ေျခာက္တိုင္းေၾကာက္မဲ့ျပည္သူ မဟုတ္ေတာ့ပါ

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္သြီပအိုဝ္းခမ္းေကာင္
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္၏ဖိႏိွပ္မႈကို ႀကံဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ အျပည့္အဝ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ ေသာ္လည္း အသင့္သင့္ေျပာင္းလဲက်င္းသံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုတြင္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းတစ္ခု ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ယခုထိ ျပည္တြင္းစစ္ မၿငိမ္းႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရးကို လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးေနသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေသာေဒသလည္း ရွိသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ စနစ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းမ်ား ၀င္ေရာက္တတ္သည္ကို သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအေပၚ ေရာက္ရွိေနၿပီဆိုသည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ ရွိသလို၊ လံုးဝမေျပာင္းလဲေသးဘူးဟု ယူဆေသာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ့မႈမရွိဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေတာ္အသင့္ ေျပာင္းလဲေနၿပီဟု ထင္မိသည္။

ထိုသို႕အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ယခင္က ၀ွက္ကြယ္ဖံုးဖိထားေသာ ျပႆနာမ်ားကို သူ႕အလိုလို ေပၚေပါက္လာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမယာျပႆနာသည္ အလြန္ႀကီးမားၿပီး ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ “ေတာင္သူ” ဟု ေခၚေလ့ရွိေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာ ၿခံယာျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ခံခဲ့ရၿပီး ေၾကာက္စိတ္မ်ား ဖံုးလြမ္းေနခဲ့ပါသည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး၏ ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမာက္ေနရေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားသည္ ေမာ့မၾကည့္ရဲေအာင္ ေၾကာက္စိတ္ဖံုးလြမ္းေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အာဏာသံုးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ တို္င္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ဗမာအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွစစ္တပ္မ်ား၏ မတရား အဓမၼသိမ္းဆည္းေသာ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ပအုိ၀္းေတာင္္သူမ်ား၏ ဘဝေနထိုင္ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာအခက္ခဲသည္ မိမိေျမယာမ်ားကိုအသိမ္းခံရၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမရွိလွ်င္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ဆီးမႈေၾကာင္း မိမိတုိ႔စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသို႕ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ခြါသြားၾကရပါသည္။ ျပည္ပတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားရွာေဖြလုပ္ကုိင္ရာ၌ အဆင္ေျပေသာသူမ်ားရွိသလို ဒုကၡလွလွႀကံဳေတြ႕ေနရေသာသူလည္း မ်ားျပားလွသည္။ ထိုသို႕ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္ အေတြးအျမင္လည္း ေျပာင္းလဲလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေျမမရွိလွ်င္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႕ မလြယ္ကူေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရသိမ္းထားေသာ လယ္ယာေျမ၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းက သိမ္းထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ၎ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိဖို႕ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ထိုသို႕ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ အာဏာရွိပုဂၢိဳမ်ား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ပအိုဝ္းေတာင္သူမ်ားကို တရားစြဲဆုိသည့္အဆင့္ထိ ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ လူမ်ိဳးခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကပင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္နက္အားကိုးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အာဏာသံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ယခင္စနစ္ေဟာင္းကဲ့သုိ႔ က်င့္သံုး ႏွိပ္စက္ျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေၾကာက္စိတ္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားအခ်ိဳ႕တြင္ ပိုမိုေၾကာက္လာၿပီး မလုပ္ရွားရဲေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ပအိုဝ္းေတာင္သူမ်ားသည္ပင္ မည္သုိ႕ပင္ၿခိမ္းေျခာက္ေစကာမူ အသက္ေပး၍ ဆက္လက္လုပ္ရွားေနပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသိမ္းဆည္းေျမယာကို ျပန္လည္ရရွိျခင္း မရွိပါက အသက္ေမြးရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕ အလြန္႕အလြန္ခက္ခဲေနျခင္း၊ သားသမီးပညာေရး လံုးဝဆံုးရႈံုးျခင္း အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေျမယာအစားထိုး ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ္လည္း ရသင့္ရထိုက္ေသာ ပမာဏထက္ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။ မတရားသိမ္းထား ေျမယာမ်ားကို တရာမွ်တမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေတာင္းဆိုလာၾကေတာ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ပအိုဝ္းေတာင္သူမ်ားက မိမိေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အတားအဆီးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားၾကားတြင္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အစတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အဝင္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြာရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း အစိုးရ၏ညစ္ပတ္မႈေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးမွ ကန္႔ကြက္စာမ်ား ထြက္လာကာ ဆႏၵျပခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

သို႕ေသာ္ အားမေလ်ာ့ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေအးသာယာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ၎ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ ဆိုင္းဘုတ္အလံ အသီးသီး ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ေႀကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ လူအင္အား ၇ဝဝ ေက်ာ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားကိုကို ေတြ႕ရေသာအခါ ”ၾသ .. ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားလည္း ေၾကာက္စိတ္နည္းလာၿပီဘဲ” ဟု ေတြးေတားမိခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းဝတ္စံုျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာအခါ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား ခံစားေနရေသာ ခံစားခ်က္၊ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲကားလသာ ရွိေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ပီပီ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ရွိေနၿပီဟု ထင္မွတ္ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အခ်င္းခ်င္းထိန္းညွိၿပီး အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးရေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္ခံေနရေသာ စနစ္ကို တြန္းလွန္ၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ရွိလာေနသည္ ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရသာကို ခံစားလိုေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ယခင္ကပံုစံအတုိင္း ၿခိမ္းေျခာက္သမွ်က္ို ၿငိမ္ခံေနေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားလွ်င္ ျပည္သူ၏က႑ကို မေမ့သင့္ေပ။ ”ျပည္သူသည္သာအမိ ျပည္သူသည္သာအဖ” ဟု ေျပာင္းလဲေနၿပီး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္အမိ တပ္မေတာ္သည္အဖ ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ စစ္အစိုးရစစ္နစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းလာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုကို အထင္ျမင္ေသးေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႕မဟုတ္ အစိုးရမ်ားကို ျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈကို ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာေလ့ရွိစကားရွိသည္။ ”ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တပ္မေတာ္က ေပးတာ၊ မေပးလည္းရသည္” ဟု ေျပာၾကသည္။ ယုတၱိမရွိေသာ စကားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ခ်န္ထား၍ မရေသာ အေျခေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ့က်င့္သံုးရျခင္း ျဖစ္သည္ကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အာဏာရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကို အထင္ျမင္ေသးျခင္း ကင္းရွင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုမရွိလွ်င္ အဘယ္သူကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္နည္း။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ရရွိရန္ ျပည္သူလူထုက အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခုတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အသိျမင္ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္တိုင္း ေၾကာက္ေနမည့္ ျပည္သူမ်ား မဟုတ္ေတာ့ေပ။

No comments: