၂ဝ၁၅ နီးေလ ပအို၀္းျပည္သူမ်ား ပိုၿပီးရင္ေလးေလ

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) |
ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေခတ္စနစ္အရ ႏိုင္ငံေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဘက္သို႕ ကူးေျပာင္းလာၿပီး ျပည္သူလူထုသည္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ က်င့္သံုးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအခ်ိဳ႕က ရွိေနပါ ေသးသည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းညွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဖက္ေစာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ျပည္သူအတြက္ ႏွစ္ႏွာမႈမ်ားၿပီး တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမႈကိုလည္း ရရွိေစမည္မဟုတ္ေပ။

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္လာသည္မွာ အခ်ိန္ေတာ္ၾကာသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယခုထိ မၿပီးဆံုးေသးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သေလာက ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႕ေပမယ့္ ရက္ကန္႕သတ္မရွိ အခ်ိန္ေရြ႕ဆိုင္းထားသည္ဟုလည္း မီဒီယာေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ထို႕တြင္ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးသည္ ေအးသေလာက္ ပူေနရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အသင့္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ PNO ပါတီႏွင့္ ပအမဖ ပါတီဟူ၍ ရွိေလၿပီ။ ထိုသို႕ေပၚေပါက္ရျခင္းကား အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အေျဖရွာရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕က သိေနေသာ္လည္း ညွိႏိုင္းမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပာသည္မွာ အထင္ရွားပင္ ျဖစ္သည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးႀကိမ္စာမိေနသလား ေအာက္ေမ့ရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးခ်င္းခ်င္းအမုန္းပြား အၿငိဳးထားသည္က မ်ားသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ဒီမိုကေရစီေၾကာင့္ အသတ္ခံရသည္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္းသစၥာမဲ့ၿပီး လုပ္ႀကံျခင္းက သမိုင္းတြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။

ယခုတြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ေဒသဦးစီးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ကာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရန္တိုက္ေပးေနျခင္းကို သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဥပမာ ျဖစ္ပံုမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ဘာမွမလုပ္ရဲဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားကို ငဲ့ေနရသည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မဟုတ္ေလာ။ ၂၀၁၀ တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အျဖစ္ပ်က္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္ကယ္လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို ကိုယ့္လူသူ႕လူ ငဲ့ေနရေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ မရွိေသးေပ။

၎သည္ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းညွိႏိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ယခုတြင္ ထိုသို႕ညွိႏိုင္းမႈမရရွိခဲ့ သည့္အျပင္ စည္းလံုးမႈ၊ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္သည္ ခ်င္းအတူတူ အဘယ္ေၾကာင့္ စားပြဲခံုေပၚတြင္ ညွိႏိုင္းမႈ မရျဖစ္ေနရသနည္း။ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘယ္သို႕ဘယ္ပံု ေရာက္ရွိပါသနည္း။

ထိုသို႕ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပအို၀္းျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာစကားသည္ နားမဆန္႕ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကူညီပါ ကူညီပါ အကူညီလိုအပ္ေနသည္ ဆိုေသာ ျပည္သူမ်ား၏အသံကိုလည္း နားမဆန္႕ႏိုင္ေအာင္ ၾကားေနရသည္ကို အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ရွားသူမ်ားက သိရွိၾကသေလာ။ ျပည္သူမ်ားစကား နားစြင့္ၿပီး နားေထာင္ရန္လိုအပ္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ ပါတီအၿပိဳင္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲတြင္ ေက်းလက္ေနပအို၀္းျပည္သူမ်ားသည္ အသိပညာ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ မည္သူ႕ကို၊ ဘယ္ဟာကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ႏိုင္မည္နည္း။ ထို႕ျပင္ ပအို၀္းပါတီႏွစ္ခု သာမက ပါတီႀကီးမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည္ျဖစ္သျဖင့္ အကယ္၍ရၿပီးေသာ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ပအို၀္းပါတီတစ္ခုခုက ႏိုင္သြားလွ်င္အေၾကာင္းမဟုတ္။ အကယ္၍ ႏွစ္ပါတီလံုး အႏိုင္မရခဲ့လွ်င္မူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ပအို၀္းေဒသသည္ ဘယ္သူ႕ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျဖစ္သြားမည္နည္း။

ပါတီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD ပါတီသည္ ပအုိ၀္းေဒသတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္အသင့္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုပါတီႀကီးသို႕ မဲေပးရန္လည္း အသင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ေနေသာ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားလည္း ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ မီဒီယာေပၚတြင္လည္း ၂၀၁၅ နီးေလ ပိုၿပီးလုပ္ရွားမႈ ပိုျမန္ေလျဖစ္ေနသည္။ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို အဘယ္သို႕ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ကိုလည္း အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက စိတ္၀င္စားၾကသည္။ တစ္ခုရွိပါသည္ လက္နက္ျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္မည့္နည္းလမ္း စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ေလာ့။

ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ထုိသို႕ေအးခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာစနစ္ႀကီးတြင္ လက္နက္အားကို၍ ရႏိုင္မည္ေလာ။ ထိုမွမဟုတ္ သတၱိရွိရွိယွဥ္ၿပိဳင္မည္ေလာ။ ဤသို႕ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳသည့္ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနၿပီေလာ။ ျပည္သူမ်ားႏွစ္နာမႈမရွိေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ တရားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးသြားၿပီကို ျပန္သံုးသပ္မိၿပီေလာ။

ထိုသို႕ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အေျဖမရွာလွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ပါတီေဟာင္းျဖစ္ေသာ PNO ပါတီသည္ ႏိုင္ေျခနည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စည္းရံုးေရး အဘယ္သို႕ဆင္းဆင္း လြတ္္လပ္ေသာမဲကို ယွဥ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစဥ္လာရွိေသာ ပအမဖကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ပအမဖ သည္ တက္သစ္လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သမၻာရွိေသာ ပါတီေဟာင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မေတြ႕ရေပ။

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား (သို႕) အေတြ႕ႀကံဳရွိေသာ ပါတီေဟာင္း၏ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည္ကို အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္တကယ္ ပအမဖ သည္ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေပသည္ မွန္၏။ သို႕ေသာ္ ပါတီေဟာင္း၏မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ ပါတီေဟာင္း၏အေမြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္ေလာ၊ လိုက္နာေဆာက္ရြက္မည္ေလာ။ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ေလာ စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ လူေဟာင္းပါ၀င္ျခင္းမရွိသည္ကို အားနည္းသည္ဟု ဆိုရသနည္း။ ထိုတက္သစ္စလူငယ္မ်ားသည္ အေတြ႕ႀကံဳနည္း၍ ပအို၀္းလူမ်ိဳး၊ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားကိုယ္စား မျပဳႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားကိုယ္စား တက္ေရာက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း သမၻာမရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားဟု အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက သတ္မတ္မည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပါတီႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ ေၾကေၾကညက္ညက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ သြားရမည့္ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမွသာလွ်င္ စိတ္ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူလူထုသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ညီလာခံလုပ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ညွိႏိုင္းရန္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ညွိႏိုင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုမွမဟုတ္ ၂၀၁၅ တြင္ ပအို၀္းႏိုင္ငံေရးမ်ားသည္ ေခ်ာက္တြင္းသို႕က်ေရာက္မည့္အေျခအေနကို ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ ယခုတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ အားကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကူညီသူမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ ေ၀ြဒနာရွင္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၎ကို အခြင့္ေကာင္းရွာရန္ တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕စည္းမ်ားက သိၿပီး လုပ္စားသြားမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိုင္းရန္ အသင့္ရွိေနေသာ္လည္း ညီညႊတ္မႈမရွိ၍ စားပြဲခံုေပၚ မေရာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ညီညႊတ္ေရးကို ဦးတည္သြားရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေလၿပီ။ သို႕မွသာ လွ်င္အက္ကြဲေနေသာ ယံုၾကည္မႈကို ဖာေထးရန္ အခ်ိန္မီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ မႈရရွိေရး၊ ပအိုဝ္းစာမူတစ္မူသာ အတည္ျပဳေရး၊ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕ အဖြဲ႕ေပါင္းစံု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားေပါင္း စည္းႏိုင္ေရး စသည့္အေရးမ်ားကို အေလးထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းစြိဳးခြိဳကို ပအို၀္းလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသာ မၾကည့္သင့္ေပ။ ပအို၀္းေဒသတြင္ ေနထိုင္ေနေသာတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားမႈမရွိရန္၊ တန္းတူအခြင့္ေရးညီမွ်မႈရွိရန္လို အပ္ေပသည္။ သို႕မွသာလွ်င္ အားကိုးရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးစုကြဲ အမ်ားျပားသည္မွ ယခုတြင္ ေတာင္ရိုးလူမ်ိဳးဟု သီးသန္႕ခြဲထြက္ကာ ေတာင္ရိုးစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုၿပီး ထြက္ေပၚလာရျခင္းမွာ မိမိေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ေတာင္ရိုးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမ္ိသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးစုတြင္ ပါဝင္သည္ဟု ခံယူထားေသာ္လည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၏ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းကို ခံေနရေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႕အျပင္ ၂၀၁၅ တြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ား စိုးရိမ္မႈအျပည့္ျဖင့္ ပူပန္ရသည္မွာ အေၾကာက္တရားရွိေနေသးေသာ ျပည္သူလူထုကို လြတ္လပ္စြာ မဲေပးရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျပည့္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေလ ျပည္သူလူထုမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေလ ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: