၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ အခ်ိဳ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံေရး ေလာက အတြင္း ၀င္ေရာက္ လာတာ ၂၂ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ ဒီ အေတြ႕အၾကံဳ ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ အတြက္ က်က် နန လုပ္ေပး ႏိုင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္ ေတြကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို မထိရဲ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အခု ဒီအေျခ အေနကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ မွာပါ။ ျပည္သူ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ဆံုးျဖတ္ သူေတြ၊ ထိန္းသိမ္း သူေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။
(ဦးေအးလြင္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔)

ပါတီအမည္ - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- မတ္လ ၂၂ ရက္
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးေအးလြင္ (ဥကၠ႒)၊
ဦးခင္ေမာင္ဦး (ဒုတိယဥကၠ႒)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား - ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး
ပါတီအမည္ - ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျမန္မာျပည္)
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- မတ္လ ၂၂ ရက္
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးရဲထြန္း (ဥကၠ႒)၊ ဦးသန္းဦး (ဒုတိယဥကၠ႒)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
- ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ေက်းလက္ ေနသူမ်ား ၏ ဘ၀၊ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကုိ ျမႇင့္တင္ သြားမယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ မွဳကုိ ဆန္႔က်င္တယ္။

(ဦးရဲထြန္း-မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔)


ပါတီအမည္ - ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- မတ္လ ၃၁ ရက္
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္(ဥကၠ႒)၊ ေဒါက္တာ ေစာစိုင္းမြန္သာ (ဒုတိယဥကၠ႒-၁)၊ ဦးေစာ ေအးကို (ဒုတိယဥကၠ႒-၂)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
- ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း
မွတ္ခ်က္။ ။ တိုင္း ေဒသႀကီး သံုးခုနဲ႔ ျပည္နယ္ တစ္ခုုကို ဦးတည္ၿပီး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဒသ ေတြမွာ ကရင္ လူမ်ဳိး ေတြလည္း ေနထိုင္ၾကတဲ႔ အတြက္ ေၾကာင့္ပါ။ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ က်န္တဲ႔ ေနရာေတြ ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကရင္ လူမ်ဳိးေတြ အေနနဲ႔ ကလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီတစ္ခုအေန နဲ႔ ပါ၀င္ သင့္တယ္လို႔ ထင္တဲ့ အတြက္ ပါတီဖြဲ႕ဖို႔ ဆံုးျဖတ ္ခဲ႔တာပါ။
(ေဒါက္တာေစာစိုင္းမြန္သာ- မတ္လ ၂၇ ရက္)


ပါတီအမည္ - ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ
မွတ္ပံုတင္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ
- ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ (ကခ်င္ျပည္နယ္)
စီနီယာပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ေဒါက္တာတူးဂ်ာ(ဥကၠ႒)၊ ဦးေခါဘြမ္(ဒုတိယဥကၠ႒-၁)၊ ဦးစန္းေခါင္(ဒုတိယဥကၠ႒-၂)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ - ကခ်င္ျပည္နယ္
မွတ္ခ်က္။ ။ ပါတီအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔မွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။
(ေဒါက္တာတူးဂ်ာ၊ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔)


ပါတီအမည္ - ပအို႔၀္အမ်ဳိးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေန႔ရက္
- ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ
- ေတာင္ႀကီး
စီနီယာပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
-ဦးေအာင္ခမ္းထီ (နာယက)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း
မွတ္ခ်က္။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနရာတိုင္းမွာ မပါ၀င္ခ်င္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ပဲ လုပ္ကိုင္မွာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒအေပၚမွာ အေကာင္းျမင္ရွိပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုလိုျမင္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသတစ္ခုတည္းတင္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
(ဦးေအာင္ခမ္းထီ-ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္)ပါတီအမည္- တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ
ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္ - မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးထြန္းရီ (ဥကၠ႒)၊ ဦးသန္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
- ႏိုင္ငံတစ္၀န္း မဲဆႏၵနယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရန္ရွိ
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲပါ။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္ၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။
(ဦးသိန္းထြန္း၊ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးရာေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး - ဧၿပီ ၇ ရက္)


ပါတီအမည္ - ေခတ္သစ္ျပည္သူ႕ပါတီ
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ဥကၠ႒)၊ ဦးတင္စိုး (ဒုတိယဥကၠ႒)
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား - ရန္ကုန္၊ ဧရာ၀တီ
မွတ္ခ်က္။ ။ အေျခခံလူတန္းစားေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ကို ျမႇင့္တင္ခ်င္ပါတယ္။ အရင္းရွင္ အေနနဲ႔က သူ႔ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ အရင္းရွင္စနစ္ ေအာက္မွာ တုိးတက္ႏိုင္မွ သူတို႔ ရဲ႕ဘ၀က တုိးတက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။
(ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ - ဧၿပီ၃ရက္)ပါတီအမည္ - အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ရက္
- ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား - ဦးတင္ထြန္းေမာင္၊ ဦးအုန္းလြင္၊ ဦးၾကည္၀င္း
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား - မဲဆႏၵနယ္ ၂၀ ခန္႔ (အမ်ားအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္)
မွတ္ခ်က္ ။ ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ မူ၀ါဒေတြကို ေထာက္ခံမယ္္။ (ဦးအုန္းလြင္-ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔)ပါတီအမည္ - ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာျပည္)
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔
- မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား
- ဦးသုေ၀ (ဥကၠ႒)၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ေဒၚေနရီဘေဆြ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု
ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ား
- ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္
မွတ္ခ်က္။ ။ မဲတစ္ျပားဟာ အင္မတန္မွ တန္ဖိုးရွိ ပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို၊ ဆိုးေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္တယ္၊ ေသေသခ်ာခ်ာ မဲေပးပါ၊ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့ ပါတီအမတ္ ေလာင္းကို မဲေပးပါ။ (ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း- ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔)ပါတီအမည္ - ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ
မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ - ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔
႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ - ရန္ကုန္
စီနီယာ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား - ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း (ဥကၠ႒)၊ ဦးေဌး (ဒု-ဥကၠ႒ ၁)၊ ဦးသိန္းေဌး (ဒု-ဥကၠ႒ ၂)
မွတ္ခ်က္။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၁၃၅ မ်ဳိးေသာ လူမ်ဳိးစုအားလုံးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကိုလည္း ဆန္႔က်င္တယ္။ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အမ်ဳိးသားအျမင္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္တယ္။
(ဦးေရႊအုံး - နာယက၊ ဧၿပီ ၂၁ ရက္)

http://www.htwdnews.org.uk.tt/

No comments: