၂၀၁၀ လြိဳက္တြမ္ပြယ္တြမ္း ပအုိ၀္းႏုိင္းငံးေရ

Pa-Oh Article on Election - By Khun Ban Kyar                                                            

No comments: