ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ USIP မွ ဦးစီးၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အေမရိကန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ (United States Institute of Peace (USIP) Rule of Law Center) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Ms Susan Hayward ႏွင့္ Ms Leanne Mc Kay တိုု႕ဦးစီးစီစဥ္သည့္္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး (Rule of Law) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန၌ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္းႀကီးၿမိဳ႕ HeartBeat Restaurant တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္ဟု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ခြန္ခမ္းေကာင္က ေျပာသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ USIP အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ မတ္လအထိ ျမန္မာျပည္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ စုေဆာင္းရရွိေသာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဘက္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ပါ၀င္သူမ်ားကို ေညာင္ေရႊႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးသြားရာတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ဥပေဒအေၾကာင္းကို မသိ နားမလည္ျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အက်ဳိးဆက္ကို နားမလည္ဘဲ တရားမ၀င္ အျပဳအမူမ်ဳိး လုပ္ကိုင္ေနျခင္းကို ဦးတည္၍ ဥပေဒအသိ ေပးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေဆြးႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္တရားရံုးခ်ဳပ္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒဌာန ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္မ်ဳိးဆက္အင္အားစု၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေကာင္ေရြလူငယ္၊ ဒီမိုလူငယ္၊ ခ်ယ္ရီရုိးမ၊ ေလာကအလင္းႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။No comments: