ပအို၀္းလူမ်ဳိးသည့္ သီးျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ပအို၀္းပို (ေတာင္ႀကီး) | မတ္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္လူမ်ဳိးစုအမည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ ေန႕လည္ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပအို၀္းလူမ်ဳိးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ေျခအေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ လူမ်ဳိး/နိုင္ငံျခားသားလူမ်ဳိး ဂဏန္းသေကၤတစာရင္းအရ ”ရွမ္းစု“အတြင္း ”ပအို၀့္ (ေတာင္သူ)“ ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းၿပီး ဂဏန္းသေကၤတမွာ ”၈၂၆“ ျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ခြန္လာက ”ပအို၀္းလူမ်ဳိးတိို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားရွိသည္၊ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္စာေပရွိသည္၊ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈရွိသည္၊ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားေန႕ရွိသည္၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ရွိခဲ့သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္၊ ထိုေၾကာင့္ သီးျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးစုထဲ ပအို၀္းလံုး၀မပါေၾကာင္း“ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

”၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာနိုင္ငံ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃) ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ ပအို၀္း လူမ်ဳိးမ်ားကို သီးျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္၊ ဒါကိုလ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာနက ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ သီးျခားလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ရွမ္းလူမ်ဳိးစုစာရင္းထဲ ထည့္သြင္းတဲ့အတြက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းထု တစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ္တို႕ကန္႕ကြက္ပါတယ္“ ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားလူမ်ဳိးဂဏန္းသေကၤတထဲမွာ ပအို၀္းလူမ်ဳိးအမည္ကို ”ပအို၀့္ (ေတာင္သူ)“ ဟု ေခၚဆိုသံုးနႈန္းျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ပအို၀္းလူထုတစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ကန္႕ကြက္ပါတယ္“ ဟုလည္း ၄င္းက ဖတ္ၾကားသြားသည္။

”ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား ရွမ္းလူမ်ဳိးစုထဲ ထည့္သြင္းပါက ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ားကို မည္သည့္လူမ်ဳိးစု ထဲထည့္မလ၊ဲ ပအို၀္းလူမ်ဳိးကို ဘယ္လူမ်ဳိးစုမွ မဟုတ္ဘဲ သီျခားလူမ်ဳိးစုျဖစ္တယ္” ဟု ဆရာေတာ္တပါးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္လြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ခြန္လာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပယဥ္ေက်းမႈဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္လြင္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမိုင္းဌာန ဆရာဦးခြန္ရာဇာ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ရန္ကုန္တိုုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ပအို၀္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

No comments: