ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတုိ႔၏ "December Eleven" ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရး

ဒီဇင္ဘာ (၁၁) ရက္၊ ၂၀၁၂ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ အေမြခံ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ခံရသည္။ ပေဒသရာဇ္တုိ႔သည္ ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ဘိ္န္းတိုးခ်ဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ အရက္ခ်က္ျခင္းစသည့္ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရာဇာ၀တ္မွဳမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးက တရားေဟာျပသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား၏ ေဖာက္ျပန္ဆိုးသြမ္းမွဳမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သိျမင္လာၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္လာၾကသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ပအို၀္းေလြာင္းဗူး (ခိုင္မာေသာ ပအို၀္းစုစည္းမွဳအဖြဲ႔) တည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။ ထိုအခါ ပေဒသရာဇ္လဲဗီးမ်ားႏွင္႔ ေနာက္လိုက္မ်ားက လူထုအေပၚ ႏိုပ္စက္မွဳျပဳလာေတာ့သည္။ ၁၉၄၈- ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဂႏၶမာ က ေက်းရြာလံုၿခံဳေရးအတြက္ ေက်ာက္တစ္လံုးေက်းရြာတြင္ စစ္တပ္ဖြဲ႔တစ္ခု စည္းရံုးဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ဤတပ္ဖြဲ႔ကို ပေဒသရာဇ္ ေနာက္လိုက္မ်ားထံမွ သိမ္းဆည္းရရိွသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

မၾကာမီပင္ ေနာင္ကားေက်းရြာသားမ်ားကလည္း လူမ်ားစည္းရံုးဖြဲ႔စည္းၿပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္လွဳပ္ရွားလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပေဒရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရး ပထမအစေက်ာက္တစ္လံုးက၊ ဒုတိယ ေနာင္ကားက ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအရံုး (Pa-O National Organization) ကို ပေဒသရာဇ္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္တိုက္ခိုက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။

ေကအဲန္ဒီအိုထံမွ လက္နက္ခဲယမ္း အေတာ္အတန္၀ယ္ယူလိုက္ၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္တြင္ (ပအလဖ) သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေညာင္ေရႊ၊ ဘန္းယဥ္၊ ဟိုပံုး၊ ေနာင္မြန္၊ ပင္ေလာင္း၊ စံကား၊ မိုင္းပြန္၊ လိြဳင္လင္၊ မိုးနဲႏွင့္ ေမာက္မယ္တို႔ကို စစ္ေၾကညာလိုက္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပေဒသရာဇ္ေနာက္လိုက္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိေသာ (ပအလဖ) တပ္သားမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ေစ်းေန႔မ်ားတြင္ ေခါင္းကို ခ်ိတ္ဆြဲျပထားၾကသည္။ ဤအျပဳအမွဳေၾကာင့္ ပအို၀္းတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မသြားဘဲ ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးသူတို႔အေပၚ ပိုမိုေဒါသထြက္လာေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းလူထုသည္ ပအလဖ ကို အျပည့္အ၀ေထာက္ခံၿပီး စုရံုး၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ရွမ္း၊ ဓႏု ႏွင့္ အင္းသားတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပေဒသရာဇ္နယ္ရွင္တို႔သည္ ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း အခြင့္အာဏာကို စြန္႔လြတ္လိုက္ရသည္။

ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးမွ ရရိွေသာ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းမွဳမ်ားမွာ
(၁) ပေဒသရာဇ္စနစ္ အဆံုးသတ္သြားျခင္း။
(၂) ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း။
(၃) ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမွဳကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏိုင္ျခင္း။
(၄) အခြန္ေတာ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးေဆာင္ေနရျခင္းမွ ေလ်ာ့ပါးသက္သာျခင္း။
(၅) ေဒသႏၴရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို တည္ေထာင္လာႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္လွဳပ္ရွားမွဳသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္အတြင္းကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အမ်ားဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့သည္နယ္ေျမမ်ားမွာ လဲခ်ား၊ မိုင္းပြန္၊ ဟိုပံုး ႏွင့္ ေညာင္ေရႊ နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည့္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ လူပုဂိၢဳလ္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ျခင္း၊ မဟုတ္ဘဲ စနစ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရွဳတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ညီလာခံတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိုညီလာခံမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေခတ္ႏွင့္မေလွ်ာ္ညီေတာ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တိုးတက္မွဳကို မရရိွေစႏိုင္ေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကို အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚရိွ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ (ပအလဖ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္တို႔ကလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ က်ဆံုးေရးကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပင္းထန္စြာ အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတိုု႔က ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး အေတြးအေခၚမ်ားကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေႏွာင္းေနးခဲ့ရေသာ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး အဆင့္အတန္းေနာက္က်မွဳတို႔ကိုလည္း ေရွ႕သို႔ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓာတ္တုိ႔ကိုလည္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အမိျမန္မာႏိုင္ငံကို ကာကြယ္လိုေသာစိတ္ဓာတ္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မရမေန တည္ေထာင္လိုေသာစိတ္ဓာတ္ စသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဒီဇင္ဘာ (၁၁) ရက္ “အလဲဗင္းဒီဇင္ဘာ” သည္ မိမိတို႔အတြက္ မေမ့ေကာင္းေသာ ရက္ထူး ရက္ျမတ္ေန႔အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို အခမ္းအနားျဖင့္ က်င္းပလ်က္ရိွေလသည္။

-------------------
အထူးမွတ္ခ်က္။

(၆၃) ႏွစ္ေျမာက္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သည့္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး တိုက္ပြဲတို႔တြင္ က်ဆံုးသြားေသာ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းအေပါင္းတို႔အား ဦးညြတ္အေလးျပဳျခင္း ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထိမ္းအမွတ္ စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ာ


၁၉၅၉ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၀ - ၂၂ ရက္ေန႔ထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ (ပအမဖ) ညီလာခံမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ ဗဟိုအမႈေဆာင္မ်ား


ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ သထံုေလး ပအုိ၀္း ေစာ္ဘြားခြန္ၾကည္


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖ


Pa-Oh Leader General Bo Jan Zone (ေန၀င္းအစုိးရ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရတဲ့ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်န္ဇံု)


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း


ပအုိ၀္းအမ်ိုဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးေနမိ


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးေအာင္သာ


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုိးခင္


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ သထံုေလး - ခြန္စိန္;


ပအုိ၀္းဂႏၵ၀င္ဂီတအႏုပညာရွင္ အဆုိေတာ္ ခြန္သာဒြန္း

No comments: