ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕တြင္း ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး

ခြန္ခမ္းျမတ္ | ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖၚေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (နတလ) ၏ ကတၱရာအလုံးေရ (၁၀၀) ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းထည့္၀င္ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၅၆.၃၆) ျဖင့္ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕တြင္း လမ္းကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္းကိို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကတၱရာလမ္းသည္ လမ္းအက်ယ္ ၁၂ ေပရွိေသာ အပိုင္း ၃၉၆၃ ေပ၊ လမ္းအက်ယ္ ၁၈ ေပရွိေသာ အပိုင္း (၇၇၆) ေပႏွင့္ လမ္းအက်ယ္ ၂၄ ေပရွိေသာ အပိုင္း ၅၇၀ ေပ၊ စုစုေပါင္း ၅၅၀၉ ေပျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

No comments: