ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး စိိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ က်င့္သံုးခ်င္တယ္ လိုခ်င္ေတာင့္တၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုစစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ကို လိုခ်င္သလဲ။ ဖက္ဒရယ္ကို ဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုက ဒီလိုပါ။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံမတူ။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းကိုလည္း ကြာျခားေနပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို မသိခင္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုခ်င္ေသာဖက္ဒရယ္မွာ ခြဲထြက္မႈတစ္ခု၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္နဲ႔ ဒြန္တြဲေနတယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးမွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေစေရးကို ဦးတည္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ မ-က-ဒ-တ အဖြဲ႔အေလးထားပံုကိုလည္း ေတြ႔ရတယ္။

ဖက္ဒရယ္ဟာ ယခုလက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္းဟာလည္း ဖက္ဒရယ္က်င့္သံုးေနၿပီးသားလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက ဆိုတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စတင္ေပၚေပါက္လာပံုမွာ အေမရိကတိုက္၊ အိႏၵိယ၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေပၚေပါက္က်င့္သံုးလာခဲ့တယ္ျဖစ္တယ္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ျပည္နယ္အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းေသာႏိုင္ငံေရး စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါရဂူ ဒိုင္စီကဆိုထားတယ္။ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ားညီညႊတ္စြာ ပါဝင္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံလို႔လည္း ေခၚတယ္။

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးေက်ာ္ခံရႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အခါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုထားတယ္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ အစိုးရႏွစ္ရပ္ ရွိရတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးလုိ႔လည္း ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဖက္ဒရယ္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းကတည္းက ဖက္ဒရယ္ကို ခြဲထြက္ျခင္းလုိ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ကို သရဲနဲ႔ႏိုင္းကာ ဖက္ဒရယ္ဆိုလွ်င္ လူေတြေၾကာက္ၾကတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟာ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဗဟိုနဲ႔ ျပည္နယ္သတ္သတ္ခြဲၿပီး ေရးဆြဲရမယ္။ ဗဟိုအစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိ႔ မတူညီၾကေခ်။ ဗဟိုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ညွိႏိုင္းေပါင္းစပ္ၿပီး အာဏာခ်ိန္ခြင္ရွာ ထိန္းညိွမႈ (Check & Balance) လုပ္ရမယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္ဖို႕ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ရွိရပါလိမ့္မယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈခ်ည္း မျဖစ္ေစရ။ တကယ္လို႔ ဗဟိုအစိုးရက အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္မယ္၊ ဗဟိုအစိုးရ တစ္ခုတည္းရွိမယ္ဆိုလွ်င္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ပဲ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ယခုတိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနတဲ့ တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ပဲလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဟာလူမ်ိဳးဝါဒ ကိုင္စြဲေနတဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးဟာ ခံစားေနရတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မငွဲ႔ညာဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္သလို၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ခံစားရတယ္္။ တရားမွ်တမႈ မရွိလုိ႔ုလည္း ေျပာၾကတယ္။

ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖဆပလ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အျခားတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူေျပာဆို ဂတိျပဳခဲ့ရာမွာ -

  • ယခု ယာယီပူးေပါင္းေရးသည္ ေနာင္ပူးေပါင္းေရး၊ ခြဲထြက္ေရးကို မထိခိုက္ေစရ။
  • ေနာင္ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း ခြဲထြက္လိုပါက ျပန္ခြဲထြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
  • တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး မပူးေပါင္းႏိုင္ေသးလွ်င္ ပူးေပါင္းလိုတဲ့အခါ ပူးေပါင္းႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားမည္။
  • ရွမ္းျပည္ ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ လံုးဝလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိရမည္။
  • ရွမ္းစေသာ လူမ်ိဳးစုတို႕၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို မေစာ္ကား မထိခိုက္ပါ။
  • နယ္ျခားေဒသမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ လံုးဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မူအားျဖင့္လက္ ခံသည္။
  • ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံအက်ိဳးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို နယ္ျခား ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားတို႕ကခံစားရမည္။
  • ဤစာခ်ဳပ္တြင္ လက္ခံၿပီးေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္၏ ယခုရရွိထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးရာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ထိခိုက္မည္မဟုတ္။ လုိ႔ အဓိကအားျဖင့္ ဆိုထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ခြဲထြက္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က ျပည္နယ္မ်ားကို ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရမယ္။ မခြဲထြက္ခ်င္ေအာင္ လုပ္ရမွာက က်ဳပ္တို႔တာဝန္လို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မိန္႔ၾကားခဲပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္က ခြဲထြက္ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးအခဏ္းမွာ “ဤအေျခခံဥပေဒအာဏာတည္သည့္ေန႔မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ခြဲထြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးမျပဳရ” လို႔ ပုဒ္မ ၂၀၂ ကို ထည့္သြင္းတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲၾကပါတယ္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရသလဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားကို ထိခိုက္လို႔ပါဘဲ။ လူမ်ိဳးစုတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထိပါးလို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ရွမ္းျပည္ႏွစ္နာခ်က္ စာတမ္းအရ သိခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုကုိ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ၾကမလဲ

ျပည္ေထာင္စုစနစ္လို႔ ဆိုရာမွာ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပံုစံကို စဥ္းစားၿပီး တည္ေဆာက္ခ်င္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ အာဏာခြဲေဝမႈကို ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ညီတူညီမွ် အာဏာခဲြေဝေပးသင့္တယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိေစရပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေပၚ အေျခခံညဲၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ ခြဲထြက္ခြင့္မရိွေစရ။

ျပည္ေထာင္စု ယူနစ္ ၈ ခု သို႔မဟုတ္ ၁၄ ခု ထားရွိသင့္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ညွိႏိုင္းအေျဖရွာၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါဝင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ရမယ္။

ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ ျပည္နယ္တရားစီရင္ ေရးအာဏာတို႔ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေရးဆြဲထားတဲ့ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ စနစ္တက်ျပဌာန္းရမယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ခန္႔အပ္ျခင္း မျဖစ္ေစရ။

ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတို႔မွာ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးထားရမယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကို အေျခခံတဲ့လႊတ္ေတာ္ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ လူဦးေရကို အေျခခံတဲ့လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို သီးသီးျခားျခား ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရမယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ နယ္ေျမေဒသ၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ ေပၚမႈတည္ၿပီးေတာ့ မည္သို႔မွ်ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမယ္။ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အမည္နဲ႔ အေရအတြက္ကို စနစ္တက် ျပန္လည္သတ္မွတ္ရမယ္။

No comments: