ပအုိ၀္းတစ္အို၀္းရွိဖို႔ဆို စာမူတစ္မူျဖစ္ဖို႔လို

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္သန္းေအာင္
ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

“ပအို၀္း တအုိ၀္းထဲရွိဖို႔လိုသည္“ ဆိုသည့္ စကားအရ၊ စာအရ ခဏခဏ ၾကားဖူးမွတ္ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစကား ဆိုေသာသူသည္ ပအုိ၀္းစာမူ တမူျဖစ္ေရးကို ေတြးဖူးပါသလား။ စဥ္းစားဖူးပါသလား။

ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ေရွးယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က ရွင္သန္ ရပ္တည္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပအုိ၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း စေသာေဒသမ်ားတြင္ အသီးသီးေနထုိင္ၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသတြင္မဆို ေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုးတို႔သည္ ေျပာဆိုအသံုးျပဳေသာ ပအို၀္းဘာသာစကားႏွင့္ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈသည္ အတူတူပင္ျဖစ္ၾကသည္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ ထုိလူမ်ဳိးတို႕၏ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ မည္သို႕ပင္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ရွိေနေစကာမူ ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမရွိလ်ွင္ ကာလရွည္ရပ္တည္ရွင္သန္နိုင္ရန္ သမိုင္းေၾကာင္းလွမည္ မဟုတ္သလုိ စာေပမရွိလူမ်ဳိးသည္လည္း အျမစ္မတြယ္သည့္သစ္ပင္ကဲ့သို႕ လြယ္ကူစြာသစ္ကိုင္းေျခာက္ပင္ ျဖစ္သြားနုိင္သည္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အစာရွာ၊ ေရစုပ္ျမစ္သည္ အဓိကျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ေနေရာင္ႏွင့္ေလထုမ်ား စုပ္ယူရရွိရန္အတြက္ အရြက္အညြတ္မ်ားသည္ ပဓာနျဖစ္သည္။ ေရစုပ္ေသာ အျမစ္မ်ားရွိမွသာ အရြက္အညြတ္မ်ားသည္ စိမ္းစိုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရြက္ညြတ္မ်ား စိမ္းစိုမွသာ ေနေရာင္ႏွင့္ေလထု စုပ္ယူေသာအလုပ္ကို သူလုပ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနေရာင္၊ ေလထု၊ ေရ၊ ေျမတို႔ကို ထပ္တူထပ္မ်ွ စုပ္ယူမႈရွိမွာသာလွ်င္ ထုိသစ္ပင္ ေရရွည္ရွင္သန္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္စာေပႏွင့္ဘာသာစကား ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အ၀တ္အစားႏွင့္ ရိုးရာထံုးစံဓေလ့မ်ားရွိၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထိုရွိေနၿပီးေသာ လူမ်ဳိး၏စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအ၀တ္အစားႏွင့္ ရိုးရာထံုးတမ္းဓေလ့တို႔သည္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ရွင္သန္သြားရန္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႔၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရရင္လည္း မွားမည္မဟုတ္။

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတြင္ ရွိေနၿပီးေသာ လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓါတ္၊ လူမ်ဳိးခံယူခ်က္တည္းဟူေသာ “ငါသည္ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးျဖစ္သည္“ ဆိုသည့္ လူမ်ဳိးေသြးခံယူခ်က္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို အတင္းအဓမၼ ခံယူခိုင္း၍ ရနိုင္သည့္အရာ ဟုတ္မည္မထင္။ အျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကို မိမိလူမ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူခိုင္း၍ ရနိုင္မည္မဟုတ္သလုိ မိမိလူမ်ဳိးသည္လည္း အျခားလူမ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူနုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤတြင္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတန္ဖိုးထားသည့္ စိတ္ဓါတ္သည္ ဤကမၻာတြင္ အဘယ္မွာ ရွာေတြ႕နိုင္မည္နည္း။

ဤသို႔ ကိုယ့္ပအို၀္းလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ျမတ္နိုး တန္ဖိုးထားေသာစိတ္ဓါတ္၊ ငါသည္ပအို၀္းဟု ခံယူေနၿပီး စိတ္ဓါတ္ေတြ ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ခမ္းေဒါမ္က ဖူးေ၀းေရာ၊ ခမ္းေကာင္ကဖူးေ၀း ပါ နားလည္းရန္ လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ဓါတ္ေတြ တူညီေနလို႔ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္၊ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္တို႔ ပအို၀္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ ခံယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္သည္။ ထိုတူညီမႈရွိေနၿပီးေသာအရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ တန္္ဖိုးထားတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုတူညီမႈ ရွိေနၿပီးေသာအရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ အင္အားျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္၊ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္တို႔သည္ စိတ္ဓါတ္အရင္းခံလည္းပအို၀္း၊ ေျပာဆိုသည့္ဘာသာ စကားလည္းပအို၀္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အ၀တ္အစားလည္းပအုိ၀္း စေသာအခ်က္မ်ားမွာ အထူးေျပာစရာမလို တူညီေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပအုိ၀္းတို႔မွာ ေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကားတြင္ တူညီၿပီး ထုိစကားလံုးမ်ားကို စာျဖင့္ အေရးအသားတြင္ အနည္းငယ္သာ ကြာေနသည့္ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္စာမူႏွင့္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္စာမူကို ယေန႔ထိတိုင္ ပအို၀္းတမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ စာမူတမူျဖစ္ေရး စြမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ယခုအခါ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား လူႀကီးပိုင္းႏွင့္ လူငယ္ပိုင္းတို႔မွာေရာ ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူ အေတာ္အသင့္ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ၀ါရင့္ပုဂၢဳိလ္ႀကီးမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမွင့္ေအာင္ ျဖတ္သန္းလႈပ္ရွားလာသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေရးအတြက္အလုပ္ လုပ္သည္ဟု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာဆိုႀကပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားေရးနည္း။ ပအို၀္းတမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ စာမူတစ္မူ ျဖစ္ေရးထက္ ပိုအေရးႀကီးေနပါသေလာ့။

ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္ႏွင့္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္ စာမူတစ္မူျဖစ္ေရးသည္ ျဖစ္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမရွိ၍ မျဖစ္တာလား။ ျဖစ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵရွိၿပီး မျဖစ္နိုင္တာလား။ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲေၾကာင့္နည္း။ အကယ္၍ ျဖစ္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိမည္ဆိုလွ်င္ မျဖစ္နိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လိုေသာစိတ္ဆႏၵ မရွိရပါသနည္း။ သင္တို႔သည္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား မဟုတ္လို႔ပါသလား။ သင္တို႔သည္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားမ်ား စည္းလံုးမႈကို မလိုလားတာလား။ သင္တို႔သည္ မည္သို႔ေသာ အမ်ဳိးသားေရးကို လုပ္ေနပါသနည္း။ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္စာႏွင့္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္စာသည္ အမ်ားအျပား ကြာဟျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အနည္းအက်ဥ္းသာျဖစ္သည္။

ပအို၀္းဘာသာစကားအသံ အဆင့္ ၆ ဆင့္တြင္ ၂ လံုးေျမာက္၊ ၄ လံုးေျမာက္၊ ၆ လံုးေျမာက္တို႔၌ ထူးျခားေသာ အမဲုင္မ်ား ပါရွိသည္ကိုလည္း ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္စာမူႏွင့္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္စာမူတို႕တြင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အမဲုင္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အေခၚအေ၀ၚသာကြာ ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္အျခားမွာ (ဟထုိး)၊ (၀ဆြဲ) သံုးျခင္းႏွင့္ မသံုးျခင္းသာ ကြာသည္။

”ပ်က္ရင္အစဥ္ ျပင္ရင္ခဏ” စကားတြင္ “ပ်က္ရင္အစဥ္“ ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း စာမူႏွစ္မူအတိုင္း ထားသြားပါက ေျမး၊ ျမစ္၊ ဘီ၊ ဘင္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ရွိသြားေနမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာင္လူငယ္မ်ား ကိုယ့္လူမ်ဳိး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေသာအခါတြင္ ပအို၀္းတမ်ဳိးသားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စာႏွစ္မူ တစ္မူျဖစ္ေရးက အဟန္႔အတားအျဖစ္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ”ျပင္ရင္ခဏ” ဆုိသည့္ စကားပမာ ဤတစ္ႏွစ္ ဤတစ္ေခတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါမွ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ား စည္းလံုးမူသည္ ေသခ်ာမည္ျဖစ္သည္။ စာႏွစ္မူ တစ္မူျဖစ္ေရး အဟန္႔အတား ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ယေန႔ နယ္ေဒသအသီးသီးမွ ခမ္းေပါင္,စြဳမ္;ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္ အားလံုး ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အားသန္ေနႀကပါသည္။ ထုိသို႔ခမ္းေကာင္ႏွင့္ ခမ္းေဒါမ္လူငယ္မ်ား လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာအခါတိုင္း ထြက္လာမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ လူမ်ဳိးကုိယ္စားျပဳ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သို႕ေသာ စာေပျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရပါသနည္း။ ခမ္းေကာင္စာျဖင့္ ထုတ္ေသာ္ ခမ္းေဒါမ္အတြက္ မပါသလို၊ ခမ္းေဒါမ္စာျဖင့္ထုတ္ေသာ္ ခမ္းေကာင္အတြက္ မပါသလို အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ မာန္မာနအတၱမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ပအို၀္းအမ်ဳိးသား၏ အနာဂတ္ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳျမင္သင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ သင္တစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႔ ၏ မာန္မာနအတၱေၾကာင့္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနာက္က်က်န္ေနရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါ။

ပအို၀္း တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ စာတစ္မူျဖစ္ေရးကို ပအုိ၀္းတမ်ဳိးသားလံုးက လိုလားၾကသည္။ ဤစာမူ တစ္မူျဖစ္ေရးကို ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါမွ စလုပ္နိုင္မည္ဆိုပါက စာမူ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္မွ သုညက စရမည္ျဖစ္သည္။ စာမူ တစ္မူျဖစ္ေရးကို ယခုအခ်ိန္ခါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုေဆာင္နိုင္မွ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ စာေပတိုးတက္မႈ အသင့္အသင့္သာ ရွိေနမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာမူတစ္မူျဖစ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး ယေန႔စတင္ အေရးဆုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတာ၀န္္ရွိသူမ်ားတို႕ အခ်င္းခ်င္းညွိနိုင္းရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ သည္ဟု ယူဆသည္။ အတူညွိနုိင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမွ အနာဂတ္ ပအို၀္းစာမူ တစ္မူ ျဖစ္လာနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္ ပအုိ၀္းစာေပယဥ္ႏွင့္ေက်းမႈ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ပဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပအို၀္းအမ်ဳိိးသားေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါက ပအို၀္းစာတမူ တစ္မူျဖစ္ေရးကို စြမ္းေဆာင္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

အနာဂတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ား ေလြာင္းဗူးေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး စာမူ တစ္မူျဖစ္ေရးကို ဖူးေ၀းခမ္းေကာင္၊ ဖူးေ၀းခမ္းေဒါမ္တို႔ အတူ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကမွသာ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး စာတစ္မူ ျဖစ္လာနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စကားျဖင့္သာ ပအို၀္းတစ္အို၀္းထဲရွိရမည္ဟု ေသေလာက္ေအာင္ ေရရြတ္လည္း ျဖစ္လာနုိင္သည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ထလုပ္ၾကပါကုန္ေလာ့။

No comments: