ခ်ဳိဂ်ဴႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ (သို႔မဟုတ္) CAN-MYANMAR


ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဇြန္လ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

သဘာ၀တရားႀကီးက ကမၻာေလာကႀကီးကို ရာသီဥတုေတြနဲ႔ ဖန္တီးထားတယ္။ ကမၻာႀကီးအတြင္းမွာ ရာသီဥတုေတြဟာ နာရီစက္၀န္းကဲ့သို႔ လွည့္ပတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအးလိုက္ပူလိုက္ မိုးရြာသြန္းလိုက္နဲ႔ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အစီအစဥ္အလိုက္ လူသား၊ တိရိစၧာန္နဲ႔ အပင္ေတြဟာလည္း ရာသီဥတုကိုမွီၿပီး ရွင္သန္ေနရပါတယ္။

“ခ်ဳိဂ်ဴ” လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္သည္ ဌာေနေဒသခံရြာသားမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ အသိပညာကို လူတိုင္းသိရိွႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈကြန္ယက္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ခ်ဳိဂ်ဴ” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရသည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ အၿမဲစိမ္းလန္းစိုေျပျခင္း၊ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး သတၲဳတြင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိး သင္ခန္းစာမ်ားကို “ခ်ဳိဂ်ဴ” လႈပ္ရွားမႈကြန္ယက္သည္ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) ႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အဆိပ္သင့္တိမ္မ်ား အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး သတၲဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္းေလကန္ႀကီးလည္း ယခင္ႏွင့္မတူ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားနဲ႔ မ်ဳိးစိတ္အေတာ္မ်ားမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရပါၿပီ။

က်မတို႔ ေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီး စိမ္းလန္းဆိုေျပဖို႔ လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာ၀န္သိသိနဲ႔ သစ္ပင္ေတြကို မခုတ္ပါနဲ႔၊ အခုအခါ မိုးရာသီေရာက္လာၿပီမို႔ သစ္ပင္ေတြကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး စိုက္ၾကပါဟု ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္မွ နန္းခမ္းဗြာ က ေျပာပါတယ္။

ထို႔အတူ ခ်ဳိစြဴလွဳပ္ရွားမွဳကြန္ယက္ သည္ ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ဌာေနေဒသခံမ်ား ပိုမိုသိရွိလာေအာင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသတြင္း ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ တပိုင္တႏိုင္ ေစ်းကြက္စနစ္ကို ဖန္းတီးေဖာ္ထုတ္သြားေရးႏွင့္ မိရိုးဖလာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း နည္းစနစ္ကို ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ျဖင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ား အဆက္ဆက္ သဘာ၀သံယံဇာတမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

“ေဒသခံ ရြာသူရြာသားေတြ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ သဘာ၀သံယံဇာတေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္နဲ႔ ဘ၀ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ေတြကုိ နားလည္သိရွိလာဖို႔ အဓိကပညာေပးျခင္းနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္္။” ဟု ခ်ဳိစြဴလွဳပ္ရွားမွဳကြန္ယက္ တာ၀န္ခံ ခြန္ခ်န္ကီ က ေျပာသည္။

ေရေျမေတာေတာင္ေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားပါ၊ Choju Action Network- CAN MYANMAR - ေခၚ “ခ်ဳိဂ်ဴ” လုပ္ရွားမွဳကြန္ယက္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ လူထုအေျချပဳ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို စည္းရံုးႏိုးေဆာ္သြားမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို “ခ်ဳိဂ်ဴ” ကို cyojuactionnetwork@gmail.com ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါသည္။

No comments: