အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာညီလာခံ ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ

ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | မတ္ခ်္လ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိသတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ နို္င္ငံတကာသတင္းမီဒီယာ ပညာရွင္မ်ားတို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၄ ခု၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕မွ ၁၂ ရက္ေန႕အထိ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာႏွီးေနာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီဒီယာညီလာခံကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းနိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၀ တြင္ ေဟာင္ေကာင္၊ ၂၀၁၂ တြင္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ စသည့္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments: