ပအို၀္းျပည္နယ္ ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုရင္

By ခြန္နီပအို၀္း | အျမင္ေဆာင္းပါး

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ မိမိတို႔ လူမ်ိဳးစုအဖို႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ထူေထာင္ခြင့္ အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္လႈပ္ရွားမယ္၊ ေတာင္းဆိုေတာ့မယ္ရင္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူေတြ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲထဲ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လိုမႈႈ၊ တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဘံုႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားမႈ စတဲ့အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိထားရပါမယ္။

ရွင္းလင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားျခင္ဟာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ပံုစံသြားလိုမႈ၊ ေနထိုင္လိုမႈကို ေဖာ္ျပ၊ ေၾကဌာထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဘံုႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ မရွိဘဲ အနာဂတ္ကို ေလ်ွာက္လွမ္းသြားဖို႔ဆိုတာ အင္မတန္ ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေနထိုင္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းတရပ္၊ ဘံုႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားက အေျခခ် ဦးတည္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္-ေဒသတြင္း လူမ်ိဳးေတြထက္ အမ်ိဳးသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကို အေစာဆံုး စခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ရွိ ဖိႏွိမ့္အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူနည္းစု ပေဒသရာ္ဇ္ အရင္းရွင္းစနစ္ က်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး-ေတာ္လွန္ေရးကို အစျပဳ၊ မီးေမွာင္းထိုးေစခဲ့ပါတယ္။ တဖန္ အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရ၏ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ ဗိုလ္က်က်င့္သံုး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအေရးအား ဖိႏွိမ့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးထားမႈ ကလည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ တြန္းအားေပေစခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္၊ ေအာက္ပိုင္းရွိ အေစာဆံုးေသာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အတြင္း ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ဖူးသည့္ ပအို၀္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ တက္ၾကြ၊ ဦးေဆာင္ပါ ၀င္မႈကလည္း ျမန္မာျပည္ရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စုစည္းေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာလည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တရပ္ကို အားေကာင္း တြန္းအားေပးေစခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲတိုးတက္ခဲ့ေသာ္ဌားလည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈကာ ျပီးဆံုးခဲ့ျပီးလို မဆိုႏိုင္ပါ။ အျခားေသာ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားကဲ့သို႔ ကိုယ့္ကံၾကမာကို အာမခံမည့္ အစစ္အမွန္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရအံုးမွာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေမ်ာ္မွန္းေတာင္းတေနသည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္တခုကို ယခုအခ်ိန္ထိ တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသး။ ဒါေၾကာင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္တခုေအာက္မွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ က႑ာမ်ားမွာ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္သြားရအံုးမည္။

သည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပအို၀္းျပည္နယ္ ေတာင္ဆိုေရးကို ေျပာလာတဲ့အခါ တစ္စုတဖြဲ႔ ေတာင္းဆိုတာထက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးအရ အားေကာင္း အသက္၀င္ေစပါတယ္။ ပအို၀္း တမ်ိဳးသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳျပီး တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖို႔ လိုပါတယ္။ အနယ္အရပ္ရပ္မွ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပံုစံ ႏွင့္ ဆႏသေဘာထားေတြ၊ ပအို၀္းလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူငယ္အဖြဲ႔ေတြ၊ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထား၊ အျမင္ေတြ အားလံုးကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ ေစခ်င္ပါတယ္။

ပအို၀္းအတြက္ တရား၀င္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းတရပ္ ခ်မွတ္ေတာ့မယ့္အခါမွာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈ၊ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈ၊ မိမိတို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ႏွင့္အညီ သီးသန္႔ေနထိုင္လိုမႈေတြက “ပအို၀္းျပည္နယ္ ေပၚေပါက္လာေရး၊ ပအို၀္းျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုေရး” အတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါလွပါတယ္။ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့့အခါမွာ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ပအို၀္းမ်ား ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္မလဲ၊ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းတရပ္၊ ဘံုႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားမလဲဆိုတာ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မွာ “ပအို၀္းျပည္နယ္ ထူေထာင္ခြင့္၊ ပအို၀္းျပည္နယ္” ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတာဟာ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အခြင့္အေရးပါ။ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ အေရးဆိုခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္းဆိုတာဟာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ မႈေဘာင္ထဲမွာလည္း ဖယ္ဒရယ္အဂၤါစံုညီ မည့္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဆို ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္နယ္သစ္ ထူေထာင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ “ပအို၀္းျပည္နယ္ ထူေထာင္ခြင့္” ေတာင္းဆိုတာဟာလည္း ဖယ္ဒရယ္က ခ်မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ ဒီမႈေဘာင္ထဲက အခြင့္အေရးပါဘဲ။

ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာျပည္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပအို၀္းျပည္နယ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေျပာၾက၊အေရးဆိုၾကတဲ့အခါမွာ ယခုကတည္းက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ား၊ ဘယ္လို တမ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ “အမ်ိဳးသား သားဘံုႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္” ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ထားသလဲ၊ ျပည္နယ္သစ္ ျဖစ္လာဖို႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားသလဲ၊ ျပည္သူလူထုက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ ေဒသ အတြင္း-အျပင္မွာ အေရးဆို၊ လႈပ္ရွားၾကမလဲဆိုတာ အေရးၾကီးတဲ့ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားတာေတြ ရွိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: