ဘန္းယဥ္ရဲစခန္းတြင္ ရဲေဘာ္စုေဆာင္းေရးျပဳလုပ္

စင္ေလခမ္း (ေနာင္မြန္) | ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းယဥ္ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ရဲအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘန္းေယဥ္ရဲစခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရဲေဘာ္မ်ားနည္းပါးေနသျဖင့္ ေနာင္မြန္ကံသာဦး လူငယ္မ်ားအား ကံသာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ရဲေဘာ္စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္းယဥ္ရဲစခန္းတြင္ ရဲေဘာ္မရွိသေလာက္နည္းေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ ရဲေဘာ္စုေဆာင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုိက္၍ ျပဳလုပ္ေနရသည္ဟု ရဲလင္းေမာင္က ေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အလြန္မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲမ်ား၏အလုပ္အကိုင္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္စုေဆာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းတြင္ ရဲအဖြဲ႕႔၀င္ ၁၃ ဦးသာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: