၂၀၁၄ ခု ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည္


ဧၿပီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံ အာဆီယံလူထု အဖြဲ႔အစည္း ညီလာခံႏွင့္ အာဆီယံပီးေပါးဖိုရမ္ (ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum) ကို ဘရူနိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ဒါစရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ယင္းညီလာခံအား အာဆီယံႏိုင္ငံအတြင္း၌ရွိေသာ အရက္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ား ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ပထမရက္တြင္ အာဆီယံသမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ ဘရူးႏိုင္းႏိုင္ငံသမိုင္းအက်ဥ္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အာဆီယံသမိုင္းအေၾကာင္းက႑မွာ Building Our Future Together ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ ၁၀ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏိုင္ငံၿပီးတစ္ႏိုင္ငံ အလွည့္က် က်င္းပသြားသည္။ထိုသို႔ က်င္းပရာမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကို အာဆီယံ အရက္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္၊ လယ္ယာေျမ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလး၊ လူငယ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၊ အစရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ဤအာဆီယံညီလာခံတြင္ အဆီယံႏိုင္ငံအတြင္းရွိေသာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သူတို႔နိုင္ငံအသီးသီး၏ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရာမွာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕ တာဝန္ခံေဒၚခင္ဥမၼာမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ေရးရာက႑ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို National Youth Congress အဖြဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဖြးယုမြန္ကေနမွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလည့္က် ASEAN Civil society Conference/ASEAN People’s Forum ကို ဘူရူနိုင္းႏိုင္ငံကေနမွ ျမန္မာျပည္အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးခဲ့ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအရက္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ေကာင္ေရြလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္၊ Myanmar People Forum, Myanmar Youth Forum, အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး လြဲေျပာင္းေပးေသာဆုတံဆိပ္ကို တက္ယူခဲ့သည္ပာု ညီလာခံတက္ေရာက္သည့္ ေကာင္ေရႊလူမႈလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ ခြန္ေခတ္စံ က ေျပာသည္။No comments: