ေနာက္က်ေသာ္လည္း အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးေသာ “ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ”


စါင္ဖါေအာင္ ႏွင့္ ေဗြစါင္ေပ | အျမင္ေဆာင္းပါး
ဇြန္လ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂ဝ၁၅ - ႏွစ္ဦးမွ စ၍ ျမန္္မာျပည္အႏွံ႔အျပား ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ ႀကီးႀကီးမားမား
ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ လိုအပ္သေလာက္ မပါရွိသည္မွာ အားနည္းခ်က္
တစံုတရာ ရွိေနေၾကာင္း စာေရးသူ သတိျပဳမိပါသည္။

စာေရးသူသည္ ျပည္တြင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္မသြားျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းက ဇင္းမယ္သို႔
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကသည့္အေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမွ ဤေဆာင္းပါးကို တင္ျပရေပသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအတြက္ ပေဟဠိစာတစ္ပုဒ္

ခြန္စိန္၀င္း | ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၅ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္