ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူမႈေရးဌာန၏ ဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား

နီမိြဳးပို | ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (P.N.O) သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အထူးေဒသ (၆) အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး စေသာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ကာလတိုအတြင္း ၿပီးျပတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ကာလရွည္ အခ်ိန္ၾကာျမွင့္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအခန္းက႑မ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ (၃) ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

  • ပထမနည္းလမ္းမွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ (သို႕) နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီေခၚ(န.တ.လ) ၏ ကူညီပံ့ပိုးေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
  • ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းေပးကမ္းမွဳျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
  • တတိယနည္းလမ္းမွာ ဥစၥာရင္လိုဥစၥာရင္ခဲ ဆိုသလုိ မည္သည့္အလွဴေငြ၊ ကူညီပံ့ပိုးေငြမ်ားမပါဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး စနစ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အစီစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိတို႕၏ေငြအား လူအားစိုက္ထုတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေသာနည္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ၁၉ ႏွစ္ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပအပ္ပါသည္။


လမး္ပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လူထု၏ေငြအား လုပ္အားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ နတလ၏ ကူညီပံ့ပိုးေငြမွာ ကုန္က်ေငြ၏ ၂၅% မွ ၇၀% အထိသာ ရွိၿပီး လိုအပ္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအနမွာ ေတာင္ႀကီး-ေက်ာက္တလံုး (၃၃) မိုင္ ကတၱရာလမ္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တလံုး-နမ့္ပန္ (၉) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တရား-ေက်ာက္တလံုး (၃၆) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဟိုတြဴး-ပခ်ာကလိုးေက်ာက္ခင္းလမ္း (၁၄) မိုင္ႏွင့္ ကတၱရာခင္းလမ္း (၃) မိုင္ကို လည္းေကာင္း၊ ဇလဲ-ဆတ္ေသ (၁၀) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ပင္လံု-ဆေဟာင္း (၂) မိုင္ေက်ာက္ခင္းလမ္း၊ နမ့္ဖါမူ-နမ့္တုတ္ (၂) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း၊ ကကၠဴ- ေနာင္လြဳမ္း-ဆိုက္ေခါင္ (၁၇) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို ၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၀ အထိ လည္းေကာင္း၊ ေမြေတာ္-နမ့္စစ္-ဆိုက္ေခါင္ (၇) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို လည္းေကာင္း၊ ဆီဆိုင္-ေနာင္ေထာ္ (၁၆) မိုင္ ကတၱရာခင္းလမ္းကို လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းခ်ယ္-ေနာင္ေထာ္ (၁၇/၄) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ယာဆိုင္း-ေဆာင္ဖိုး-ဆိုက္ေခါင္ (၂၅) မိုင္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းကို လည္းေကာင္း အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အထူးေဒသ (၆) အတြင္း အေျခခံပညာကို ေနရာတိုင္း ေဒသတိုင္း သင္ၾကားနိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ရရွိေရး ျပည့္စံုေရးကို လည္းေကာင္း၊ ဆရာ/မ ၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ပညာေရးက႑တိုးတက္မႈကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၅) ေက်ာင္း၊ အလက (၁) ေက်ာင္း၊ မူလြန္ အမက (၁) ေက်ာင္း၊ ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ အထက (၃) ေက်ာင္း၊ အလက (၁) ေက်ာင္း ႏွင့္ အမက (၁၉) ေက်ာင္း၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၄) ေက်ာင္း၊ အမက (၃) ေက်ာင္း၊ ေညာင္ေရြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၂) ေက်ာင္း၊ အလက (၃) ေက်ာင္း၊ အမက (၅) ေက်ာင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၄) ေက်ာင္း၊ အလက (၃) ေက်ာင္း၊ အမက (၃) ေက်ာင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၄) ေက်ာင္း၊ အလက (၂) ေက်ာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၂) ေက်ာင္း၊ အမက (၃) ေက်ာင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၁) ေက်ာင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အထက (၁) ေက်ာင္း၊ အမက (၄) ေက်ာင္း၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလက (၂) ေက်ာင္း၊ အမက (၂) ေက်ာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမက (၂) ေက်ာင္း၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလက (၁) ေက်ာင္း၊ အမက (၁) ေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၈၁) ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေထာင္သြားခဲ့ရာမွာ ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ေက်ာက္တလံုးတိုက္နယ္ေဆးရံု၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ တိုက္နယ္ေဆးရံု၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပခ်ားကလုိးတိုက္နယ္ေဆးရံုႏွင့္ ဆိုက္ေခါင္၊ ေနာင္ေထာ္၊ ဆိုင္လဲ၊ ပန္းကန္း၊ ေနာင္ရင္းတို႕တြင္ က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္း (၅) ခု၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပင္တြန္၊ ဖါမြန္းတို႕တြင္ ေဆးေပးခန္း (၂) ခု၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္ျဖစ္တို္က္နယ္ေဆးရံု၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ေနာင္တရားတို္က္နယ္ေဆးရံု၊ ေညာင္ေရြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စံကားတိုက္နယ္ ေဆးရံု၊ လြယ္ေခၚေက်းရြာ ေဆးေပးခန္း အသီးသီးတုိ႕ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သည္။

No comments: