ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆုံးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းနစ္နာခဲ့ရ

ခြန္သာယာ (ဆီဆိုင္) | ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖက္ကြန္ေက်းရြာအေနာက္ဘက္ ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ရွိေသာ ေတာင္ယာၿခံမ်ားကို္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ၄င္းေက်းရႊာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ မွ်တမႈမရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿခံေျမပုိင္ရွင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚ မ်ားစြာနစ္နာေစခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၿခံပိုင္ရွင္ရႊာသားမ်ားက ဆုိသည္။

ေတာင္ေစာင္း၏ေအာက္ေျခတြင္ ေရထြက္ရွိၿပီး၊ ထိုေရထြက္ကို အစဥ္ထာ၀ရ ပိုမိုႀကီးထြားလာေစသည့္စီမံမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထုိၿခံေျမလယ္ယာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္မွာ ေရထြက္သည္ပိုႀကီးလာမႈ မရွိပဲ ၿခံမ်ားသာေျမလႊတ္ေျမရုိင္းအသြင္ ျဖစ္သြားခဲ့ရေၾကာင္း ဖက္ကြန္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးဘေရႊ က ဆုိသည္။ 

ထိုၿခံေျမမ်ားသည္ ဘိုးဘြားေခတ္ကတည္းကျပင္ ေတာင္စပါး၊ ဂ်ဳံႏွင့္ သနပ္ဖက္ၿခံ စသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမႊး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး၊ ထိုသို႔သိမ္းဆည္းသြားျခင္းေၾကာင့္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔လာခဲ့ရေၾကာင္း ဖက္ကြန္ေက်းရြာေန အသက္ရွစ္ဆယ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အဘိုးႀကီးတစ္ဦက ေျပာသည္။

ဤသနပ္ဖက္ၿခံကို အမွီအခိုျပဳၿပီး ႏွစ္စပိုင္းကတည္းက ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီး၊ သနပ္ဖက္ရြက္မ်ား ခူးဖို႔အခ်ိန္ေရာက္မွ မခူးရေၾကာင္းႏွင့္ ခူးပါက တစ္ပလိုင္းကို (၃၀၀၀) က်ပ္ေပးရေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာေန အသက္ေလးဆယ္အရြယ္ခန္႔ ၿခံပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

No comments: