လြယ္တုိင္းလ်ံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေန႕ ေက်းရြာတစ္ရြာစီမွ ရြာသား (2) ဦးစီ မျဖစ္မေနသြားရန္ ေခၚယူ

ႏုိ၀င္ဘာလ (9) ရက္ 2012 ခုႏွစ္ | ေတာင္ၾကီးတိုင္းမ္

2012 - ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(8)ရက္ေန႕၊ နံနက္(10)နာရီအခ်ိန္တြင္
လြဳိင္လင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ကုန္းေယာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကုန္းေယာင္းေက်းရြာတြင္
ေက်းရြာဥကၠဌ ဦးစုိင္းေက်ာ္ ဦးစီးျပီး ေက်းရြာ(14)ရြာမွ ရြာသူၾကီးစုစည္းကာ
လြယ္တုိင္းလ်ံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေန႕အတြက္ ေက်းရြာ(1)ရြာစီမွ
ရြာသား(2)ဦးစီ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ 2012- ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(2)ရက္ေန႕၊ လြယ္တုိင္းလ်ံတြင္
ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေန႕အတြက္ ေက်းရြာတစ္ရြာစီမွ ရြာသား (2) ဦးစီ တက္ေရာက္ရန္၊
တက္ေရာက္မည့္ရြာသား (2) ဦးစီအတြက္ သက္ဆုိင္ရာရြာမ်ားမွ က်ပ္ (4) သိန္းစီ က်ခံေပးရန္၊
တစ္ဦးခ်င္းရေငြ (2) သိန္းမွ က်န္ရွိမိသားစုအတြက္ (1) သိန္းႏွင့္ က်န္ (1) သိန္းကုိ လြယ္တုိင္းလ်ံ
သြားမည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ခရီးစရိတ္အျဖစ္အသုံးျပဳရန္၊ သြားေရာက္မည့္ရြာသားအေနျဖင့္
ပန္းကန္ (1) ခ်ပ္၊ ဇြန္း (1)ေခ်ာင္း၊ ဓါးေျမာင္၊ မုိးကာ၊ ေစာင္တစ္ထည္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အသုံးအေဆာင္မ်ား တပါတည္း ယူေဆာင္သြားရန္၊ ၄င္းလူအင္အားေခၚယူမႈအား ေက်းရြာမ်ားမွ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါက သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မျဖစ္မေနသြားေရာက္ရန္၊ လုိက္နာမႈမရွိက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမည္ဟု
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

အထက္ပါေခၚယူမႈမွာ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေန႕အား အေၾကာင္းျပဳျပီး
လူအင္အား စုစည္းျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။

1 comment:

ေ၀းခြန္သိန္း said...

ဒါေတြကစဥ္းစားစရာေတြေနာ္ တစ္ရြာကုိႏွစ္ဦးဆီဆုိေတာ့
နည္းတဲ့အင္အားမဟုတ္ဘူးေနာ္