ယေန႔ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား မွန္ကိုျပန္ၾကည့္သင့္ၿပီ

ေဆာင္းပါး | ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ က်င့္သံုးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက သိေသာသူ ရွိသလို မသိေသးေသာသူလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာရြာေနျပည္သူမ်ား သိရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ကို ပါဝင္ပါတ္သက္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ယခု မတ္လတြင္ ေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ထြက္လာမည့္စာရင္းကို မတြက္ဘဲ ယခင္က စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရသန္း ၆၀ ရွိသည့္အထဲတြင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူဦးေရအဆင့္ ၇ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအေရြ႕သည္ အစိုးရအထက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူလူထုမ်ားသာ ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး လူဦးေရခန္႕မွန္းေျခ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေနပါေသးသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ ဒီေလာက္လူဦးေရႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေရြ႕ကို ဘယ္လိုတြန္႔ေရႊ႕သြားမည္နည္း။ ႏိုင္ငံတကာမွ NGO၊ INGO အဖြဲ႕မ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး အသိပညာမ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးေသာ္လည္း ေနရာက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ေပသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္စားကြက္ေပ်ာက္သြားမည္ကို ေၾကာက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအျမင္ ဖြင့္ေပးမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနၾကသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိသလို ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား အခြင့္ေရးယူၾကသည္မ်ားက ရွိေနပါသည္။ “သိသူေဖာ္စား မသိသူေက်ာ္သြား” ဆိုေသာ စကားသည္ ဒီေနရာတြင္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာသူအတြက္ ျဖစ္သြားပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက မသိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာေသာသူက ပိုၿပီးအခြင့္ေရး ပိုရေနပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အျမင္မတူညီေသာ၊ ဝါဒမတူညီေသာၾကားတြင္ သည္းခံျခင္းကို အၿမဲကိုင္စြဲထား ရမည္ဆိုေသာ္လည္း အသိအျမင္ဗဟုသုတ နည္းပါးေသာ ျပည္သူလူထုကို ဘယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူက ခြင့္လြတ္သည္းခံေပးမည္နည္း ဘယ္အစိုးရက သည္းခံေပးမည္နည္း။ ဘယ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ခြင့္လြတ္သည္းခံမည္နည္း။ လူလူခ်င္း စာနာမႈကို ဘယ္သူက နားလည္သလဲဆိုတာ စဥ္းစားစရာပင္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို GDP ျဖင့္ တိုင္းတာေသာ္လည္း လူမႈအဆင့္အတန္း ခြဲျခားေနမႈရွိေနသည္ကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းလို႕ ရႏိုင္မည္နည္း။

တစ္ျခားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား၏အေျခအေနမည့္ကဲ့သုိ႔ ရွိသည္ကုိ မသိရွိရေပ။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ စၿပီး ယခုတိုင္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ကို အလံုး အျပား ဘာမွန္းကို သိရွိျခင္းမရွိေသးသည္က အမ်ားစုပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ စနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ကို သိရွိျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ကိုယ္တိုင္မဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ဘယ္သူလဲဆိုသည္ကို သိရွိျခင္းမရွိေသးေပ။ ၎သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္း သိရွိျခင္းမရွိေသးေသာ ေတာေက်းရြာက အမ်ားအျပားရွိေသးသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ သံုးၿမိဳ႕နယ္ရွိသည္ကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားက မသိၾကေသးေပ။ ထို႕ေနာက္ ပအိုဝ္းတြင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆိုသည္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ သိရွိျခင္းမရွိေပ။ ထိုအခ်က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သတိမူပါသေလာ။ သိလ်က္ႏွင့္ အခြင့္ေကာင္းယူေနသေလာ။ ထိုသို႕ သတိမူျခင္း မရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါက မ်က္မျမင္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည္ႏွင့္ တူပါသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးုသည္ တစ္အိုဝ္းတည္း ရွိရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္သူမ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ဘယ္အခ်ိန္မွစၿပီး ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးဟု အသိမွတ္ျပဳေလသနည္းဆိုသည္ကို သိၾကပါသေလာ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခင္က ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္မႈမရွိဘူး၊ ျဖားဗြာဦးလွေဖသည္ KNU ကုိုယ္စားလွယ္ ေလ့လာသူအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ဆိုသည္ကို အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားဟု အသိမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသးေပ။ ျဖားဗြာဦးလွေဖတို႕ ပအိုဝ္းေလြာင္ဗူ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရး စလုပ္ေသာအခ်ိန္မွသာ ပအိုဝ္းဆိုသည္ကို အသိမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသည္။ ယခင္က ဝတ္စံုအနက္ဝတ္ထားေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေတာင္သူ ပါ ဟု ေခၚ တြင္ ေနၾကသည္။

အမွန္တကယ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစု တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေပမယ့္ ပအိုဝ္းဟု အသိမွတ္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပအိုဝ္းသည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မဆိုင္ဟု လူသိမ်ား ေနၾကပါသည္။ ယခုတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သီးသန္႕တိုင္းရင္းသားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ပါသည္ဟု ေျပာၿပီး ျပည္သူလူထုကို အမိန္႕ျဖင့္၊ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိရွိေနပါ သေလာ။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဖြဲ႕စည္းေပါင္း အလြန္မ်ားျပားသည္။ ဘယ္သူ႕ကို ယံုၾကည္ရမည္နည္းဟု ေျပာလာသည္ကိုလည္း ရွိသည္။ သို႔ေပမယ့္ အမွန္တရားဘက္က၊ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္ေပးေသာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဘယ္ေလာက္ ရွိပါသနည္း။ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ (သို႕) ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ထုိအဖြဲ႕စည္းမ်ား ေပၚေပါက္မည္ကို မႀကိဳက္ၾကေပ။ အားေပးမႈလည္း မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူလူထု အသိျမင္ တိုးပြားမည္ကို ေၾကာက္ေနသေလာ။ ကိုယ္မလုပ္ႏိုင္ေသာ အရာကို သူမ်ားဝင္လုပ္မွာကိုလည္း ေၾကာက္ေနပါသေလာ မသိေပ။

ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းတစ္ခု ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ေရာက္ေနေသာ္လည္း ေတာရြာမွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ယခုထိ ဒီမိုကေရစီ၏ အခြင့္္အေရးကို ခံစားခြင့္မရွိေသးေပ။ အေၾကာက္တရားျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ရပါေသးသည္။ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္းလည္း တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားထက္ ႏွစ္ဆ ေပးေဆာင္ေနရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားက ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားကို ျမင္လွ်င္ လူရိုးလူအ အေနျဖင့္ ျမင္ေနပါေသးသည္။ တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား မ်က္ႏွာငယ္ေနရပါသည္။

ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ဟိန္ေမာင္ လက္ထက္တြင္ ခရီးသြားရင္း ပင္ပင္ပန္းပန္း ေက်ာက္ခြဲေသာ အလုပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျမင္ၿပီး စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ဂ်စ္ကားေပၚက ဆင္းၿပီး မင္းတို႕ဒီဟာ လုပ္စရာမလိုဘူး။ ပအိုဝ္းမွန္လွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ အရင္းႏွီးမရွိလွ်င္ အဘဆီလာခဲ့ဟု ေျပာၿပီး ျပန္ခိုင္းသည္ကို သမိုင္းတြင္ မေရးထားေသာ္လည္း မ်က္ျမင္ထားသူ၏ ေျပာစကားအရ သိရွိခဲ့ပါေသးသည္။

ယခုတြင္ ထိုသို႕လုပ္မည္မေျပာလင့္ကစား ပအိုဝ္းျပည္သူအေပၚ ဘယ္အခြန္ေတြ ေကာက္လို႕ရသည္ကို ေခ်ာင္းေနေသာသူကသာ မ်ားေနပါသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးေသာ္လည္း ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိ ျပည္သူအေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿမဲ ရွိေနသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္စဥ္တရားမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ကို မဆိုႏွင့္ အသိျမင္မ်ား သိပိုင္ခြင့္ကိုမွ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခြင့္ ဘယ္သူက ရသြားပါသနည္း။

ထိုသို႕ရွိေနသည္ကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သန္း ၆ဝ ေသာ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ကို ေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ထိုသို႕ဆက္သြားေနပါလွ်င္မူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနာက္က် က်န္ရွိေနအံုးပါမည္။ ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး တာဝန္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ့္မ်က္ႏွာကို ျပန္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ မွန္ကို ၾကည့္သင့္ေနၿပီဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။

ျပည္သူလူထုကိုမွ အေျခမခံေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဒီိမိုကေရစီစနစ္ မဟုတ္ေသာစနစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံထားေသာ တိုင္းရင္းသားလည္း ျဖစ္သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ေသာဘက္က ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူအခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၿပီး အစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို မွတ္တမ္းျပန္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

No comments: