နားေဘာင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စုိက္ကြင္း သမုိင္း

မတ္ခ်္လ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ပအလဖ) ပအုိ္၀္းအမ်ိဳးသား လက္နက္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအလဲလွယ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေဖ ၊ ဗုိလ္ခ်န္ဇုန္ ၊ ဗုိလ္ျမိဳင္ ႏွင္႔ ဆရာညြန္႔ ရယူခဲ႔သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူစဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဘေဆြ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠဠ စ၀္ခြန္ခ်ိဳ၊ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ဗုိလ္မူးၾကီးစိန္၀င္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

1958 ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျပီးေသာအခါ ပအုိ၀္းေဒသ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ေဒသအေခၚ ကန္ေတာ္ၾကီး ( နားေဘာင္) စုိက္ကြင္းတစ္ခုတည္းမပာုတ္ဘဲ ပာုိပံုး( ရန္ကင္း) ၊ ေနာင္တရား၊ ဆုိက္ေခါ၀္၊ မုိင္းေသာက္၊ ပင္လံု အစရွိသည္႔ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဘက္စံု ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစုိက္ကြင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရန္ ေစ်းေနရာ သမ၀ါယမရံုး ဂုိေဒါင္မ်ား၊ စုေပါင္းကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးအသင္း လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင္႔ ဤနားေဘာင္စုိက္ကြင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင္႔ အမ်ိဳးသားဘက္စံု ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစုိက္ကြင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

1958 ခုႏွစ္တြင္ ဤနာေဘာင္ကြင္းအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထိန္းသိမ္းတာ၀န္ယူရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ -
(၁)     ဦးလွေဖ (ပအလဖ) ေခါင္းေဆာင္ (ကြယ္လြန္ျပီး)
(၂)     ဗုိလ္ခ်န္ဇံု (ပအလဖ) ေခါင္းေဆာင္ (ကြယ္လြန္ျပီး)
 (၃)    ဗုိလ္ျမိဳင္ (ပအလဖ) ေခါင္းေဆာင္ (ကြယ္လြန္ျပီး)
(၄)     ဆရာညြန္႔ (ပအလဖ) ေခါင္းေဆာင္ (ကြယ္လြန္ျပီး)
(၅)     ပာိန္ေစာက္ဖါစုိး (တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၆)     ပာိန္သူရိႏ ၱယြန္း - ထီရီး ( တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၇)     ပာိန္သူႏ ၱဗ်ား - တႏြိဳင္ဖက္ကြန္ ( တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၈)     ဦးအုန္းဖါျဖိန္း ( ပအမဖ ဘ႑ာေရးမူး)
(၉)     ဦးေယြး - တံတားမီးေလာင္ရြာ ( တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၁၀)    ဦးျမ - လြယ္ေကာင္းရြာၾကီး ( တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၁၁)    ဦးစြန္တာခဲ - ဖါမြန္း (တုိက္နယ္ သူၾကီးနယ္ေျမ တာ၀န္ခံ)
(၁၂)    ထြက္ေနရိႏ ၱ ( အဖြဲ႔၀င္ ညိဳးမီးရြာ)
(၁၃)    ဦးေပလြန္း ( အဖြဲ႔၀င္ ထီပာန္းေဆြးရြာ)
(၁၄)    ဦးကြံဖါေဖ (အဖြဲ႔၀င္ ထီရီးရြာ)
(၁၅)    ဦး၀ါရိႏ ၱခဲ (အဖြဲ႕၀င္ ပာမ္းဆီးရြာ)
(၁၆)    ဦးကုမၼာခြန္ ( အဖြဲ႔၀င္ လံုျခင္းရြာ)
(၁၇)    ဦးပညာ (အဖြဲ႔၀င္ - ထီဗြာရြာ)
(၁၈)    ဗုိလ္စံသိန္း - လက္နက္ကုိင္တပ္မွဴး (ပအလဖ)
(၁၉)    ဦးစႏာၱ (လက္နက္ကုိင္ တပ္ၾကပ္ၾကီးဘ၀) အသက္အငယ္ဆံုးတုိ႔ပါ၀င္ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ဤအဖြဲ႔မွ ထိန္းသိမ္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ထားေသာ နားေဘာင္စုိက္ကြင္း ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းမွာ ေတာင္ဘက္တြင္ အေရွ႕အေနာက္စီးေသာ ေခ်ာင္းၾကီး ယခုနားေဘာင္ေစ်း ေတာင္ဖက္သစ္သား တံတား (၁) ခုမွ အေနာက္ေတာင္ ဘက္တန္းတန္းရွိ ထီတျခြီေတာင္( ေခၚ) ေတာက္တဲ႔ေတာင္အထိ ေျမာက္ဘက္တြင္ ယခု ေညာင္ပင္ၾကီး (တရုတ္သခၤ်ဳိင္းကုန္း) အေနာက္ဘက္တည္႔တည္႔မွ အေနာက္ဘက္ထိပ္အထိ ဦးစႏာၱ စုိက္ထားေသာ ေက်ာက္တုိင္ ယခုအထိရွိ အေနာက္ဘက္တြင္ ဦးစႏာၱ စုိက္ထားေသာ ေက်ာက္တုိင္မွ ေတာင္ဘက္တည္႕တည္႔ ထီတျခြီေတာင္ေခၚ ေတာင္တဲ႔ေတာင္အထိ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေညာင္ပင္ၾကီးမွ အေရွ႕ဘက္ ယြန္းယြန္းလြင္ျပင္ (ခ်င္းေျခာက္) အထိ အေရွ႕ဘက္တြင္ လြင္ျပင္ (ေခ်ာင္းေခ်ာက္) ေတာင္ဘက္တည္႔တည္႔တြင္ အေရွ႕အေနာက္ စီးဆင္းေသာ ေခ်ာင္းၾကီးအထိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

1360 ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း (၅) ရက္ေန႔တြင္ (PNO) ဗပာုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးစႏာၱ၏ ေျပာျပခ်က္အရ ကားလမ္းမၾကီး၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ နားေဘာင္ေစ်း ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ -
(က) ေရွ႕ဘက္ လားေသာ္ ေတာင္ေျမာက္               -         1635 ေပ
(ခ) ေတာင္ဘက္ လားေသာ္ အေရွ႕အေနာက္          -         903 ေပ
(ဂ) အေနာက္ဘက္ လားေသာ္ ေတာင္ေျမာက္         -         1356 ေပ (ေက်ာက္တလံုးၾကီး ကားလမ္း)
(ဃ) ေျမာက္ဘက္ လားေသာ္ အေရွ႕အေနာက္        -         903 ေပ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္တလံုးၾကီး ကားလမ္းအေနာက္ဘက္တြင္ (၈၅.၁၂) ဧကခန္႔ရွိျပီး ကားလမ္းမၾကီးအေရွ႕ဘက္တြင္ (124.10) ဧကခန္႔ရွိရာ စုစုေပါင္း (209.22) ဧကခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တဖန္ 1991 ခုႏွစ္ ( PNO ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင္႔ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မိသားစုမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းျဖင္႔ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ (28.10.1994) 1356 ခုႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လဆုတ္   (9) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္တလံုးၾကီးျမိဳ႕ (PNO) ဥကၠဠၾကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (PNO) ဗပာုိေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ စုိက္ကြင္းေနရာႏွင္႔ စုိက္ကြင္းတာ၀န္ခံ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိလည္း တာ၀န္ေပးခန္႔အပ္ခဲ႔ပါသည္ -
(၁)     နားေဘာင္စုိက္ကြင္း ၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္
          ဦးခင္ေက်ာ္ညိဳ ( ကြယ္လြန္)
          ဦးစႏာၱ (ကြယ္လြန္)
(၂)     ေနာင္ယာဆုိင္း စုိက္ကြင္း ၊ ေက်ာက္တလံုးၾကီးျမိဳ႕နယ္
          ဦးစံထြန္း ( ကြယ္လြန္ )
          ဦးပာုိက္ေဆာ္၀မ္း
(၃)     ဆုိက္ေခါ၀္ (ဗိုလ္ေရႊ၀င္းကြင္း) ၊ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္
          ဦးလွျမင္႔ ( ဗိုလ္မွဴး)
          ခြန္ခ်စ္လယ္ (ဗုိလ္မွဴး)
(၄)     ေနာင္ခမ္း စုိက္ကြင္း ၊ ဆီဆုိင္ျမိဳ႕နယ္
          ဦးခြန္ခြ်န္း
          ဦးခြန္စံလြင္
(၅)     ေနာင္ကံကြင္း (စံကား - ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္)
          ဦးအယ္စံ၀င္း (ကြယ္လြန္)
          ဆရာေက်ာ္ (ကြယ္လြန္)
(၆)     ဖက္ကြန္ (ရန္ကင္း) ကြင္း
          ဦးဆရာေခါင္   
          ဆရာေထြး (ကြယ္လြန္)
          ဆရာကုိး တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
1996 ခုႏွစ္တြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား တဖန္ျပန္လည္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္သည္႔ အခါ ဤနားေဘာင္ စိုက္ကြင္းကုိ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္စုိက္ပ်ိဳးခဲ႔ၾကပါသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းသည္ 1991 ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူျပီး ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ အထက္ပါ နားေဘာင္ စုိက္ကြင္းကုိ ၀င္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ပြင္႔လင္းစြာ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းျပီးမွ ဤအဖြဲ႔အေနျဖင္႔ ျပန္လည္ရယူ ထိန္းသိမ္းျပီး ဤစုိက္ကြင္းအား အမ်ိဳးသားပုိင္ဘက္စုံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စုိက္ကြင္းတည္ေထာင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာ ယေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ နားေဘာင္စုိက္ကြင္းတြင္ (PNO) အဖြဲ႔ မွ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 1958 ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ -
(၁)  (၅) ရက္ တစ္ေစ်း ေစ်းအေဆာက္အဦးမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္း
(၂)  ေစ်း၏ေျမာက္ဘက္တြင္ (PNO) စုိက္ပ်ိဳးေရးရံုးၾကီး အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း
(၃)  ေစ်း၏ေျမာက္ဘက္ ေတာင္ေပၚတြင္ အစုိးရ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာင္လုပ္ေပးျခင္း
(၄)  အိမ္ေျခ (120) ခန္႔နီးပါးရွိ နားေဘာင္ရြာ ( ေခၚ) ေကာင္သာယာေက်းရြာ ရြာပုိင္ေျမ ဧရီယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း
(၅)  ေက်ာက္တလံုးၾကီး ကားလမ္းအေနာက္ဘက္တြင္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ဆာက္လုပ္ေပးျခင္း
(၆)  ကားလမ္းအေနာက္ဘက္တြင္ ပအုိ၀္းစားေပျပန္႔ပြားေရး အတြက္ ဗပာုိသံဃာ႔ အဖြဲ႔အား ၀တၳကေျမကုိ လွဴဒါန္းျပီး ေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္း
(၇)  ေက်ာက္တလံုးၾကီး ကားလမ္း အေနာက္ဘက္တြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္သည္႔ ခါေတာ္မွီ (ေခၚ) သ၀က္သစ္ခ်ပင္ အပင္ (4000) ေက်ာ္ႏွင္႔ ေကာ္ဖီပင္မ်ား ကုိလည္း စုိက္ပ်ိဳးထားျခင္း
(၈) တဖန္ ကားလမ္း အေနာက္ဘက္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ ကာရာမုိစီယာ စံျပေက်းရြာႏွင္႔ ကာရာမုိစီယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးျခံ မ်ားကုိလည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးျခင္း
(၉)   ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) စုိက္ကြင္းဧရိယာ အတိအက်ကုိလည္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း
(၁၀)  ကားလမ္းမၾကီး၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ေက်းရြာေသာက္သံုး ေရကန္တစ္ကန္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း
(၁၁)  ကားလမ္းၾကီး၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ကန္ေတာ္ၾကီးေရကန္ပာုေခၚသည္႔ ေရကန္ၾကီးတစ္ကန္ ကုိလည္းတူူးေဖာ္ထားျပီး ယခုထက္တုိင္ ေရထြက္ဦးမွသြယ္ယူလာေသာ သံပုိက္ၾကီးလည္းရွိ ေနေသးျခင္း၊
(၁၂)  ကားလမ္းၾကီး၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ရံုးအနီးတြင္ ေက်းရြာေသာက္သံုးရန္ ေရကန္ ဂါလံ (5000) ဆံ႔ေရကန္ၾကီးတစ္ကန္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
         
ဤနားေဘာင္ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရး စုိက္ကြင္းသည္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ( ပအလဖ)
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလက္နက္ႏွင္႔ ဒီမုိကေရစီ လဲလွယ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးလွေဖႏွင္႔ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုဦးေဆာင္၍ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ အေက်အလည္ညွိႏိႈင္းျပီး ထိန္းသိမ္းယူထားျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ျပီး မူလျခံပုိင္
ျဖစ္သည္႔  ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံမွ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူျခင္းလည္း မပာုတ္ေၾကာင္း။ တန္ဖုိးသင္႔၍ လြဲ
ေျပာင္းရယူျခင္းသာဖစ္ေၾကာင္း။ လြဲေျပာင္းရယူစဥ္တြင္ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုးပါ၀င္
ေၾကာင္း။ ပါ၀င္ခဲ႔သည္႔ ျခံအခ်ိဳ႕မ်ားကုိလည္း တန္ဖုိးသင္႔ေငြ ေပးေဆာင္ျပီးမွ လြဲေျပာင္းရယူျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္း ေရွ႕မီေနာက္မီပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာျပခ်က္အရလည္းေကာင္း တန္ဖုိးသင္႔ေငြရရွိသည္႔ျခံပုိင္ရွင္အခ်ိဳ႕၏
၀န္ခံခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤအဖြဲ႕အေနျဖင္႔ ယခုစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပအုိ၀္းျပည္သူတစ္ရပ္
လံုး၏ ထည္႔၀င္ေငြျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားစြာျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာ ထိန္းသိမ္းတာ၀န္ယူထားေသာ ဤနားေဘာင္စုိက္ကြင္းကုိ (PNO) အဖြဲ႕
ေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း အလြဲသံုးစားျပဳ
လုပ္ျပီး ေရာင္းခ်ထားျခင္း ေပါင္ႏွံထားျခင္း လည္းလံုး၀မရွိပါ။

ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕ေရာင္းစားေနသည္ပာုဆုိရာတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) မွ နာေဘာင္းေက်းရြာ
(ေခၚ) ေကာင္သာယာရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေက်းရြာေျမ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ
ေနရာအတြင္းတြင္သာေက်ာက္တလံုးၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျခမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလင္း
ေရးေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ေသာ (၂၄) နာရီးလွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရံပံုေငြတြင္ ထည္႔၀င္
ေပးေနပါသည္။

ဤအဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္း တာ၀န္ယူထားေသာ ဤနားေဘာင္ စုိက္ကြင္းေျမကုိ ပအုိ၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏
လူမႈ၊စီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အဖြဲ႔၏ ယခင္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား အဆက္ဆက္က ရည္မွန္းအ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလုိ ယခုလက္ရွိ မိမိတုိအဖြဲ႕မွလည္း ၄င္းရည္မွန္းခ်က္အတုိင္းပင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

No comments: