စာေပျမွင့္မွ လူမ်ိဳးသင့္မည္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ | ေဆာင္းပါး

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ လူမ်ိဳးကိုယ္စီဍ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္း တစ္ရာ (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သမိုင္းစဥ္ဆက္ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးငယ္ ျဖစ္ပါသည္။

လူနည္းစုျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက်ယ္ျပန္႕စြာ သိရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လိုက္ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာက်ဲက်ဲ ေနထိုင္လာခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕သမိုင္းဆရာမ်ားက ပုဂံမင္း အေနာ္ရထာ လက္ထက္တြင္ သုဝဏၰဘူမိသထံုၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္းၿပီး ခ်ိန္မွာစ၍ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ဥကြဲသိုက္ပ်က္တဲ့ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းကိုလည္း သမိုင္းမွတ္တမ္း တစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။

ယခု ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ နယ္စပ္ေဒသ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း သမိုင္းအရ ေတြ႕ရွိရေပမည္။

ပအို၀္းလူမ်ိဳးသည္ စာေပႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အားနည္းမႈ ရွိေနပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမျပန္႕ေဒသ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေဒသကြာျခားခ်က္အရ ေျပာေသာစကား ေလယူေလသိမ္းကိုလည္း ကြဲျပားလာၾကသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသ စာေပႏွင့္ ေျမျပန္႕ေဒသ စာေပလည္း အနည္းအက်ဥ္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိၾကေသးသည္။ သီခ်င္းစာဆိုတြင္ (ခမ္းေကာင္သားလိတ္ နီလိတ္၊ ခမ္းဒြမ္သားလိတ္ နီလိတ္) “ေတာင္ေပၚေဒသစာေပ ဒို႕ပအိုဝ္းစာေပ၊ ေျမျပန္႕ေဒသစာေပ ဒို႕ပအိုဝ္းစာေပ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေသာ သီခ်င္း ရွိခဲ့ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို ရလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

စာေပအကၡရာတို႕သည္ တိုင္းသူျပည္သားလူအမ်ားတို႕၏ အျမင္က်ယ္မႈ၊ ဒိဗၺစကၡဳ အဆီးအတားမရွိ ျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္စိေကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပည္သူလူထုတို႕၏ ေၾကးမံုသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ပအိုဝ္းစာေပမ်ားသည္ ေခတ္သံုးေခတ္ျဖင့္ ထြန္းကားခဲ့သည္ကို သမိုင္းအရ သိျမင္ရေပမည္။

ပထမေခတ္ ရာဇကုမာရ္ ေက်ာက္စာတြင္ ေရးထိုးထားေသာပါဠိ၊ ပ်ဴ၊ မြန္ႏွင့္ ျမန္မာစာ ေလးဘာသာသည္ ပ်ဴသည္ ရိုးရာယံု ၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ၊ စရိုက္လကၡဏာကို ဘာသာေဗဒနည္းအရ ပအို၀္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာတူညီေၾကာင္းကို သမိုင္းထင္ျမင္ယူဆမႈအတုိင္း ပ်ဴသည္ ပအိုဝ္းမ်ိဳးႏြယ္ဟု ယူဆၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ ဂူတစ္ဂူတြင္းတြင္ ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာမွာ ပအိုဝ္းစာျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း သက္ေသထူႏိုင္သည္။

ပအိုဝ္းစာေပ ဒုတိယေခတ္သည္ ေအဒီ ၁၈၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပအိုဝ္းစာေပ အေရးအသားသမိုင္းတြင္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာ မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္ ဦးကဝိသာရသည္ ပအိုဝ္းစာေပျဖင့္ ေရးသားသည့္ ေဝႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္လကၤာကို ျမန္မာ့သကၠရာဇ္ ၁၁၇၈ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း (၁၄) ရက္၊ ၾကာသပေသးေန႕ ညေန (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့သည္ဟုု သိရွိခဲ့ရသည္။ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးလည္း မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ ပအိုဝ္းစာေပကို အားေပးခ်ီးေျမာက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းစာေပ မိုင္းပ်ိဳးမူသည္လည္း ထင္ရွားခဲ့ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းမိုင္းပ်ိဳးစာမူသည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ကတည္းက ေပၚေပါက္ေနၿပီဟု ပညာရွိမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအရ ပအုိဝ္းစာေပသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၁၇၀) က ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ခန္းမွန္းယူဆၾကသည္ဟု သိရသည္။

ပအိုဝ္းစာေပ တတိယေခတ္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထီသိမ္ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵက မိုင္းပ်ိဳးဆရာေတာ္ ဦးကဝိသာရေရးသားခဲ့ေသာ ပအိုဝ္းစာမူကို အေျခခံ၍ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေရွးမူမပ်က္ေစဘဲ စကားလံုး တစ္လံုး အသံထြက္တစ္ခု ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရးသားေဟာေျပာရာတြင္ လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္ ပအိုဝ္းစာမူအသစ္ကို ေရးသားျပဳစု ေပးခဲ့ပါသည္။

၎ပအိုဝ္းစာမူအသစ္ကို ၁၃၀၅ ခုႏွစ္၊ ဝါတြင္းသံုးလတြင္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး ပင့္ဖိိတ္ခ်က္အရ ပိဋကတ္စာေပ ျပန္ဆိုပို႕ခ်သည့္ပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ဦးသုနႏၵ ကိုယ္တိုင္ ျပဳစုထားေသာ ပအိုဝ္းစာမူအသစ္ကို တက္ေရာက္လာေသာ ဆရာေတာ္မ်ားအားလံုးက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေန႕တြင္ ပအိုဝ္းသင္ပုန္းႀကီး စာမူသစ္အား အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ထိုသင္ပုန္းႀကီး စာမူသစ္အား ၁၃၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ပအိုဝ္းသင္ပုန္းႀကီးစာအုပ္ေရ (၅၀၀၀) ပံုႏိုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းသင္ပုန္းႀကီး ဖတ္စာအား ပအိုဝ္းလူထုအတြင္းသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႕ခဲ့ၾကသည္။

ပအိုဝ္းအကၡရာ သင္ပုန္းႀကီးသစ္မွာ ဗ်ည္း - ၃၆ လံုး ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာဗ်ည္း ၃၃ လံုးႏွင့္သေကၤတ -. ၊ -း ၊ ( ̮ ) (လဆန္စ) လခ်မ္းပမာ ပါရွိခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းသရ ၁၂ လံုး ရွိခဲ့သည္။ ၎မွာ “အ အာ၊ ဣ ဤ၊ ဧ အဲ၊ အဲုင္ ့အဲုင္၊ ၾသ ၾသာ္ အို …. ” စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့ပါသည္။ သရလကၡဏာ “အဲုင္” သည္ ျမန္မာအသံထြက္ မရွိေပ။ ( ̮ ) အကၡရာသည္ တစ္ပါးေသာ အကၡရာႏွင့္ ယွဥ္ေသာအခါ ပအိုဝ္းအသံထြက္ကို အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ဝိေသသန သေကၤတ အကၡရာလည္း မည္၏ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆရာေတာ္ဦးသုနႏၵ သင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာမူရင္း နိဒါန္းတြင္ ̏ မိရိုးဖလာ ဆရာသမားတို႕၏ အျပဳအမူ အယူဝါဒ ထံုးစံသည္ ဘုရားရဟႏၱာ မဟုတ္သည္ျဖစ္၍ အက်ိဳးရွိ/မရွိ ဟုတ္ေလသေလာ၊ မဟုတ္မမွန္ေလသေလာ အေတြးေတာအႀကံဥာဏ္ ရွိေစရမည္။ အက်ိဳးရွိသည္ ဟုတ္မွန္ခဲ့လွ်င္ တိုးၿပီးႀကိဳးစားရမည္။ အက်ိဳးမရွိ မဟုတ္မမွန္ခဲ့လွ်င္ ပါယ္ပစ္ရမည္၊ သို႕မဟုတ္ ေခတ္ေျပာင္းေပးရမည္ ̋ ဟု ေဖာျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၎ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၃၂၃ ခုႏွစ္တြင္ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စား လြယ္ကူစြာ သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ အရုပ္ပန္းခ်ီမ်ား ေရးဆြဲ၍ ထိုသင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာအား အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ရိုက္ႏိုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ထီသိမ္ဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵ သင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာကို မူရင္းအဓိပၸာယ္ မပ်က္ေစဘဲ စက္တင္ ပံုႏွိပ္ရာတြင္ လြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္အတြက္ ယခင္အသံုးျပဳေသာ လဆန္းစ (၃) ရက္ လထြက္ပံုစံ ( ̮ ) အစား၊ “မဲုင္ငါ၊ မဲုင္ပက္ငါ” ဟူ၍ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အစားထိုး ရိုက္ႏွိပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ရိုက္ႏွိပ္ေသာ သင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာသည္ ဗ်ည္း (၃၃) လံုး၊ ပအို၀္းသရ (၁၆) လံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကသည္။ ပအိုဝ္းစာေပ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ဘာသာစကားေပါင္းစံု၏ အသံထြက္သည္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ေပါင္း၍ ရႏိုင္သည္။ အိဂၤလိပ္၊ တရုတ္ကအစ တုိုင္းရင္းသားဘာ သာစကားမ်ားလည္း ေပါင္း၍ ရႏိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းစာေပ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ျခားဘာသာစကားကို သင္ယူရန္ လြယ္ကူမႈအေထာက္အကူ ျပဳေပသည္။

ပအိုဝ္းစာေပသည္ “ဟထိုး” မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ̏ အကၡရာတိုင္းသည္ ဟထိုး ထည့္ၿပီး ေရျခင္းသည္ ပညာရွိတို႕ ရယ္ဖြယ္ရာသာ အဖတ္တင္၏။ သေကၤတဆိုလွ်င္ ေတာ္ေသး၏ ဆိုျပန္ေသာ္လည္း မထူးေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမရွိ၊ သေကၤတတစ္မ်ိဳးထားျပန္ေသာ္လည္း တစ္ဘာသာတည္းမွာ သေကၤတႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖတ္ဖို႕ မွတ္ဖို႕ ရႈပ္ေထြးသြားမည္ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေနရာတကာ ဟအကၡရာသာ ထိုး၍အားကိုးျခင္းမျပဳဘဲ အကၡရာတစ္မ်ိဳးတစ္မည္ျဖင့္ တီထြင္ထားပါမွ ေနရာက် အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ̋  သင္ပုန္းႀကီးဖတ္စာ နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပအိုဝ္းစကားသည္ ဟထိုးအသံထြက္သည့္ စကားလံုးလည္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

၁၃၂၃ ခု ႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၂) ရက္ေန႕၊ (၂၃) ရက္၊ (၃) လ ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးကုသလ ဦးေဆာင္၍ ပအိုဝ္းစာေပညီလာခံအား ေက်ာက္တလံုးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ၎ညီလာခံတြင္ ပအိုဝ္းသံဃာ အပါးေပါင္း (၂၃၉) ပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သမိုင္းတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ပအိုဝ္းစာေပ တိုးတက္ခိုင္ၿမဲေရး အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၂၉ ခုႏွစ္သို႕ ေရာက္ရွိေသာအခါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ သာသနာ့ရကၡိတသံဃာအဖြဲ႕အား ပအိုဝ္းေဒသအတြင္းရွိ စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ေျမာက္သည့္သံဃာေတာ္မ်ားျဖင့္ အင္အားျဖည့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းစာေပျပန္႕ပြားတိုးတက္ တည္ၿမဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးတို႕၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ တိုးတက္ထင္ရွားေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၊ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ ရရွိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သာသနာေတာ္ အရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း စသည့္လမ္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အသံုးျပဳေသာ ဦသုနႏၵထီသိမ္စာမူ သင္ပုန္းႀကီးတြင္ ပအိုဝ္းကို ပအိုး ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခု ပအိုဝ္းဗဟိုသံဃာပညာရွင္အေပါင္းတို႕အား မူရင္းအဓိပၸာယ္ မပ်က္ေစဘဲ က်စ္လစ္လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္လိုက္ေသာအခါ ယခု “ပအိုဝ္း” ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ဒါကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလည္းျခင္းဟု ထင္မိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက ပအိုဝ္းကို (ပအိုင္း) လို႕ ဖတ္ၾကသည္က မ်ားသည္။ ဒါက ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ အဆင့္ (၇) ရွိေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စာေပတစ္ခုေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ သိပ္မရွိေသးေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဝတ္ဆင္ထားေသာ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဝတ္စံုသည္ တစ္ခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားမ်ားက ပအိုဝ္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ အမ်ိဳးသားဝတ္စံုသည္ ေခါင္းေပါင္းပါ၍ ၎ကို ေဇာ္ဂ်ီ သ႑ာန္ေဆာင္သည္ဟု ေရွ႕ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံုသည္ ဆံထိုးႏွင့္ ေခါင္းေပါင္းပါ၍ နဂါးအေမာက္ေဆာင္သည္ဟု လည္း သိရသည္။ ဝတ္စံုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အေရာင္အနက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အား နက္နဲျခင္းသေဘာကို ေဆာင္သည္။ အမဲေရာင္မဟုတ္ အနက္ေရာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘိုးဘြားမ်ားက ဆိုသည္။ ေခါင္းေပါင္းတြင္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု ရွိႏိုင္သည္။

တစ္ခုရွိသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး သီးသန္႕ရွိသည္ကို တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား သိရိွျခင္း နည္းေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ိဳးငယ္လည္းျဖစ္၊ ျပည္နယ္မရွိ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ဆိုး၏ ဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းဝတ္စံုျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ သြားလာရာတြင္ လူတကာ ေငးၾကည့္ၿပီး မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိၾကေပ။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စား နုိင္ငံတကာအလွမယ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ နန္းခင္ေဇယ်ာသည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသူစစ္စစ္ကို မီဒီယာမ်ားက ရွမ္းတိုင္းရင္းသူဟု ေဖာ္ျပဖူးပါသည္။ ၎ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူတိုင္းသိရွိျခင္း မရွိေသးသည္ကို သက္ေသျဖစ္ပါသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾက ေသာေၾကာင့္ စာေပေလ့လာမႈ အားနည္းၾကသည္။ ပအိုဝ္းသံဃာမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်င္းပေပးေသာ ပအိုဝ္းစာေပ ဆရာအျဖစ္သင္တန္းကို အမွတ္စဥ္ ၂၉ ႀကိမ္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အလည့္က် ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သံဃာေတာ္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ သိရွိရသည္။ စာေပျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ဗဟိုသံဃာမ်ားကသာ ဦးေဆာင္ေပးသြားပါသည္။ ဆရာအျဖစ္သင္တန္းတြင္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား တျဖည္းျဖည္း မ်ားသထက္ မ်ားလာသည္။ ယခင္ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခြန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းသား ၃ ေထာင္နီးပါး ရွိပါသည္။ သင္တန္းကို ၈ ရက္ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားက လူအား၊ ေငြအား ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိသည့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆရာအျဖစ္ ဗဟိုသင္တန္းေရာက္ခ်ိန္တြင္ အြန္လိုင္းေပၚမွ တဆင့္္လည္းေကာင္း၊ အသိမိတ္ေဆြ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရသည္ႏွင့္ အေရာက္ျပန္ခဲ့ျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ အေဝးေရာက္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တေပါင္းလျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖင့္ စာအုပ္မဂၢဇင္းမ်ား ထုတ္ေဝျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝၾကသည္။ ယခု ထြက္ရွိေသာ စာအုပ္ေပါင္းလည္း မနည္းေတာ့ေပ။ နာမည္အရဆံုးႏွင့္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး စာအုပ္မွာ ဒဲဥ္သီးလက္ေဆာင္ ဆိုေသာ စာအုပ္သည္ ယခုထိ အသက္ရွင္သန္ ေနေသးသည္။

ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ရြာအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ ဗဟိုသံဃာေတာ္၏ ၾသဝါဒကိုု ခံယူၿပီး ဆရာျဖစ္ သင္တန္း တက္ၿပီးေသာ ေဒသခံဆရာမ်ားက ေႏြရာသီအခ်ိန္တြင္ မိမိေဒသအလိုက္ ပအိုဝ္းစာေပျပန္႕ပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္အေနျဖင့္ ျပန္လည္သင္ၾကားေပးၾကပါသည္။ စာစစ္ဌာနက ဗဟိုသံဃာအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ေပးၿပီး ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ က်င္းပသြားပါသည္။

ပအို၀္းစာေပ ဝါသနာရွင္မ်ားလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး စာေပ၊ စာအုပ္မ်ားလည္း ထုတ္ေဝလာၾကသည္။ အားနည္းမႈတစ္ခုမွာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စာဖတ္ အားနည္းၾကသည္။ ဒါလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္းလည္း တစ္ခု၊ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပေဒသရာဇ္ အုပ္စိုးခ်ိန္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္ရင္းသားမ်ား အဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရေပသည္။

“ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕” ကိုလည္း ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ဇရပ္ႀကီးေဒသ ေအာက္ျပည္ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးအလိုက္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ဗဟိုပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ရံုးခ်ဳပ္သည္ အမွတ္ (၉၈) ကုန္သည္လမ္း၊ ေစ်းပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ရံုးသည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံၿပီး ရလာေသာဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠဌေနရာတြင္ လက္ရွိပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO ပါတီ ဒုဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လည္းျဖစ္ ဦးခြန္ဝင္းကိုက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဗဟိုပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၂) ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္ အမွတ္ (၁၇၉၅) ျဖင့္ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ တရားဝင္အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရလာေသာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၊ ၂) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖာမြန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဖာမြန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ေသာညီလာခံကို က်င္းပၿပဳပ္လုပ္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၂၁) ရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ မဖြဲ႔စည္းရေသးေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စေသာစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ယခုတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသအသီးသီးသည္ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ရံုးမ်ား ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသအရ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္္တိုက္မ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ တစ္ခုမွာ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ (၆) လတြင္ တစ္ႀကိမ္ ဗဟိုသံဃာအဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္ေပးေသာ တရားပြဲသာရွိၿပီး၊ စာေပေဟာေျပာပြဲထြန္းကားမႈ မရွိေသးေပ။ ပအိုဝ္းစာေရးဆရာမ်ား အေတာ္အသင့္ရွိပါသည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳးစားေပးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ယခုျမန္မာျပည္သူ႕ဖိုရမ္တစ္ခုတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားသည္ကို သိရသည္။ အင္မတန္ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္ဟု ယူဆပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ မီဒီယာ ေပါင္းစပ္မႈအားနည္းေနျခင္းကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဘာသာစကားအားနည္းျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားအားနည္းျခင္းမ်ား ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားလာလွ်င္ သူ႕ဘာသာ၊ သူ႕စာေပအလိုက္ မီဒီယာမ်ား ေပါင္းစပ္မႈ ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ ကုိယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရပ္တည္ေနထိုင္လာၿပီး ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္စာေပ၊ ကိုယ့္သမိုင္းေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ပိုမိုတိုးတက္ ထြန္ကားလာႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ိဳးဆက္္သစ္မ်ား ပအိုဝ္းစာေပကို စိတ္ဝင္စားမႈ အားေကာင္းလာႏိုင္ေစရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ စာေပကို အရင္းတည္ၿပီး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုေၾကာင့္ “စာေပရွိလွ်င္ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္” ဆိုသည္ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

No comments: