သတင္းက်င့္ဝတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕တို႕မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ သတင္းသမားမ်ား အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၈ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ စာသင္ေဆာင္တြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ မီဒီယာက်င့္ဝတ္မူက်မ္းမ်ားကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႕တင့္ႏွင့္ ဆရာဦးရဲမင္းဦးတို႕က တင္ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး အႏွစ္သာရ ႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္သြားေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ သတင္းသမားမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း အႀကံျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ႏွစ္ဘက္ညွိႏိုင္းေျဖရွင္းေပးရန္၊ မီဒီယာသမားမ်ားအား ၾကားခံအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပဠိမကၡမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္မွ သတင္းသမားမ်ား ၃၀ ေက်ာ္ တက္ရာက္ၿပီး၊ ဆရာဦးရဲမင္းဦး (ယာယီ) ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ အခန္းက႑၊ သတင္းစာဆရာမ်ား အေရးပါမႈ၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ သတင္းက်င့္ဝတ္၏အေရးႀကီးမႈမ်ားကို ေဆြေႏြးသြားခဲ့ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန ၄ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: