အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးကို ရိုက္နက္ဖမ္းဆီးျပီး ပိုက္ဆံႏွင့္ျပန္ေရြးခိုင္း

ခြန္ကံေလာင္ေသြး | ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီတယမ္အုပ္စု ၿမိဳ႕နယ္အမွဳေဆာင္ဗိုလ္ႀကီးခြန္ေက်ာ္နီႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႕၀င္ ၂ ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ညတြင္ အျပစ္ရိွသည္ဟု ခိုင္လွံဳေသာ သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားမရွိပဲ အျပစ္မဲ႔ျပည္သူ ခြန္ေအးကို အၾကမ္းဖက္ ဖမ္းဆီးရိုက္နက္သည္ဟု သိရသည္။