ပအို၀္းျပည္သူ ့စစ္ PNA မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့နယ္အတြင္း သိမ္းထားသည့္ေျမယာမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွင္း

ခြန္ေမးလို ့(ေတာင္ႀကီး)၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ ့စစ္-႒ာေနမွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ နားေဘာင္ေက်းရြာရွိ ေျမကြက္မ်ားကို ပအို၀္းျပည္သူ (၄၈) ဦးထံသို ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းမ်ားေရွ႕ေမာက္တြင္ ဒီကေန႔ျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမယာျပန္လည္ရရွိသူ တထာေမးခိုးရြာသား အသက္ (၈၀) ေက်ာ္ရွိ ဦးခြန္ေလးတုတ္မွ မိမိေျမကြက္ကို ယခုကဲ့သို ့ျပန္လည္လကၡံရရွိသည့္အတြက္ အလြန္ပင္၀မ္းသာမိေၾကာင္း၊ ယခုရရွိသည့္ေျမကို အက်ိဳးရွိရွိျပန္လည္အသံုးခ်မည္ျဖစ္ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ၀မ္းသာပိတီျဖစ္မိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေျမယာျပန္လည္ရရွိသူ တထာေမးခိုးရြာသူ ေဒၚနန္းေရာင္းမွလည္း ယခုကဲ့သို႔ ေျမကြက္ကို ျပန္လည္လကၡံရရွိသည့္အတြက္ ၀မ္းသာမိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို ့ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပအို၀္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူႀကီးမင္းမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို ့ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ေျမမ်ားသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ား အသက္ေသြးေခၽြးတို႔ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီး၍ ရယူပိုင္ဆိုင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးတို ့၏ေျမယာမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားစြာပံုေပးသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္၀ယ္သို႔ မေရာင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ား အသက္ေသြးေခၽြးတို႔ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ေျမကို ေငြေၾကးျဖင့္ မလဲွလွယ္သင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳး မ်ိဳးဆက္သစ္သားသမီးမ်ားအတြက္ ျမတ္ႏိုးစြာထိန္းသိမ္းထားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ ့စစ္-႒ာေန ကြပ္ကဲေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗို္လ္မွဴးႀကီးခြန္လာမွ ေျပာသည္။

ပအို၀္းေဒသ ေျမယာထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မီတီ၀င္ျဖစ္သူ ဦးခြန္တင္ထြဋ္မွ နားေဘာင္ေျမယာေပးအပ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဤေျမကြက္အေျခအေနမ်ားကို ပအို၀္းေဒသ ေျမယာထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မီတီ၏ကိုယ္စား ရွင္းလင္းၿပီး ေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ပအို၀္းေဒသရွိ လြတ္လပ္သည့္ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႔အစည္း တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ေစာေက်ာ္၀င္းမွလည္း ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ ေျမကြက္အေနအထားႏွင့္ ေျမကြက္ေနရာကို ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ သေဘာတူၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုး၍ လကၡံရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို ့ေဒသခံျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္ ေျမယာျပန္လည္အပ္ႏွင္းရျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ ေပ ၈၀ ႏွင့္ ၁၂၀ ခန္ ့က်ယ္သည့္ ေျမကြက္ႏွစ္ကြက္ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုေပးအပ္သည့္ေျမကြက္ ေပ ၄၀ ႏွင့္ ၆၀ ခန္ ့က်ယ္သည့္ေျမကြက္သည္ ကာလတန္ဖိုးအရ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၃၀-၅၀ ခန္ ့ ကာလတန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိလက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသးသူမ်ားသည္လည္း တင္ျပေတာင္းဆိုလိုပါက နားေဘာင္ကြင္းတာ၀န္ခံ သို ့မဟုတ္ ေက်းရြာသူ ႀကီးထံတြင္ အမည္စာရင္းသြင္း၍ ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမည္စားရင္းပါရွိၿပီးေသာ္လည္း ယေန႔ မအားလပ္၍ လာေရာက္ၿပီးေျမကြက္ကို မလက္ခံႏိုင္ခဲ့ရသူမ်ားမွလည္း ထိုနည္းတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာမွ ေျပာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ ့နယ္၊ ထီေဖာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နားေဗာင္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ထီဟန္းေဆြးရြာသား အသက္ (၆၈) ႏွစ္ရွိသူ ျဖားက်ား အပါအ၀င္၊ နားေဘာင္ရြာ (ေခၚ) ေကာင္သာယားရြာ၊ တထာေမးခိုး (ေခၚ) တတားမီးေလာင္ရြာ၊ ထီေဖာင္းရြာ၊ လြယ္ေကာင္ရြာႀကီးႏွင့္ ထီတၿခီရြာ စသည့္ရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူေပါင္း (၄၈) ဦးမွ ေျမကြက္ေပါင္း (၉၆) ကြက္ကို နားေဘာင္ကြင္းတာ၀န္ခံ ခြန္၀င္းေအာင္၊ တထာေမးခိုးရြာသူႀကီး ခြန္ေက်ာ္ထြန္းတို႔ႏွင့္အတူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လာ၊ ခြန္တင္ထြဋ္ႏွင့္ ေစာေက်ာ္၀င္း စသည့္ လူႀကီးမ်ားေရွ႔ေမာက္တြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုး၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမကြက္ျပန္လည္ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္-႒ာေနအဖြဲ ့ကို နားေဘာင္ေဒသရွိ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ျမင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ PNO ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္သိန္းေဖ (ဟိုပံုးၿမ်ိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) မွ တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ေျမကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္၊ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ၄င္းေျမကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ ့စစ္-႒ာေနအဖြဲ ့မွ တာ၀န္ယူေျဖရွင္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

1 comment:

ဖါပိုခို said...

ွဗိုလ္မွဴးခြန္လာေျပာသည့္စကားသည္ လက္ရိွတြင္ ပအို၀္းျပည္သူ႔မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခြန္းမွ်နားေထာင္၍ မရေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူကိုယ္တိုင္သိမ္းယူထား သည့္ေျမမ်ားကို အခုမွျပည္သူမ်ားျပန္ေပးသလိုလို ျပည္သူမ်ားကို ခ်စ္သလုိလိုနဲ႔ အခုမွနာမည္ေကာင္းရွာမလိုလား။ ခင္ဗ်ာနာမည္ေကာင္းေတြ႔မွာပါ ငရဲျပည္မွာ။ ပအို၀္းအမ်ိုဳးသားဘိုးဘြားဘီဘင္မ်ားအသက္ေသြးေခၽြးတို႔ျဖင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးခဲ့ျပီ ရယူထားသည့္ေျမမ်ားကို အခုလက္ရိွမွာ ဘယ္ပအို၀္းျပည္သူကမွာ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အမ်ားပိုင္ေျမမ်ားကို မေရာင္းစားခဲ့။ ေရာင္းစားခဲ႔တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္သိၾကမွာပါ။ အခုျပန္ေပးတာက ေရာင္းစားခဲ့တဲ့ေျမေတြရဲ အစြန္းအဖ်ားတစ္စက္ေလာက္ေတာင္မရိွဘူးဗ်ာ။ အခုေရာင္းစားခဲ႔တာမ်ားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျမင္ေကာင္းေအာင္ နည္းနည္းပါးပါးျပန္ဖဲ့ေပးေနတာပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ကေလးကို ေခ်ာ့သလိုမႈန္႔ေလးနဲ႔ အငိုသိပ္ေအာင္လုပ္တဲ့သေဘာပါ။ ပအို၀္းျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အၾကံေပးလိုတာကေတာ့ ပအို၀္းျပည္သူစစ္မ်ား ေခါင္းမမားဖို႔၊ နားလည္မႈေတြရိွလာဖို႔၊ စဥ္းစားဥာဏ္ေတြမကင္းၾကဖို႔၊ စာမ်ားမ်ားအထူးဖတ္ဖို႔ အသက္ထက္တစ္မွ်လိုအပ္ေနသည္။ ယေန႔လိုေခတ္မ်ိဳးမွာ စစ္နဲ႔တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္မည့္အစား ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္တာ ပိုခိုင္မာမည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တည္ဟူေသာ ျပည္သူေထာက္ခံမႈရရိွေအာင္ ပအို၀္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအရင္ၾကိဳးစားပါအံုး။ ခြန္ေမးလို႔လည္း အမွားေတြသိပ္မကာပါနဲ႔ အကုန္ေဖာ္ပါ။ ခင္ဗ်ာသည္လည္း သိုးေရခ်ဳံသည့္ ၀ုပေလြအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါေနျပီ ဒီလိုပဲဆက္လုပ္ေနရင္ ျပည္သူမ်ားအေမွာင္ထဲ က်ႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူကမွားျပီး ဘယ္သူကမွန္ေနတာလဲဆိုတာကို ခဲြျခားသိသင့္သည္။