ပအုိ၀္းႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အၾကား အျမင္လြဲမွားမႈျဖစ္ပြား


ခြန္သြီပအိုဝ္းခမ္းေကာင္ | ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO/ PNLA) တို႕ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္း အျမင္လြဲးမွားမႈရွိေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္မွ လက္ခံရရွိသည့္ ၎တုိ႔အျပန္အလွန္ေပးစာအရ သိရသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) သည္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ တာဝန္ရွိတပ္ရင္း (၃၆၁) မွ စိုင္းတိ စာတစ္ေစာင္ေရးပို႕လာသည္ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO/PNLA) အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္းညီညႊတ္ေရး ထိခိုက္မည္ကိုစိုးေသာေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပို႕ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO/PNLA) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူထားၿပီး၊ လႈပ္ရွားမႈေဒသ ကတူးႀကီးေဒသသည္ နဂါးခမ္းတန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရ သည္။ ထိုသို႕ နယ္ေျမေဒသေၾကာင့္ မေက်မလည္မႈျဖစ္ပါက ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲခ်ဳပ္ (PNLO/PNLA) မွ အေၾကာင္းျပန္စာ ေပးပို႕ၿပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီက ထပ္မံ စာေရးေပးပို႕လာေၾကာင္း သိရသည္။ ၎စာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကား နားလည္မႈအတိုင္း အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလွ်င္ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဘက္ထိန္ခ်ဳပ္နယ္ေျမကို ဝင္ထြက္သြားလာပါက တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဝင္ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ (PNLO) အဖြဲ႕မွ တပ္စခန္းတည္ေဆာက္လွ်င္ သင့္ေတာ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တပ္စခန္းမေဆာက္ဘဲ နားလည္မႈျဖင့္ အတူေန အတူသြားလာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေပးပို႕ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤကဲ့သို႕ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အျမင္လြဲမွားမႈ မရွိေစရန္ ညွိႏိုင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေမတၱာတရားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္အသိမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေသြးေျမမက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ PNLO အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိဗိုလ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: