၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ပအို၀္းေဒသႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO) တို႔ ဘယ္လိုေရွႈ႕ဆက္ၾကမလဲ

By ခြန္မင္းႏိုင္ | ဇြန္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | အျမင္ေဆာင္းပါး

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကာ တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေလျပီး။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီတို႔ ျမန္မာျပည္တခြင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အႏိုင္ရရွိဖို႔ စတင္လႈပ္ရွားေနၾကျပီး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼတျဖစ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း ဦးေရႊမန္းမွ သမၼတအျဖစ္ NLD ပါတီႏွင့္ အျပိဳင္ အေရြးခံေရး စကားသံထြက္လာေလျပီး။ ၄င္းပါတီၾကီးႏွစ္ခုမွာ ျပည္မ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမက်န္ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ မ်ားမၾကာမွီကာလအတြင္း အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္သြားၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ႏွင့္ ခ်င္း အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံရရွိေရးအတြက္ လူထုစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိျခင္းသည္ ပါတီတိုင္း၏ အေျခခံအက်ဆံုး နည္းွဗ်ဴဟာ ျဖစ္သလို ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီတို႔ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား အစျပဳလာပါျပီး။ မၾကာေသးမွီကလည္း တိုင္းေဒသမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္၀င္ေရာက္မည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ပါတီၾကီးတခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အသံ၊ လိုအပ္ခ်က္၊ အေျခအေန ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့လာနားေထာင္ျခင္းသည္ ပါတီတခုအတြက္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လွေပျပီး။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အတြက္ ျပည္မပါတီမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ဖြဲ႔၊ ျပင္၊ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားယူ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားမ၀င္ႏိုင္ငံျခားသားအေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးကို အေျချပဳျပီး အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈု ရယူျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ေရးကို ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားစာေပ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လူဦးေရ မွတ္ပံုတင္ အစစ္အမွန္ရရွိေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကမည္။ တခ်ိဳ႕ပါတီမွာမႈ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဒုကၡုသည္မ်ားအား ျပည္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကို အဓိကအားျဖင့္ ရည္သန္းျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ သြားၾကမည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ကိုယ္ေဒသ ကိုယ္ျပသာနာကိုယ္စီကိုယ္စီႏွင့္ ၊ အမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္ အမ်ိဴးမ်ိဳးကို ပံုေဖာ္ျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတိုတခုကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကမည္။ ထို႔အတူ အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တန္းတူေရး မႈ၀ါဒကို တိုင္းရင္းသားပါတီတိုင္းက ဘံုရပ္တည္ခ်က္အျဖင့္ အဓိက ဆြဲကိုင္ထားၾကပါသည္။

မိမိေဒသ မိမိေအာင္ႏိုင္ရမည္ ဆိုသည့္အတိုင္း အမ်ိဳးသားေရး ႏွင့္ ေရရွည္ေဒသအက်ိဳးစီးပြားကို ဗဟိုျပဳျပီး ေသြးကြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲရွိ မညီညႊတ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ယေန႔အခ်ိန္မွာ တပါတီတည္း၊ တစ္မႈတည္း၊ တစ္သံတည္း ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္စုစည္းေနၾကျပီး။ တိုင္းပင္ညွိႏႈိင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရျပီး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မိမိတို႔ပါတီအႏိုင္ရရွိေရးထက္ အမ်ိဳးသားထုကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို လိုလားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔အမ်ိဳးသားပါတီအႏိုင္ရမွမိမိေဒသအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဘံု ရပ္မွန္းခ်က္ ကို အမ်ိဳးသားထုတရပ္အေနျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ မိမိျပည္သူလူထုႏွင့္ ၂၀၁၅ ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ီတက္ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို မ်ားစြာရိုက္ခတ္သြားမည္ ျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္ရွိ ပအို၀္းေဒသကိုလည္း ထူးထူးျခားျခားရိုက္ခတ္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းသည္ ယခင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနာသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္အတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (သို႔) ပါတီသည္ အင္အားၾကီးမားသည့္ NLD ပါတီ ႏွင့္ ၾကံခိုင္ေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီကဲ့သို႔ ပြင္းလင္းလြတ္လပ္မည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအေျခအေနမွာ ယခင္ ၂၀၁၀ ကဲ့သို႔ ၾကံခိုင္ဖြံျဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္သလို မဟုတ္သည္မွာ အမွန္ပင္တည္။ သည့္အတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္မည္နည္း။ ဘာေတြျပင္ဆင္သင့္သနည္း။ ျပည္သူလူထုကို ဘယ္လိုစည္းရံုးသင့္သနည္း။ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ ေထာက္ခံမဲေပးေရးမွာ PNO ပါတီထက္ အျခားပါတီမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္မွာ လြယ္ကူလွသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေဒသျပင္ပ ႏွင့္ ပအို၀္းေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွိ ပုဂၢိဳလ္တစု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပါတီမေကာင္းသတင္းမ်ား ျပည္သူအၾကား ပ်ံ႕ႏွံေစခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုလည္း ပါတီအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ဆုတ္ယုတ္ေနခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားအေရး၊ အမ်ိဳးသားပါတီမို႔ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ဌား ပါတီ၀င္ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေန႔ဓဒူ၀ ျခိမ္းေျခာက္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဥပမာ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္ျခင္း။ ဥပေဒမဲ႔ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ လာဘ္ေပးလက္ယူမႈရွိျခင္း၊ အာဏာအလြဲသံုးစာျပဳမႈျခင္း စသည့္ ျပသာနာအရပ္ရပ္မ်ားသည္ ပါတီႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ဆက္စပ္ျပီး ပအို၀္းေဒသမွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ၾကံဳေတြ႔ေနရဆဲပင္။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္ရွိထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္းမ်ားမွ တစံုတရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း၊ နစ္နာသူမ်ားအား အထိုက္အေလ်ာက္ တာ၀န္အရ လုပ္ေဆာင္းေပမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေပသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပသာနာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား PNO ပါတီအေနျဖင့္ ယေန႔ထိတိုင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပါတီအတြင္းမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အဖြဲ႔တစ္ခုလံုး၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစျပီး၊ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို က်ဆင္းေစပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုက်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပါတီ၏ ေနာက္ထပ္ ေထာက္ခံမဲရရွိေရး အိမ္မက္ကို အနည္းႏွင့္အမ်ား ျခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။

ထို႔ျပင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း တရပ္ ျမင့္မားလာေအာင္ အေရးဆိုျခင္းထက္ စီးပြားေရးအသိုက္အျမံဳ၊ အထူးအခြင့္အေရးတြင္းၾကီးထဲမွာ တစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္ပါေစ၊ တစ္စုခ်င္းျဖစ္ေစ ႏွစ္မြမ္းေနသည္အတြက္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းေဒသအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ နစ္နာေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တခြင္တြင္ အေစာဆံုး- ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ မွ အစဥ္အလာၾကီးၾကီးမားမားႏွင့္ စတင္ခဲ့့သည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး အဆက္ဆက္၏ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ကို PNO ပါတီ အေနျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ထင္ထင္ရွားရွား ဆက္လက္ကိုင္စြဲသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး၏ ဦးတည္ခ်က္ကာ ဘာနည္း။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး ပင္တည္း။ ထိုမွတဆင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳ၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရးပင္တည္။ ထို႔ေၾကာင့္ PNO ပါတီမွ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတရပ္၏ နိုင္ငံေရး အႏိ ၱမပန္းတိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းတရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔႔ လိုေပျပီး။ စစ္အစိုးရအၾကိဳက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ မစစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရ ေဒသေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဦးတည္ခ်က္ကို အဆံုးမသတ္သင့္ေပ။

ပါတီတရပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္၊ အႏိ ၱမပန္းတိုင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကိုင္ဆြဲထားသင့္သည္။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔လည္း သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိအခြင့္အေရး မိမိအေရးဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားတရပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္၀ါဒျဖန္႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ စနစ္အၾကိဳက္ လူမ်ိဳးစုၾကီး(၈)မ်ိဳး အပါအ၀င္ ၁၃၅မ်ိဳးထဲမွ မထင္မရွား လူမ်ိဳးစုငယ္ေလး ဘ၀ျဖင့္ ေမွးမိန္သြားရလိမ့္မည္။ တို႔အတူ PNO ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ ခ်မွတ္ရမည္ထက္ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္သာ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ PNO ပါတီ မွ ရွင္းလင္းသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ မႈ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီတရပ္အျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ရပ္တည္ဖို႔ လိုအပ္ေနေပျပီး။ အေၾကာင္းမွာ PNO ပါတီသည္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားအေရးကို အၾကြင္းမဲ့ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျမိဳ႕နည္ သံုးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္တည္း။

လက္ေတြ႔တြင္ PNO ပါတီက စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးထက္ ပထမဟူသည္ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေဒသတြင္းစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကိုပထမ ဦးစားေပျခင္းမ်ားအတြက္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို ေသြဖယ္ခဲ့ျပီးဟု အခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ နိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ နိုင္ငံေရးအႏိမပန္းတိုင္ကာ ဘာနည္း။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအရ စစ္အစိုးရအၾကိဳက္ မျပည့္မစံု ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသ ရရွိေရးေလာ။ ဒါမွမဟုတ္ စစ္မွန္သည့္ ပအို၀္းျပည္နယ္သစ္ ေပၚထြန္လာေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေလာ။ သို႔သည္အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ နိုင္ငံေရး အႏိမပန္းတိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို အမ်ိဳးသားပါတီတရပ္အေနျဖင့္ ရဲ႕ရဲ႕၀ံ့၀ံ့ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္မေန ျပည္သူမ်ားက ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတရပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသားအႏိမပန္းတိုင္ကို သိရွိေပမည္။

အျခားတဘက္တြင္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ခံသည့္ေနမွ ယေန႔ထက္ထိ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သတ္သည္ေလ့လာေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာပတ္သတ္သည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ က႑ာမ်ားအတြင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမွာ အားနည္းသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေသာ္လည္ေကာင္း၊ ပါတီတရပ္လံုးေသာ္လည္ေကာင္း တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေလ့အထ နည္းပါသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးျခင္းသည့္အတြက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ျပင္ပကမာ႔ၻႏွင့္ ပအို၀္းေဒသ ထိေတြ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေလ်ာ့ေစပါသည္။

၁၉၉၁- PNA ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသည့္ ေနာက္ပိုင္း ပအို၀္းေဒသ စစ္ေသနတ္သံ ခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့သည္။ စစ္ပြဲၾကားမွ ျပည္သူဘ၀ နလွန္ထူစရွိလာခဲ့သည္။ PNA ၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္အဂၤါ ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပဖြ႔ံျဖိဳးလာသည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အၾကား ထင္ေပၚလာခဲ့သည္။ တဘက္တြင္ ခ်ီးမႊမ္းခံရသလို၊ တဘက္တြင္လည္း အျပစ္တင္ေ၀ဖန္းခံရမႈလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္အသြင္မွ ကူေျပာင္းလာခဲ့သည္ PNO ပါတီတြင္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားထက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔၏ အက်ိဴးစီးပြားမ်ား လႊမ္းမိုးမႈ ၾကီးမားလာသည့္အတြက္ ပါတီအေပၚ ျပည္သူမ်ားမွာ သံသယပြားမ်ားလာခဲ့သည္။ ပါတီ၀င္တခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ စနစ္ေျပာင္းေသာ္လည္း အမႈအက်င့္မေျပာင္းခဲ့သည့္အတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ဆိုသလို ပအို၀္းျပည္သူေတြ ၾကံဳေတြ႔ရခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမယာအရင္းအျမစ္ေပါၾကြယ္ေသာ္ဌားမရွင္းမလင္းသည့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဥပေဒ ႏွင့္ အာဏာျပ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမ၊ ျခံေျမမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္အတြက္ ပါတီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေပၚ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။

၄င္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ PNO ပါတီသည္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ျခင္း၊ မဲမထည့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသားပါတီခ်င္းမို႔ တျခားေသာပါတီထက္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားပါတီအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မႈ မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ဌာလည္း PNO ပါတီ ဘာဆက္လုပ္သင့္သနည္း။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မည္ေလာ။ နဂို လမ္းစဥ္အတိုင္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ေလာ။ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ပအို၀္းေဒသအတြက္ တခုတည္းေသာ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသားပါတီတရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္မည္ေလာ။ PNO သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္နိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးကို ရပ္တည္ ေတာင္းဆိုေပးမည္နည္း။ လမ္းေဖာက္၊ တံတားေဆာက္၊ ေဒသဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ႏွင့္သား ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မည္ေလာ။ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္ကိုးစားေရးႏွင့္ ေထာက္ခံေစေရးအတြက္ ပါတီကိုယ္တိုင္ ဘာေတြ ျပဳျပင္သင့္နည္း။ ေျပာင္းလဲသင့္သနည္း။ သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ ပအို၀္းျပည္သူလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ား စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ျပီး ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္လည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည့္ ျပည္သူတစ္စုစာကို ကုိယ္စားျပဳေနသေလာ။ ဒါမွမဟုတ္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားထု တရပ္လံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ပါတီေလာ။

ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္အတူ လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီတခု၏ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား သိရွိနားလည္ဖို႔ လိုအပ္ေပျပီး။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ လုပ္ျခင္းထက္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ပအို၀္းျပည္သူမ်ားမွ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပါတီသည္ ပအို၀္းျပည္သူတရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပမ္း ထိန္းညိွေပးဖို႔ ၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပဖို႔ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းျခင္းအားျဖင့္ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ အလြန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပအို၀္းေဒသရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အျမင္က်ယ္ဖို႔ အေရးၾကီးတမွ် လိုအပ္ေပသည္။ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မဲထည့္ေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ မဲမ်ားႏွင့္ ပအို၀္းေဒသတြင္းရွိ PNO ပါတီႏွင့္ အျခားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားတရပ္၏ ႏိုင္ငံေရး အႏိ ၱမပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ “ပအို၀္းျပည္နယ္ေပၚထြန္းေရး”ကို ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ၾကီးကို ျပည္သူလူထုမွ ကိုင္စြဲထားရမည္။ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ပအို၀္းျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္းတရပ္ကို ပံုေဖာ္ေစသည္။ ၄င္းေတာင္းဆိုမႈကို မဲထည့္ျခင္း၊ မထည့္ျခင္းျဖင့္ ပအို၀္းေဒသရွိ ပါတီတုိင္းကို ကိုင္စြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီတိုင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းေရး မႈ၊ ၀ါဒ က်င့္သံုးျခင္းရွိမရွိ ေလ့လာေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ အဖိုးတန္သည့္ မဲထည့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ထို႔အတူ ပအို၀္းေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သမရိုးက် ေတာင္းဆိုမႈလည္း ရွိရေပလိမ့္မည္။ ပအို၀္းေဒသတြင္း လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ရသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမည္ေလား၊ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္ေရး၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကင္းရွင္းေရး၊ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ လံုး၀ပေပ်ာက္ေရး ရွိလာမည္ေလား။ ပအို၀္းေဒသဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ပအို၀္းကေလးငယ္မ်ား ပအို၀္းေဒသျပင္ပရွိ အျခားနယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ မိေ၀းဖေ၀း ပညာသင္ၾကားရမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စား၀တ္ေနေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား တပါးသူ ေမြးစားခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရး။ ဘုန္ေတာ္ၾကီးေက်ာင္း မ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည့္ ပညာေရးအေျခေန ေလ်ာ့ခ်ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည္ေလာ။ ၄င္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပအို၀္းျပည္သူမ်ားမွ ၂၀၁၅အတြင္း မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္းဆိုသြားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ မည့္သည္ ပါတီႏိုင္ႏိုင္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေဒသတြင္း ပါတီတိုင္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အႏိ ၱမပန္းတိုင္ကို ကိုင္စြဲျခင္းျဖင့္ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို တက္လီလက္ညီ ခ်ီတက္သြားရန္မွာ အေရးတမ်ွ အေရးၾကီးလွေပသည္။

2 comments:

Unknown said...

ခြန္
2015ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မည္သူတက္တက္ပါ အေရးႀကီးတာက လူထုအေပၚေကာင္းစားေစေသာ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ရင္ ေက်နပ္သည္၊ လူထု၏ဆႏၵကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ လူထု၏ခံစားခ်က္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ လူထုအတြက္ အမွန္တရားကို ေရွ႕ကမွားမွားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးႏိုင္ေသာ လူႀကီးလူေကာင္းသာ ျဖစ္ဖို႕လိုေလသည္၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေသာ သမာဓိရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မွႏ္သမွ် အုပ္စိုးစမ္းပါေစ၊ ဟိုလူမွ ဒီလူမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္စံုရင္ တိုင္းျပည္ကို အုပ္စိုးပါ၊ ထီးနန္းမေပ်က္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ပါ၊ ဒီလိုလူသာ တက္မယ္ဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳဆို ၀မ္းသာဂုဏ္ယူေနမွာပါ။

Unknown said...

မွန္တာကိုယူျပီးခဴိ့ ့့ယြင္းေနတာအခ်ိန္မွီျပင္ နိုင္၍မွားေနတာေတြ့ ့ရင္ ခြင့္လြတ္သီးခံနိုင္ တတ္ႀကပါေစ။