ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ေက်းရြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးက႑ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

စင္ေလခမ္း (ေနာင္မြန္) | ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရွမ္းျပည္မ်ဳိးဆက္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ မွ ၁၂ ရက္ေန႕ထိ ဟိုေနာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရရိွသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိိနိုင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးက႑ကို ေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ရွမ္းျပည္မ်ဳိးဆက္သစ္အဖြဲ႕ဟာ အမ်ဳိးသမီးက႑တစ္ခုတည္းမဟုတ္ လယ္ယာက႑ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း ေဒသအလိုက္ လိုက္လုပ္ေပးတယ္” ဟု ဦးသန္းထြန္းနိုင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္မႈကိစၥဘဲ ျပဳလုပ္ေနရတဲ့အတြက္ အမ်ဳီးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း နားလည္မႈမရွိ။ ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို သိသင့္သေလာက္သိရွိရေၾကာင္း နန္းစႏၵာေထြးက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္မႈမရွိသည့္အတြက္ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုၾကသည္။

ေနာင္မြန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္း ေနထိုင္ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ပါး အားလပ္ခ်ိန္ ေႏြရာသီတြင္ အမ်ဳိးသမီးက႑ ေဆြးေႏြးပြဲ (၃) ရက္ျပဳလုပ္ရာမွာ တက္ေရာက္သူ အမ်ဳိးသမီး (၆၀) ဦးခန္႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: