါတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္နဲ႔ အားလုံးကုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္"
ဟု ေဆြးေႏြးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဒု-ဥကၠဌ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု ခြန္ေမြး)

ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပိုမိုစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ လူငယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္လာတာမႈႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္မွာလည္း တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၈) တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္၊
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေယာဟဲအိ ဆာဆာကာ၀ါ ကလည္း သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေယာဟဲအိ ဆာဆာကာ၀ါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးစဥ္ (ဓာတ္ပံု ခြန္ေမြး)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO)၊ ပအို၀္းျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံသမန္မ်ား စသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အသီးသီးတက္ေရာက္ၾကသည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) အဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းရွိ ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဒသ၊ သထံုေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မတ္ခ်္လ (၂၆) ရက္ေန႔၌ ခန္းနားႀကီးက်ယ္စြာက်င္းပမည့္ (၆၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေန႔အခန္းအနားႀကီးကိုလည္း အုပ္စု (၃) ခု ခြဲၿပီး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

No comments: