ေကာ္မရွင္သုိ႔ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္စာရင္းတင္ျပၿပီ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ဇူလုိင္လ (၁၆) ရက္၊ ၂၀၁၀။ ေသာက်ာေန႔

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO) သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ မိမိတုိ႔ ပါတီ၀င္အင္းအားစာရင္း တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစုိးရ၏ ေန႔စဥ္ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

၎တို႔တင္ျပသည့္ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းအေရအတြက္ အတိအက်၊ ၎တုိ႔၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ ၎တုိ႔ထားရွိသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပအုိ၀္းျပည္သူ လူထုအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ သိရွိရန္အတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ပအုိ၀္းျပည္သူလူထု အမ်ားစုေနထုိင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ မဲအႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ လြန္ခဲ့သည့္ ေမလကတည္းကစ၍ စည္းရံုးေရးမ်ား ေဟာေျပာပြဲမ်ား ကြင္းဆင္းလုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌေနရာကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၾကာရွည္စြာယူထားခဲ့သည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးေအာင္ခမ္းထီက က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ နာယကအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ခြန္ေမာင္တုတ္က ဆုိသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္သူ မရွိဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ထုိေန႔မွာပဲ အလားတူ အျခားပါတီႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ “၀”အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ တုိ႔လည္း မိမိတို႔ပါတီ၀င္ အင္အားစာရင္ တင္ျပၾကေၾကာင္းလဲ သိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္မွတ္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၌ စစ္အစိုးရမွ ထုတ္္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (စ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၃ အရ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း မိမိတို႔ ပါတီ၀င္အင္အားစာရင္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပရမည့္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

No comments: