ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢရုံးတြင္ ပအို၀္းမီးသားစုေတြဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ခြန္မြိဳင္ႀကြိဳင္ | ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ပအို၀္းမီးသားစုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢရုံးတြင္ ေမလ ၉ ရက္ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္ပခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပအို၀္းအရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးျဖစ္ေသာ ေကာင္ေရြလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္၊ ဒီမို၊ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး၊ ပအို၀္းဥပေဒပညာရွင္အသင္းႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢ စသည့္အသင္းအဖြဲ႕တို႔ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၆ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ပအို၀္မီးသားစုအေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

”ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ပအို္၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ဒါေၾကာင့္မလို႔ ပအို၀္းမီးသားစု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေျခခံေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္စုးၿပီးေတာ့ က်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္။ မီးသားစုေတြဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူတစ္ေယာက္မွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတဲ့ (၄) မ်ိဳးရွိတယ္။ ၎တို႔မွာ ၁) မီးဘဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဘူး၊ ၂) သားသမီးဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဘူး၊ ၃) ေမာင္ႏွစ္မဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဘူး၊ ၄) အိမ္နီးခ်င္းဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔ မရဘူး။ မီးသားစုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေျပာရလို႔ရွိရင္ မီးသားစုးအတြင္းမွာ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကိုမွ ဖယ္ထုပ္စရာလည္းမရွိဘူး အားလံုးကိုလည္ခံရမယ္။ မိဘေမာင္ႏွစ္မ သားသမီးဆိုတာ ေရြးခ်ယ္လို႔မရေတာ့ ဆံုၾကတဲ့ လူေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕အေတြးအသား အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဖယ္ထုပ္စရာမရွိဘူး၊ ညိႈႏိုင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္အလုပ္လုပ္ ၾကမယ္မလဲ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္” ပာု PNLO ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းမွ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ပအို၀္းမီးသားစုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပအို၀္းသြီး သီခ်င္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 

(၁) ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးသမဂၢ အစီအစဥ္ညိႈႏိုင္းေရးမႈး နန္းေမဇင္ႏြယ္မွ ပအို၀္းမီးသားစုအေရး အျမင္သေဘာထား ေဆြးေႏြးျခင္း။

(၂) ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရုံး အတြင္းေရးမႈး ခြန္ထြန္းတင္မွ ပအို၀္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သမိုင္းအက်ဥ္း အျမင္သေဘာထားမ်ား ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း။

(၃) ေကာင္ေရြလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္ လူငယ္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္တင္ေရးတာ၀န္ခံ ခြန္ေခတ္စံမွ ျမန္မာနိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းမႈၾကားက ပအို၀္းေတြရဲ႕သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းအေပၚ အျမင္သေဘာထား ေဆြးေႏြးျခင္း။

(၄) ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းမွ ပအို၀္းမီးသားစုေတြဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို စုံစံုလင္လင္၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း။

၅) ပအို၀္းဥပေဒပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ားလည္း ပအို၀္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းကို အေလးထားၿပီး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း အၿပီးမွာ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးနွင့္ အတူတကြ တက္ကၽြစြာ ကိုယ္အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ မရွင္းလင္းေသာကိစၥမ်ားကို အျပန္အလွန္ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ၏ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အနည္းအက်င္းသား ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာင္တြင္ ဆက္လက္အခ်ိန္ယူၿပီး အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

No comments: