ထိုင္းႏိုင္ငံရိွ ေရြ့ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကန့္သတ္မွဳဆိုင္ရာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေဆြးေႏြး

Written by ခြန္စိမ္းေမာင္(ေတာင္ၾကီး) Friday, 28 September 2012 

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ (ဘန္ေကာက္) ။    ။ ထုုိင္းႏုုိင္ငံအတြင္းရိွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ကန့္သတ္မွဳ ဆိုင္ရာ ပက္သက္၍ တိုုင္းရင္းသားမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စ ီႏွင့္MRPWG က ဦးေဆာင္ျပီး ထိုုင္းႏိုုင္ငံတာ့ခ္ခ႐ိုုင္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ျမန္မာေရႊေျပာင္းအလုုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကုုိယေန႕နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ဆဲန္ထာရာ ဟိုတယ္ တြင္က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တာ့ခ္ခ႐ိုုင္ ဒုု-၀န္၊ တာ့ခ္ခ႐ိုင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ တာ့ခ႐ိုင္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊တာ့ခ္ခ႐ိုင္ စက္မႈလုုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အသင္းႏွင့္တိုုင္းရင္းသားမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီတိုု႔က တက္ေရာက္ၿပီး၊ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔႔မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လာအိုု၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ ေရြ့ေျပာင္း အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမွာ ေဒသအလိုက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း မူ၀ါဒအတိုင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို့ အေျခအေနမွာ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာေရး နဲ့ဲပါတ္သက္ျပီး ဥပေဒမူ၀ါဒအတိုင္ မျဖစ္ႏိုင္တာလည္းရိွတတ္ပါတယ္ ဟု တိုုင္းရင္းသားမ်ားလူ႔ အခြင့္အေရး ဆိုုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီဥကဌ မစတာ ဆူရဖုန္ ေကာင္ဆန္ထြတ္ က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္ တာ၀န္ရွိ အရာရွိမ်ားမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားကိုရွင္းလင္းျပၿပီး၊ ျမန္မာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အလုပ္သမားတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္လုပ္အားခႏွင့္တစ္ျခားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ဥပေဒမူ၀ါဒမ်ားကို ေမးျမန္း၊ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

တာ့ခ္ခ႐ိုုင္ ဒုု-၀န္က တာ့ခ္ခ႐ိုုင္အတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမႈႏွင့္ ထိုုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ စီးပြားေရးဇုုန္အတြက္ လိုုအပ္သည့္ အလုုပ္သမားအင္အား မရရွိမည္ကိုု စိုုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာျခင္းကိုု ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္လိုုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ခရီးသြားလာခြင့္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ေအအီစီ ကို ၾကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာျခင္း ႏွင့္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုုပ္သမားမ်ားေန႔စားခကို သံုုးႏွစ္အတြင္းဘတ္ေငြ ၃၀၀ အထိရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ USAID, PLE, IRC, UKaid, ADRA တို့က ပံ့ပိုးျပီး က်င္းပေၾကာင္းလည္း သိရိွရပါသည္။

No comments: