ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား ဂႏၶ၀င္ ဂီတအႏုပညာရွင္ "ခြန္သာဒြန္း" ဂုဏ္ျပဳ ကဗ်ာ

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား ဂႏၶ၀င္ ဂီတအႏုပညာရွင္ ခြန္သာဒြန္း ဂုဏ္ျပဳ ကဗ်ာခြန္သာဒြန္း သုိ႔ ….. အမွ်

တီးရီးရီးေရ်ာ့ တေက်ာ့ျပန္လာ
ဘယ္ခါမႏြမ္း ဂီတပန္းကုိ
စုိက္ခဲ့ ပ်ိဳးခဲ့ .. ဒုိ႔ရဲ႕ ေ၀းဒြန္း … ခြန္သာဒြန္း၊

ေနာင္အင္းယား တြမ္; ကံ,ေကာ္;ျခာ
ေမတၱာ;အာအာ ရြဥ္ဗြာယြမ္,ယြမ္,
သီခ်င္းစာသား ငါ့တြက္ထားခဲ့
ဒုိ႕ရဲ႕ေ၀းဒြန္း .. ခြန္သာဒြန္း၊

ေမာင္;တဆြဴ;ေမာင္;တဆဲုင္
နီမိတ္ေဟာ၀္ကဲုင္ သီကာဆုိင္ဖြဲ႕
နင္ေရးခဲ့လည္း နင္ပဲခံစား
နင့္ေတးသြားကြဲ႕ … ဒို႔ရဲ႕ေ၀းဒြန္း… ခြန္သာဒြန္း၊

ဟုိတုန္းက တကၠသီလာ
“သြ,ခြဗြာ” တျပည္လံုး စုရံုးလုိ႔လာၾကၿပီ
အမ်ိဳး ဘာသာ တုိးတက္ေရး ဒုိ႕တေတြ စုကာေတြး
ဒြန္းႀကီးကုိလည္း အမွ်ေပး
ဒုိ႔ရဲ႕ေ၀းဒြန္း .. ခြန္သာဒြန္း .. အမွ်အမွ် ။

By ခြန္ေက်ာ္စြာ
-------------- ------------


သဲင္,ခ်ာေသြာ့ ေ၀းဒြန္းေနာ

ေမာင္;တဆြဴ; ေမာင္;တဆဲုင္
ေ၀းဒြန္းကအြဥ္; ေငါ၀္းသ,ခ်င္,
ေဆာင္;ဖဲုင္းေနာ၀္သူ, ေသင္;ဟုိန္,ျခာ
ေသဗြာတဗာ; ေအာ၀္;ဟယ္ကီ;ေနဒြိဳန္းကေနာ

တနတ္ေငါ၀္းလဲ့ တသင္;ဒြဳမ္
ေသင္;တြန္းဟိုန္,လဲ့ ရင္,ကသူ;
ပေဒ;သရာဇ္စဲ့,လဲ့ ဟူ;လုိ႔လဲဥ္း
အြဥ္;ကဲုင္လုိ႔လဲဥ္း စနစ္ယုိ
ေနင္;ေပါင္,လဲ့အာ လာေပါင္,လဲ့ဆြာ,
ေခတ္ယုိလဲင္;ခါ ဒီမုိကေရစီပါ ေပၚ;လြဥ္လဲဥ္း
သဲင္,ခ်ာဗဲင္းေသြာ့ ေ၀းဒြန္းေနာ … ။

By ေ၀းခြန္ေက်ာ္; (တရြပ္တန္)
၂၁၊ ၀၈၊ ၂၀၁၂No comments: