ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ယက္ဖဲြ႔စည္း

ခြန္ထူးေလြခမ္း (ေတာင္ႀကီး) | ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဦးစီးက်င္းပေသာ “လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Forum“ အေပၚ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ Myanmar Peace Centre (MPC) မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ “လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္” အေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား။

၀င္းယရြာတြင္ PNA စစ္သားမ်ား ရြာသားကို ဖမ္းဆီးပစ္ခတ္မႈျဖစ္

ခမ္းသားခြန္ | ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပေဒသရာဇ္ကုိေတာ္လွန္ခဲဲ့ေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဴးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ အေမြကုိဆက္ခံေနသလား

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္ထီးခမ္း ႏွင့္ သထြဳံးေပးခြန္
ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာ္လွန္ေရးဟုဆုိရာတြင္ မႏွစ္သက္ေသာ စနစ္တစ္ခုမွ အမ်ားလက္ခံေသာ စနစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လက္နက္အင္အား၊ ျပည္သူအင္အား၊ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းျပီး မနစ္သက္ေသာ စနစ္ကုိ အန္တုကာ အျမစ္ျဖဳတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူက လက္ခံယူဆပါသည္။