နိုင္ငံျခားအလုပ္သြားလုပ္ရန္ လ၀ကရံုးတြင္မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္သူ မ်ားျပား

စင္ေလခမ္း (ေနာင္မြန္) | ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ျပည္ပနိုင္ငံသို႕ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ လ၀ကရံုးတြင္ အမ်ဳိးသား အမ်ားအျပား မွတ္ပံုတင္လာျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ သီးႏွံေတြ ေစ်းမရွိဘူး။ ေစ်းမရွိေတာ့ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဖူလံုမႈမရွိဘူး။ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ မလံုေလာက္ေတာ့ နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္သြားလုပ္ဖို႔၊ မွတ္ပံုတင္ လာျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လ၀ကရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ပအို၀္းႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ။ အမ်ားစုသည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အလုပ္သြားလုပ္ရန္ မွတ္ပံုတင္ လာျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လ၀ကရံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“မွတ္္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာမွာ ရဲေထာက္ခံစာ လုိအပ္တယ္၊ ရဲေထာက္ခံစာ သြားယူရာမွာ ရန္ပံုေငြအတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံတယ္။ လ၀ကရံုးေရာက္ေတာ့ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ရန္ပံုေငြအတြက္ ေငြေၾကးေပးရတယ္” ဟု မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္သူ ခြန္ရမ္ဗိုက ေျပာသည္။

No comments: