ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၀က္လိုင္စင္ကို္င္ေဆာင္ၿပီး ဘီးခြန္ေကာက္


ႏွင္းသစၥာ (TGI) | ေမလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ၿမိဳု႕အ၀င္တြင္ ဂိတ္ေဆာက္လုပ္ၿပီး ယာဥ္စီး၍ ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားကို ဘီးခြန္ေကာက္သည္ဟု ျဖတ္သြားျဖတ္လာသူ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တစ္ဆီး (၁၀၀) က်ပ္ ကားမ်ားကို တစ္ဆီၤး (၅၀၀) က်ပ္ စသျဖင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လြဲ၍ အျခားလူမ်ားအားလံုးကို ေကာက္ခံသည္ဟု ယင္းဂိတ္မွ ဘီးခြန္ေကာက္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေကာက္ခံရျခင္းမွာလည္း မည္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာေအာက္မွ ေကာက္ခံျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုေကာက္ခံသူ၏ လက္ထဲတြင္ ၀က္လုိင္စင္ကတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဘီးခြန္ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘီးခြန္ေကာက္ဂိတ္ေဘးအနီးတြင္ ၀က္သားေရာင္းတဲဆိုင္ကို ဖြင့္ၿပီး ၀က္သားကိုလည္း ေရာင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဘီးခြန္ကို ေကာက္ခံရန္ တာ၀န္ခံသူမွာ (PN0) အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လတ္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

No comments: